Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Provinciewet

 

Artikel 107
1
Het provinciebestuur kan bevoegdheden van regeling en bestuur, gevorderd bij of krachtens een andere dan deze wet, voor het gebied van een of meer gemeenten, van plusregio?s als bedoeld in artikel 104 van de Wet gemeenschappelijke regelingen of waterschappen overdragen aan de besturen van die gemeenten, plusregio?s of waterschappen voor zover die bevoegdheden zich naar hun aard en schaal daartoe lenen en die besturen daarmee instemmen.
2
Een besluit als bedoeld in het eerste lid regelt de gevolgen van intrekking van het besluit.
3
Het ontwerp van een besluit als bedoeld in het eerste lid behoeft de instemming van provinciale staten en van de raden van de betrokken gemeenten onderscheidenlijk de algemene besturen van de betrokken plusregio?s en waterschappen.
4
Een besluit als bedoeld in het eerste lid wordt binnen een week toegezonden aan Onze Minister wie het aangaat.
5
Ten aanzien van de bekendmaking van een besluit als bedoeld in het eerste lid zijn de artikelen 136 tot en met 138 van overeenkomstige toepassing.
6
De voorschriften met betrekking tot de bevoegdheid van het provinciebestuur, de uitoefening daarvan en het toezicht daarop, uitgezonderd die met betrekking tot vergaderingen, zijn ten aanzien van de ingevolge het eerste lid overgedragen bevoegdheden van overeenkomstige toepassing.
7
Het provinciebestuur oefent geen toezicht uit en geeft geen voorschriften met betrekking tot de uitoefening van de ingevolge het eerste lid overgedragen bevoegdheden.
8
Indien het verzoek van een gemeentebestuur of bestuur van een plusregio of waterschap tot het nemen van een besluit als bedoeld in het eerste lid wordt afgewezen, wordt die afwijzing door het provinciebestuur met redenen omkleed.
9
Het zevende lid is niet van toepassing bij de overdracht van bevoegdheden aan een plusregio.
10
Indien een provinciebestuur besluit een bevoegdheid over te dragen aan een plusregio, zendt het een afschrift van dat besluit aan Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AA6981, Hoger beroep, E03.98.1028.
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  27-06-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Raad van State E03.98.1028. Datum uitspraak: 27 juni 2000 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak in het geding tussen: [8 appellanten], allen te [woonplaats], appellanten, en burgemeester en wethouders van Losser, verweerders. 1. Procesverloop Bij besluit van 29 januari 1998 hebben verweerders...
 • LJN AH8660, Eerste aanleg - meervoudig, 200203945/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  25-06-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 15 juni 2001 heeft verweerder krachtens artikel 67, vierde lid, van de Wet geluidhinder, bezien in samenhang met artikel 2b, eerste lid, van het Besluit grenswaarden binnen zones rond industrieterreinen hogere grenswaarden voor de geluidbelasting vanwege industrielawaai vastgesteld voor nieuw te bouwen woningen in de wijk Katendrecht...
 •