Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet geluidhinder

 

Artikel 100a
1
Voor de ter plaatse ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van de gevel van woningen kan een hogere waarde dan de ingevolge artikel 100 geldende worden vastgesteld, met dien verstande dat:
a
de verhoging 5 dB niet te boven mag gaan, behoudens in gevallen waarin:
1
ten gevolge van de reconstructie de geluidsbelasting van de gevel van ten minste een gelijk aantal woningen elders met een ten minste gelijke waarde zal verminderen, en
2
de wegbeheerder heeft verklaard dat hij financiƫle middelen ter beschikking stelt uiterlijk voor afloop van de reconstructie ten behoeve van de toepassing van artikel 90 of artikel 111, tweede of derde lid, met betrekking tot woningen die door de reconstructie een hogere geluidsbelasting ondervinden, en
b
ingeval voor de betrokken woning eerder toepassing is gegeven aan artikel 83 of artikel 84, tweede lid, zoals dat luidde voor 1 september 1991 of, indien geen toepassing is gegeven aan het betrokken artikel en de heersende waarde 53 dB niet te boven gaat, de waarde niet hoger mag worden gesteld dan:
1
58 dB bij een reconstructie van een weg in buitenstedelijk gebied en
2
63 dB bij een reconstructie van een weg in stedelijk gebied.
2
De krachtens het eerste lid, onder a, te stellen hogere waarde mag niet hoger worden gesteld dan 68 dB.
3
In afwijking van het tweede lid mag de waarde ingeval eerder bij of krachtens deze wet, de Experimentenwet Stad en Milieu of de Interimwet stad- en milieubenadering een hogere waarde dan 68 dB is vastgesteld, niet hoger worden gesteld dan de eerder vastgestelde waarde.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AI0604, Eerste aanleg - enkelvoudig, 200206422/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  30-07-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 6 februari 2002 heeft verweerder het verzoek van appellant om subsidie op grond van de Stimuleringsregeling stille wegdekken (hierna: de Stimuleringsregeling) afgewezen.
 • LJN BB1306, Eerste aanleg - meervoudig, 200700169/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  08-08-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 3 februari 2006 heeft verweerder ten behoeve van de reconstructie van de Eikenlaan te Dordrecht, op verzoek van het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht, hogere waarden vastgesteld als bedoeld in artikel 100a van de Wet geluidhinder voor de woningen [locaties] te Dordrecht.
 • LJN AT9725, Eerste aanleg - meervoudig, 200406049/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  20-07-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 16 maart 2004, kenmerk 550106, heeft verweerder ten behoeve van de reconstructie van het kruispunt Harlingersingel/Pier Panderstraat te Leeuwarden, op verzoek van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarden, hogere waarden vastgesteld als bedoeld in artikel 100a...
 • LJN BD6699, Eerste aanleg - meervoudig, 200705889/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  09-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 26 juni 2006 heeft het college van gedeputeerde staten van Overijssel (hierna: het college) op verzoek van de gemeente Enschede de ten hoogste toelaatbare waarden van de geluidbelasting, vanwege de Rijksweg 35, aansluiting Enschede-West, van de gevels van onder meer de woning van [appellant] aan de [locatie] te [plaats] vastgesteld.
 •