Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Luchtvaartwet

 

Artikel 1
[1.] Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt verstaan onder
a
luchtvaart: het gebruik van luchtvaartuigen;
b
luchtvaartuig: toestel, bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet luchtvaart;
c
vliegtuigen: luchtvaartuigen zwaarder dan lucht en voorzien van een voortstuwingsinrichting;
d
exploitant van een luchtvaartterrein: degene, te wiens name ingevolge deze wet een luchtvaartterrein wordt aangewezen;
e
[vervallen;]
f
buitenlandse luchtvaartuigen: luchtvaartuigen, ingeschreven in een buitenlands luchtvaartuigregister;
g
luchtvaartterreinen: een aangewezen terrein ingericht voor het opstijgen en landen van luchtvaartuigen;
h
luchtvaartmaatschappijen: eigenaren van ondernemingen, die geheel of gedeeltelijk hun bedrijf maken van het vervoer van personen, dieren of goederen met luchtvaartuigen;
i
verkeersvlucht: een vlucht, die vervoer door een luchtvaartmaatschappij ten doel heeft;
j
Onze Minister: voor wat de burgerluchtvaart en de algemene verkeersveiligheid in de lucht betreft: Onze Minister van Verkeer en Waterstaat: voor wat de militaire luchtvaart betreft: Onze Minister van Defensie;
2
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt onder uitwendige scheidingsconstructie, verblijfsgebiedverblijfsruimte en gezondheidszorggebouw verstaan hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1 van het Bouwbesluit (Stb. 1991, 680). Voor de toepassing van artikel 26b en de daarop berustende bepalingen wordt voor wat betreft de voorschriften die samenhangen met de in artikel 25, vierde lid, bedoelde grenswaarde onder gezondheidszorggebouwen verstaan die gedeelten van gezondheidszorggebouwen waarin personen die medisch worden verpleegd, verzorgd of behandeld, de nacht doorbrengen.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AE1142, Eerste aanleg - meervoudig, 15/031505-01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  05-04-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  RECHTBANK HAARLEM SECTOR STRAFRECHT MEERVOUDIGE STRAFKAMER Parketnummer: 15/031505-01 Uitspraakdatum: 5 april 2002 Tegenspraak VERKORT STRAFVONNIS (art. 138b Sv) Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 22 maart 2002 in de zaak tegen: [verdachte],...
 • LJN AN9325, Hoger beroep, 23-001483-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  30-06-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Verdachte heeft zich samen met zijn mededader schuldig gemaakt aan een poging tot vrijheidsberoving van een drugskoerier. Verdachte heeft tevens schoten afgevuurd op de afhaler van de drugskoerier en diens vriendin, tengevolge waarvan zowel de afhaler als de vriendin gewond zijn geraakt.
  7 jaar gevangenisstraf.
 •