Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Invorderingswet 1990

 

Artikel 34
1
Ingeval een werknemer met instandhouding van de dienstbetrekking tot zijn inhoudingsplichtige, de uitlener, door deze ter beschikking is gesteld aan een derde, de inlener, om onder diens toezicht of leiding werkzaam te zijn, is de inlener hoofdelijk aansprakelijk voor de loonbelasting welke de uitlener verschuldigd is in verband met het verrichten van die werkzaamheden door die werknemer alsmede voor de omzetbelasting welke de uitlener, dan wel - in geval doorlening plaatsvindt - de in het tweede lid bedoelde doorlener verschuldigd is in verband met dat ter beschikking stellen. In afwijking in zoverre van artikel 32, tweede lid, is de inlener niet aansprakelijk voor de in verband met de heffing van loonbelasting of van omzetbelasting opgelegde bestuurlijke boete.
2
Onder inlener wordt mede verstaan:
a
de doorlener, zijnde degene aan wie een werknemer ter beschikking is gesteld en die deze werknemer vervolgens ter beschikking stelt aan een derde om onder diens toezicht of leiding werkzaam te zijn;
b
de in onderdeel a bedoelde derde, aan wie door een doorlener een werknemer ter beschikking is gesteld om onder toezicht of leiding van die derde werkzaam te zijn.
3
Indien een inlener ingevolge een overeenkomst met de uitlener ten behoeve van de voldoening van loonbelasting, omzetbelasting en sociale verzekeringspremies in verband met het verrichten van werkzaamheden door een ter beschikking gestelde werknemer, alsmede met dat ter beschikking stellen, een bedrag heeft overgemaakt op een rekening die door die uitlener ten behoeve van de betaling van loonbelasting, omzetbelasting en sociale verzekeringspremies wordt gehouden bij een financiƫle onderneming die ingevolge de Wet op het financieel toezicht in Nederland het bedrijf van bank mag uitoefenen, wordt het bedrag waarvoor de aansprakelijkheid van de inlener uit hoofde van het eerste en tweede lid met betrekking tot die werkzaamheden en dat ter beschikking stellen in eerste aanleg bestaat, verminderd met dat overgemaakte bedrag.
4
Het derde lid is niet van toepassing voor zover de inlener wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat de uitlener in gebreke zou blijven het op de in dat lid bedoelde rekening gestorte bedrag aan te wenden voor de betaling van loonbelasting, omzetbelasting of sociale verzekeringspremies.
5
De aansprakelijkheid op grond van het eerste lid geldt niet met betrekking tot de loonbelasting en de omzetbelasting verschuldigd door de uitlener, indien aannemelijk is dat het niet betalen door de uitlener noch aan hem noch aan een inlener is te wijten.
6
Bij ministeriƫle regeling worden nadere regels gesteld met betrekking tot de toepassing van het derde lid.
7
Dit artikel is niet van toepassing indien de werkzaamheden die door de ter beschikking gestelde werknemer zijn verricht, ondergeschikt zijn aan een tussen de uitlener en de inlener, dan wel tussen de doorlener en de inlener, gesloten overeenkomst van koop en verkoop van een bestaande zaak.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN BE9443, Hoger beroep, 06/00285
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  14-03-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Belanghebbende exploiteert als eenmanszaak een tuinbouwbedrijf. In de jaren 2000 en 2001 heeft Agrarisch Loonbedrijf [A] B.V. arbeidskrachten aan belanghebbende uitgeleend ten behoeve van het onder leiding of toezicht van belanghebbende verrichten van werkzaamheden voor het bedrijf van belanghebbende...
 • LJN BJ4509, Eerste aanleg - meervoudig, 08/6892
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  01-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Inlenersaansprakelijkheid. Voetbalvereniging heeft een stichting opgericht om de A-selectie te kunnen professionaliseren. De voetballers van de A-selectie zijn bij de stichting in dienst. De voetbalvereniging is toch aansprakelijk voor niet betaalde aanslagen loonbelasting, omdat zij de spelers inleent van de stichting...
