Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Gerechtsdeurwaarderswet

 

Artikel 34
1
De gerechtsdeurwaarder is aan tuchtrechtspraak onderworpen ter zake van enig handelen of nalaten in strijd met enige bij of krachtens deze wet gegeven bepaling en ter zake van enig handelen of nalaten dat een behoorlijk gerechtsdeurwaarder onderscheidenlijk kandidaat-gerechtsdeurwaarder niet betaamt.
2
De tuchtrechtspraak wordt in eerste aanleg uitgeoefend door een kamer voor gerechtsdeurwaarders. De kamer voor gerechtsdeurwaarders is gevestigd te Amsterdam. Zij kan ook buiten de vestigingsplaats zitting houden.
3
De tuchtrechtspraak wordt in hoger beroep uitgeoefend door het gerechtshof te Amsterdam. Tegen beslissingen van het gerechtshof is geen hogere voorziening toegelaten, behoudens cassatie in het belang der wet.
4
Een lid dan wel plaatsvervangend lid van de kamer voor gerechtsdeurwaarders die gerechtsdeurwaarder is, wordt ingeval tegen hem een klacht is ingediend onderscheidenlijk een verzoek is gedaan als bedoeld in artikel 37, tweede lid, vervangen door een door de president van het gerechtshof te Amsterdam aan te wijzen ander lid dan wel plaatsvervangend lid, door Onze Minister benoemd op grond van artikel 35, derde lid.
5
De gerechtsdeurwaarder blijft in geval van schorsing of ontslag aan de tuchtrechtspraak onderworpen ter zake van enig handelen of nalaten als bedoeld in het eerste lid, gedurende de tijd dat hij als deurwaarder werkzaam was.
6
De voorzitter van de kamer voor gerechtsdeurwaarders kan, indien hij zulks in het belang van het onderzoek wenselijk acht, het Bureau opdragen een onderzoek in te stellen en hem van zijn bevindingen verslag uit te brengen.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AZ6721, Eerste aanleg - meervoudig, 311279
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  20-12-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  art. 480 lid 3 Rv, regresrecht van Staat op deurwaarder
 • LJN AU9901, Eerste aanleg - enkelvoudig, 120209/05.1733
  Rechtsoort
  Faillissement
  Datum uitspraak
  17-01-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Verzoek tot toepassing van de schuldsaneringsregeling afgewezen vanwege het niet te goeder trouw ontstaan van de schulden. Daartoe is redengevend dat verzoeker als (voormalig) lid van de maatschap medeverantwoordelijk was voor de bedrijfsvoering van het deurwaarderskantoor en de strategische keuzes die zijn gemaakt.
 • LJN BG5715, Hoger beroep, 200.015.713/01
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  25-11-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Daargelaten of hoger beroep tegen een tussenbeslissing als de onderhavige (strekkende tot aanhouding van de beslissing) in zijn algemeenheid mogelijk is, overweegt het hof dat met betrekking tot een beslissing op een verzoek tot schorsing slechts beroep mogelijk is in de in artikel 38 lid 2 Gerechtsdeurwaarderswet ...
 • LJN AU5084, Hoger beroep, 1440/2004 GDW
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  20-10-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Artikel 1 Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders. Hieruit volgt dat de kosten voor telefonische informatie aan debiteuren en derden reeds in de tarieven verdisconteerd zijn en het de gerechtsdeurwaarder niet past de kosten ingevolge het 0900- servicenummer ten laste van de justitiabele te laten komen, door uitsluitend het 0900...
 • LJN AW2108, Hoger beroep, 1066/05 GDW
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  13-04-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Het is niet aan de tuchtrechter om te beoordelen of een beslag als onrechtmatig kan worden aangemerkt. Daarvoor dient de beslagene zich tot de executierechter te wenden. Wel kan het zijn dat een beslag evident zo onrechtmatig is dat de gerechtsdeurwaarder die desondanks het beslag heeft gelegd daarmee de normen van het tuchtrecht heeft overschreden.
 • LJN BI1012, Hoger beroep, 200.009.906/01 GDW
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  14-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Weliswaar is het vaste rechtspraak van de Kamer dat controle op adresgegevens dient plaats te vinden alvorens tot dagvaarden over te gaan, maar als er geen indicatie is dat van een curatele sprake is bestaat er geen verplichting om het voor een ieder toegankelijke openbare curatelenregister (BW 1:391 www.rechtspraak.nl) te raadplegen.
 • LJN AV5217, Hoger beroep, 2000/05 GDW
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  09-03-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Bewaringstekort. Ontzetting uit het ambt.
 •