Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Luchtvaartwet

 

Artikel 24a
1
Indien op grond van artikel 26 ten aanzien van gronden binnen één of meer geluidszones aanwijzingen als bedoeld in artikel 4.4, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening worden gegeven, wordt de beslissing omtrent de aanwijzing van een luchtvaartterrein niet eerder genomen dan nadat de aanwijzingen als bedoeld in artikel 4.4, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening gelet op het bepaalde in het tweede lid van dat artikel kunnen worden gegeven.
2
Onze Minister kan in overeenstemming met Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer het besluit omtrent de aanwijzing van een luchtvaartterrein voor ten hoogste zes maanden verdagen.
3
Indien binnen de termijn, bedoeld in artikel 23, tweede lid, of artikel 3:18 van de Algemene wet bestuursrecht, of het tweede lid van dit artikel, Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de Tweede Kamer der Staten-Generaal van zijn voornemen tot het geven van de in het eerste lid bedoelde aanwijzingen in kennis heeft gesteld, kan in afwijking van het bepaalde in artikel 23, tweede lid, of artikel 3:18 van de Algemene wet bestuursrecht, of het tweede lid van dit artikel, het besluit omtrent de aanwijzing van een luchtvaartterrein worden genomen vier weken na het tijdstip waarop de in het eerste lid bedoelde aanwijzingen ingevolge artikel 4.4, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening kunnen worden gegeven.
4
Indien niet binnen de termijn, bedoeld in artikel 23, tweede lid, of artikel 3:18 van de Algemene wet bestuursrecht, en het tweede en derde lid van dit artikel is beslist, doen Onze Minister en Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer daarvan onder opgave van redenen mededeling aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
5
Indien de beslissing om te verdagen niet binnen de in artikel 23, tweede lid, of artikel 3:18 van de Algemene wet bestuursrecht, bedoelde termijn is genomen, is het tweede lid van dit artikel van overeenkomstige toepassing.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AA9544, Eerste aanleg - meervoudig, EO1.98.0574
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  14-12-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Arrest Groningen-[verweerster] laat de jurisprudentie over de bevoegdheid van de bestuursrechter om kennis te nemen van beroepen tegen zuivere schadebesluiten onverlet. Afwijzing verzoek om schadevergoeding in verband met besluit verweerder tot wijziging van de aanwijzing van het luchtvaartterrein Maastricht ten behoeve van de aanleg van een oost...
 • LJN AX8047, Eerste aanleg - meervoudig, Awb 05-5451
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  01-06-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Geen schadevergoeding omdat het Luchthavenindelingsbesluit (LIB) geen wijzigingen brengt in de bouwmogelijkheden t.o.v. het vigerende bestemmingsplan ("Landelijk Gebied"). Artikel 19 WRO dient buiten beschouwing te blijven.
 • LJN AX8996, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 05-2682 en AWB 05-2683
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  08-06-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Uitzondering op uitgangspunt dat uitspraak ABRS gevolgd dient te worden, in geval dat de goede procesorde is geschaad en/of het verdedigingsbeginsel is geschonden. Geen schadevergoeding omdat eiser niet in een slechtere positie is gekomen door het Aanwijzingsbesluit 1996, nu het preferentieel baangebruik ...
 • LJN AU7177, Eerste aanleg - enkelvoudig, 200507204/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  30-11-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 9 november 2001, no. DGL/L01.421860 heeft verweerder sub 1, met toepassing van artikel 27 van de Luchtvaartwet gelezen in samenhang met artikel 24 van de Luchtvaartwet, het besluit van 23 april 1991, no. RLD/VI/L91.004141, zoals gewijzigd bij besluit van 9 december 1999, no. DGRLD/VI/L99...
 • LJN AT5147, Eerste aanleg - meervoudig, 200408054/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  04-05-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 9 november 2001, no. DGL/L01.421860 heeft verweerder sub 1, met toepassing van artikel 27 van de Luchtvaartwet gelezen in samenhang met artikel 24 van de Luchtvaartwet, het besluit van 23 april 1991, no. RLD/VI/L91.004141, zoals gewijzigd bij besluit van 9 december 1999, no. DGRLD/VI/L99...
 • LJN BD3598, Eerste aanleg - meervoudig, 200603116/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  11-06-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 15 mei 2001 heeft de minister van Verkeer en Waterstaat, in overeenstemming met de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, op grond van artikel 27, in samenhang met artikel 24 van de Luchtvaartwet (hierna: de Lvw), het besluit van 1 oktober 1959, no. TW/14962,...
 • LJN AA6662, Eerste aanleg - meervoudig, 64444/HA ZA 00-475
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  01-08-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Zaaknr/rolnr: 64444/HA ZA 00-475 Vonnisdatum: 1 augustus 2000 (bij vervroeging) VONNIS VAN DE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE HAARLEM, EERSTE KAMER, in de zaak van: de naamloze vennootschap N.V. LUCHTHAVEN SCHIPHOL, gevestigd te Schiphol-Centrum, gemeente Haarlemmermeer, eiseres, procureur mr. P. Heidinga ...
 • LJN BB0938, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 06-7077
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  31-05-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  De rechtbank stelt vast dat het SBL 1981 noch het interimbeleid ten aanzien van de geluidsnormen bindende regels oplegde. Weliswaar werd een aanvang genomen om te komen tot definitieve geluidszonering, echter het interimbeleid behelsde "slechts" indicatieve geluidszones waarvan kon worden afgeweken ...
 • LJN BH3253, Eerste aanleg - meervoudig, 200806785/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  18-02-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 15 mei 2001 heeft de minister van Verkeer en Waterstaat, in overeenstemming met de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, op grond van artikel 27, in samenhang met artikel 24 van de Luchtvaartwet (hierna: de Lvw), het besluit van 1 oktober 1959, no. TW/14962,...
 • LJN AQ5358, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 03/1336 BELEI FEE
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  21-07-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Op 25 oktober 1994 heeft verweerder in overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, onder intrekking van de aanwijzing van 26 oktober 1971, de aanwijzing van het luchtvaartterrein Maastricht opnieuw vastgesteld op grond van het bepaalde in artikel 27 juncto artikel 24 van de Luchtvaartwet ...
 •