 • LJN AV7897, Eerste aanleg - enkelvoudig, 134848
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  25-01-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  In een geding voor de burgerlijke rechter komt zogenaamde formele rechtskracht toe aan een beschikking, indien de rechtmatigheid daarvan in een daartoe openstaande en met voldoende waarborgen omklede administratieve rechtsgang niet of niet met sucees is betwist. Velocitas lijkt zich met name te willen...
 • LJN BA1260, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 05/1628 LB/PVV
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  09-03-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Inlenersaansprakelijkheid. Uitlener heeft kostenvergoedingen uitbetaald die zij niet tot het loon heeft gerekend. De werknemers hebben de kostenvergoedingen niet opgenomen in hun aangiften IB/PVV. Na faillietverklaring van de uitlener is aan diens curator een naheffingsaanslag LB/PVV opgelegd. Verweerder...
 • LJN BG4113, Eerste aanleg - meervoudig, 07/3870
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  11-11-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Inlenersaansprakelijkheid. Eiseres is in overeenstemming met de Leidraad aansprakelijk gesteld. Door verklaringen van betalingsverdrag af te geven, terwijl verweerder wist van de malversaties bij A, heeft verweerder bij eiseres ten onrechte de indruk gewekt dat A een betrouwbare uitlener was. Eiseres...
 • LJN AY2750, Eerste aanleg - meervoudig, BK-04/00928
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  29-06-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  aansprakelijkheidsstelling naheffingsaanslagen loonbelasting
 • LJN BA1925, Eerste aanleg - meervoudig, 03/03497
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  19-03-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Bh is als inlener aansprakelijk gesteld voor de OB en LB schulden van een uitlener. Onvoorzienbare gebeurtenissen hebben tot - niet verwijtbare - betalingsonmacht bij de uitlener geleid. Het onvoldoende nemen van risicobeperkende maatregelen door de inlener houdt niet in dat de betalingsachterstand de inlener ...
 • LJN AA9756, Eerste aanleg - enkelvoudig, 00/3671
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  17-01-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Voorlopige voorziening. Inlenersaansprakelijkheid. Ontvankelijkheid verzoek. Dat de belastingschuldige zou zijn opgehouden te bestaan staat niet in de weg aan de rechtsgeldigheid van de bestreden naheffingsaanslagen
 • LJN BB8877, Eerste aanleg - meervoudig, BK 1156/04 Omzetbelasting
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  14-11-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  In geschil is de juistheid van de naheffingsaanslag en de beschikking heffingsrente, voorzover belanghebbende daarvoor aansprakelijk is gesteld.
 • LJN BH0743, Hoger beroep, BK-07/00260
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  16-12-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Tussen partijen is in geschil of belanghebbende terecht aansprakelijk is gesteld voor de in voormelde naheffingsaanslag vervatte onbetaalde belasting- en premieschulden van [A B.V.] ter zake van een aantal werknemers.
 • LJN BB8885, Eerste aanleg - meervoudig, BK 1157/04 Loonbelasting
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  14-11-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  In geschil is de juistheid van de naheffingsaanslag en de beschikking heffingsrente, voorzover belanghebbende daarvoor aansprakelijk is gesteld.
 • LJN AR2382, Eerste aanleg - meervoudig, 00/00864
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  19-07-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Omzetbelasting. Nu belanghebbende, een aansprakelijk gesteld uitbeenbedrijf, onvoldoende op de hoogte is gesteld door de fiscus met betrekking tot de omvang van de belastingschuld van de derde, gaat de aanslag onderuit.
 • LJN AZ1930, Eerste aanleg - meervoudig, BK-04/02790
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  10-11-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  naheffingsaanslagen in de omzetbelasting, loonbelasting premie volksverzekeringen alsmede beschikking aansprakelijkheidsstelling
 •