Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Mediawet

 

Artikel 30b
1
Ten behoeve van de concessieverlening doet de Stichting een concessiebeleidsplan voor de landelijke omroep toekomen aan het Commissariaat voor de Media. Het Commissariaat zendt het concessiebeleidsplan met zijn opmerkingen binnen acht weken aan Onze Minister.
2
In het concessiebeleidsplan is in elk geval opgenomen:
a
de wijze waarop met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens deze wet gedurende de concessieperiode door de instellingen die zendtijd hebben verkregen voor landelijke omroep gezamenlijk en individueel invulling wordt gegeven aan de taakopdracht van de landelijke omroep, tevens uitgewerkt in kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen die betrekking hebben op het programma-aanbod en het publieksbereik van de landelijke publieke omroep;
b
een overzicht van de daartoe naar verwachting benodigde organisatorische, personele, materiële en financiële middelen; en
c
de wijze van samenwerking met de Wereldomroep.
3
Gedurende de concessieperiode doet de Stichting voor het verstrijken van een periode van vijf jaren een tussentijds concessiebeleidsplan voor de komende vijf jaren toekomen aan het Commissariaat voor de Media. Het Commissariaat zendt het tussentijds concessiebeleidsplan met zijn opmerkingen binnen acht weken aan Onze Minister.
4
Het concessiebeleidsplan en het tussentijds concessiebeleidsplan worden door de raad van bestuur opgesteld na overleg met de instellingen die zendtijd hebben verkregen voor landelijke omroep en voorzover het de samenwerking met de Wereldomroep betreft, de Wereldomroep.
5
Over het concessiebeleidsplan en het tussentijds concessiebeleidsplan vraagt Onze Minister advies aan de Raad voor cultuur.
6
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld omtrent het tijdstip waarop het concessiebeleidsplan en het tussentijds concessiebeleidsplan moeten worden ingediend.
7
Mede op basis van het concessiebeleidsplan en het tussentijds concessiebeleidsplan worden de doelstellingen met betrekking tot het programma-aanbod en het publieksbereik van de landelijke omroep vastgelegd in een prestatieovereenkomst tussen Onze Minister en de Stichting. De duur van de prestatieovereenkomst is gelijk aan de periode waarvoor de erkenningen en voorlopige erkenningen, bedoeld in de artikelen 31 en 37, zijn verleend.
8
De prestatieovereenkomst regelt voorts de maatregelen bij niet naleving van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen en bevat een procedure die voorziet in tussentijdse wijziging indien veranderde inzichten of omstandigheden dat gewenst maken.
9
De in het zevende lid bedoelde prestatieovereenkomst heeft geen betrekking op de inhoud van programma's of programmaonderdelen.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN BC9419, Eerste aanleg - meervoudig, SBR 07/3566, SBR 07/3583, SBR 07/3584 en SBR 07/3667
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  14-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  Beroep van Eemstad RTV c.s. tegen het besluit van het Comissariaat voor de Media om zendtijd in Amersfoort en Leusden te gunnen aan de Stadsomroep. Beroep ongegrond. Het commissariaat was voldoende geïnformeerd en mag afwijken van de adviezen van de gemeenteraden.
 • LJN AX9493, Hoger beroep, 200510341/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  28-06-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 1 juni 2004 heeft het Commissariaat voor de Media (hierna: het Commissariaat) zendtijd toegewezen aan de Bredase Radio en Televisie Stichting (hierna: de BRTS) voor de periode van 21 april 2003 tot 21 april 2008.
 • LJN BH3266, Hoger beroep, 200803742/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  18-02-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 19 juni 2007 heeft het Commissariaat voor de Media (hierna: het Commissariaat) aan de vereniging De Stadsomroep zendtijd toegewezen voor de uitzending van een programma voor algemene omroep door middel van een omroepzender en toestemming verleend voor de uitzending van een programma voor...
 •