Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Colportagewet

 

Artikel 25
1
Een overeenkomst als in artikel 24, eerste lid, bedoeld is ontbonden, zodra de partij, die door de colporteur tot het deelnemen aan het goederenkrediet of het sluiten van de overeenkomst is bewogen, met inachtneming van het in het tweede lid bepaalde aan de wederpartij dan wel aan de betrokken leverancier of kredietgever heeft medegedeeld, dat hij ontbinding van de overeenkomst of van een tot het goederenkrediet behorende overeenkomst verlangt.
2
De in het eerste lid bedoelde mededeling dient uiterlijk te worden gedaan op de achtste dag na die, waarop voor de eerste maal een exemplaar van de desbetreffende akte door de in het derde lid bedoelde Kamer van Koophandel en Fabrieken van een gewaarmerkte dagtekening is voorzien.
3
De dagtekening geschiedt door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welker gebied de betrokken onderneming gevestigd is, of door de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam, indien de betrokken onderneming buiten Nederland gevestigd is. Dagtekening heeft niet plaats alvorens degene, die deze verlangt, een bij algemene maatregel van bestuur vast te stellen bedrag heeft betaald. Bij of krachtens die maatregel kunnen tevens nadere regelen betreffende de dagtekening en de waarmerking daarvan worden gesteld.
4
Een brief of briefkaart, die blijkens een bewijs van terpostbezorging uiterlijk op de in het tweede lid bedoelde achtste dag aangetekend aan het in artikel 24, tweede lid, onder a, bedoelde adres is verzonden, wordt, behoudens tegenbewijs, geacht een mededeling te bevatten als in het eerste lid bedoeld. Zodanige brief of briefkaart wordt geacht de geadresseerde te hebben bereikt op het tijdstip, waarop die brief of briefkaart voor de eerste maal aan bedoeld adres ter uitreiking is aangeboden.
5
Artikel 23, vijfde lid, is in geval van ontbinding als bedoeld in het eerste lid van overeenkomstige toepassing. Deze ontbinding heeft terugwerkende kracht.
6
Nakoming van een uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis kan door ieder der partijen eerst worden gevorderd op de negende dag na die van de in het tweede lid bedoelde dagtekening van een exemplaar van de akte.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AX5371, Eerste aanleg - enkelvoudig, 300975 CV 05-6234
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  09-05-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  kantonzaak; nakoming overeenkomst. leverancier moet volgens afspraak 500 kleurplaten met advertentie van gedaagde erop verspreiden, maar kan dan niet volstaan met ongevraagde toezending aan vier basisscholen.
 • LJN BI1561, Eerste aanleg - enkelvoudig, zaak/rolnr.: 400207 / CV EXPL 08-7109
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  02-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Consumentenrecht. Ontbinding van tijdens een speciale busreis aangegane overeenkomst met 71 jarige, die voor duizenden euro's een voedingssupplement op basis van paardenmelk kocht, in de veronderstelling dat dit zou helpen tegen spataderen. Misbruik van omstandigheden en dwaling. Anticiperende werking Europese Richtlijn oneerlijke handelspraktijken.
 • LJN AO6314, Voorlopige voorziening+bodemzaak, 296109
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  25-03-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Vordering afgewezen op grond van artikel 25 van de colportagewet.
 •