Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Warenwet

 

Artikel 4
1
Ten behoeve van het weren van waren
a
die bij aanwending overeenkomstig redelijkerwijze te verwachten gebruik uit het oogpunt van gezondheid of veiligheid schadelijk kunnen zijn,
b
die, indien het technische voortbrengselen betreft, een gevaar kunnen opleveren voor de gezondheid van de mens of de veiligheid van zaken, of
c
waarvan bij zodanige aanwending de voedings- of gebruikswaarde geringer is dan in redelijkheid ten minste mag worden verlangd,
kan bij algemene maatregel van bestuur worden verboden waren, behorende tot een bij de maatregel aangewezen categorie, te bereiden, te vervaardigen, te verhandelen of voor een bij het verbod aangegeven doel te verwerken of te bezigen, die niet voldoen aan de eisen, bij de maatregel gesteld met betrekking tot hun samenstelling of uitvoering of met betrekking tot hun hoedanigheid of eigenschappen.
2
De eisen, bedoeld in het eerste lid, kunnen voor wat betreft technische voortbrengselen onder meer betrekking hebben op:
a
het ontwerp;
b
de toegepaste materialen;
c
de samenstelling of constructie;
d
de beveiliging of beveiligingsmiddelen; of
e
de aan te brengen kentekenen.
3
Bij algemene maatregel van bestuur kan in de in het eerste lid aangegeven gevallen ten aanzien van technische voortbrengselen tevens het gebruik daarvan worden verboden.
4
Met betrekking tot eet- of drinkwaren die een wezenlijk onderdeel van het gangbare voedingspakket uitmaken, kan bij algemene maatregel van bestuur aan het eerste lid overeenkomstige toepassing worden gegeven ter bevordering van de aanwezigheid in die waren van uit het oogpunt van gezondheid belangrijke voedingsstoffen. Bij zodanige maatregel wordt tevens voorzien in een vrijstelling voor de betrokken eet- of drinkwaren waarin de desbetreffende voedingsstoffen niet of in geringere mate aanwezig zijn, onder de voorwaarde dat wordt voldaan aan bij die maatregel gestelde voorschriften met betrekking tot het bezigen van vermeldingen of voorstellingen betreffende de afwezigheid of de geringere mate van aanwezigheid van de desbetreffende voedingsstoffen.
5
In de gevallen waarin ter zake van het verwerken of bezigen van een waar een krachtens het eerste of vierde lid gesteld verbod geldt, is het tevens verboden die waar voorhanden of in voorraad te hebben. Het in de vorige volzin bepaalde geldt niet indien aannemelijk kan worden gemaakt dat de waar niet voor een met het gestelde verbod stijdige toepassing bestemd is.
6
Het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in het vierde lid, wordt alvorens de voordracht wordt gedaan, aan beide Kamers der Staten-Generaal overgelegd. Binnen 30 dagen vanaf de dag, waarop de overlegging is geschied kan door een der Kamers of door ten minste een vijfde van het grondwettelijk aantal leden van een der Kamers de wens worden te kennen gegeven dat het in het ontwerp te regelen onderwerp bij de wet wordt geregeld. Alsdan wordt een daartoe strekkend wetsvoorstel zo spoedig mogelijk ingediend.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AK4093, Eerste aanleg - enkelvoudig, 17/090227-02vev
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  28-08-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Leeuwarden
  Bij verdachte zijn waterkokers inbeslaggenomen in verdachtes winkels, waar deze te koop werden aangeboden. De economische politierechter overweegt dat blijkens de uitleg van getuige-deskundigen omtrent gebruik zonder toezicht, de mogelijkheid van een verkleefde temperatuurbegrenzer en de mogelijk ernstige...
 • LJN BH9824, Hoger beroep, 20-001827-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  12-12-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Overtreding artikel 4 Warenwet, begaan door een rechtspersoon. Stillegging onderneming bevolen. Bevel tot inlevering van (alle bewijzen van) t.b.v. haar onderneming verstrekte marktplaatsvergunningen door tussenkomst van het openbaar ministerie bij het bestuursorgaan dat deze vergunningen heeft verstrekt...
 • LJN AT9004, Eerste aanleg - enkelvoudig, 08/-35067-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  11-07-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  Verdachte, een vlees verwerkend bedrijf, heeft zich schuldig gemaakt aan een groot aantal uiteenlopende misdrijven en overtredingen die zich alle afspelen binnen de bedrijfssfeer en waarbij opvalt dat verdachte grote risico’s neemt door wettelijke regelingen naar eigen goeddunken te interpreteren dan...
 • LJN AU7501, Eerste aanleg - enkelvoudig, 07.700085-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-11-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  Warenwetbesluit Speelgoed; CEN EN 71-normen inzake veiligheid van speelgoed; rapport “Classification of toys - Guidelines”; objectieve bepaling of het speelgoed al dan niet bestemd is voor kinderen jonger dan 36 maanden
 • LJN AU7500, Eerste aanleg - enkelvoudig, 07.700097-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-11-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  Warenwetbesluit Speelgoed; CEN EN 71-normen inzake veiligheid van speelgoed; rapport “Classification of toys - Guidelines”; objectieve bepaling of het speelgoed al dan niet bestemd is voor kinderen jonger dan 36 maanden
 • LJN BB6133, Hoger beroep, Parketnummer: 24-002387-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  19-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Verdachte heeft speelgoed verhandeld dat niet voldeed aan de daarvoor geldende veiligheidseisen. De door verdachte verhandelde speelgoed treinsets zijn op onderdelen zodanig klein dat zij kunnen worden ingeslikt of ingeademd door kinderen jonger dan 36 maanden. Verdachte heeft door zo te handelen regels die ten behoeve van veiligheid en gezondheid van ...
 •