Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Luchtvaartwet

 

Artikel 16b
1
Een vergunning als bedoeld in artikel 16 die niet valt onder de in artikel 16a, eerste lid genoemde verordening, wordt verleend voor een bepaalde, daarin genoemde, termijn van ten hoogste vijf jaar. Zij kan door Onze Minister worden verlengd.
2
Aan een vergunning als bedoeld in het eerste lid, kunnen voorschriften of beperkingen worden verbonden.
3
Onze Minister kan een vergunning als bedoeld in het eerste lid, schorsen of intrekken:
a
indien de vergunninghouder daarom verzoekt;
b
wegens niet-uitoefening van het vervoer;
c
wegens uitoefening van het vervoer in strijd met bij of krachtens deze wet gegeven voorschriften;
d
wegens niet-inachtneming van aan de vergunning verbonden voorschriften of beperkingen;
e
indien ter verkrijging van de vergunning onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt.
4
Onze Minister kan een vergunning als bedoeld in het eerste lid, op verzoek van de houder wijzigen.
5
Een vergunning als bedoeld in het eerste lid verliest haar geldigheid zolang en voor zover de vergunninghouder is geplaatst op de communautaire lijst, bedoeld in Verordening (EG) nr. 2111/2005 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Gemeenschappen van 14 december 2005 betreffende de vaststelling van een communautaire lijst van luchtvaartmaatschappijen waaraan een exploitatieverbod binnen de Gemeenschap is opgelegd en het informeren van luchtreizigers over de identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappij en tot intrekking van artikel 9 van richtlijn nr. 2004/36/EG.
6
Een aanvraag voor een vergunning als bedoeld in het eerste lid, of voor een verlenging voor een dergelijke vergunning wordt afgewezen voor zover de aanvraag betrekking heeft op activiteiten waarvoor de aanvrager op de communautaire lijst, bedoeld in het vijfde lid, is geplaatst.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AF6394, Hoger beroep, 200202476/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  26-03-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  200202476/1. Datum uitspraak: 26 maart 2003 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Aviation Management Maastricht B.V.”, gevestigd te Beek, tegen de uitspraak van de rechtbank te Maastricht van 29 maart 2002 in het geding tussen...
 • LJN BD0144, Eerste aanleg - meervoudig, 06/2906
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  18-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Rondvluchten Zestienhoven. Bij besluit van 10 februari 2006 heeft de minister van Verkeer en Waterstaat de rondvluchtenvergunning van Lion Air, onder voorwaarden, gehandhaafd en tevens een last onder dwangsom aan eiser opgelegd. De voorwaarde, die verweerder in het besluit van 10 februari 2006 aan de...
 •