Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet op de omzetbelasting 1968

 

Artikel 2a
1
In deze wet en in de daarop gebaseerde bepalingen wordt verstaan onder:
a
BTW-richtlijn 2006: richtlijn nr. 2006/112/EG van de Raad van de Europese Unie van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (PbEU L 347);
b
lid-staat: een lid-staat van de Europese Gemeenschap;
c
Gemeenschap: het geheel van de grondgebieden van de lid-staten zoals die gebieden zijn omschreven in artikel 5, onder 2, van de BTW-richtlijn 2006, met dien verstande dat ook het Vorstendom Monaco en het eiland Man worden behandeld als gebied van de Franse Republiek respectievelijk het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en dat ook de zones Akrotiri en Dhekelia van Cyprus, die onder de soevereiniteit van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland vallen, worden behandeld als gebied van de Republiek Cyprus;
d
derde-land: elk ander grondgebied dan dat van de Gemeenschap;
e
accijnsgoederen: bier, wijn, tussenprodukten, overige alcoholhoudende produkten, minerale oliën en tabaksprodukten als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de accijns, kolen als bedoeld in artikel 32, onderdeel a, van de Wet belastingen op milieugrondslag, alsmede aardgas als bedoeld in artikel 47, eerste lid, onderdeel m, van de Wet belastingen op milieugrondslag in verbinding met artikel 48, tweede lid, van die wet, maar met uitzondering van gas dat wordt geleverd via het aardgasdistributiesysteem;
f
nieuwe vervoermiddelen: voor het personen- of goederenvervoer bestemde schepen met een lengte van meer dan 7,5 m, luchtvaartuigen met een totaal opstijggewicht van meer dan 1550 kg en landvoertuigen die zijn uitgerust met een motor van meer dan 48 cc cilinderinhoud of met een vermogen van meer dan 7,2 kW, met uitzondering van zeeschepen en luchtvaartuigen als bedoeld in de bij deze wet behorende tabel II, onderdeel a, post 3, wanneer op het tijdstip van de levering:
1
na het tijdstip van eerste ingebruikneming van het landvoertuig niet meer dan zes maanden, dan wel van het schip of luchtvaartuig niet meer dan drie maanden, zijn verstreken; of
2
het vervoermiddel, als het een landvoertuig betreft ten hoogste 6000 km heeft afgelegd, als het een schip betreft ten hoogste 100 uren heeft gevaren, dan wel als het een luchtvaartuig betreft ten hoogste 40 uren heeft gevlogen;
g
btw-identificatienummer: het nummer dat ingevolge artikel 214 van de BTW-richtlijn 2006 door een lid-staat aan een ondernemer of aan een rechtspersoon, andere dan ondernemer, is toegekend;
h
intracommunautair goederenvervoer:
1
het vervoer van goederen waarvan de plaats van vertrek en de plaats van aankomst op het grondgebied van twee verschillende lid-staten zijn gelegen;
2
het vervoer van goederen waarvan de plaats van vertrek en de plaats van aankomst in dezelfde lid-staat zijn gelegen, wanneer dit vervoer rechtstreeks samenhangt met het vervoer van goederen als bedoeld onder 1°;
i
plaats van vertrek: de plaats waar het goederenvervoer daadwerkelijk aanvangt, zonder rekening te houden met de trajecten die worden afgelegd om zich naar de plaats te begeven waar de goederen zich bevinden;
j
plaats van aankomst: de plaats waar het goederenvervoer daadwerkelijk eindigt;
k
wederverkoper: de ondernemer wiens activiteiten geheel of ten dele bestaan uit de wederverkoop van gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen of antiquiteiten;
l
gebruikte goederen: alle roerende lichamelijke zaken die, in de staat waarin zij verkeren of na herstelling daarvan, opnieuw kunnen worden gebruikt, andere dan nieuwe vervoermiddelen die worden verzonden of vervoerd van een lid-staat naar een andere lid-staat, en andere dan bij ministeriële regeling aan te wijzen edele metalen en edelstenen;
m
kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten: de bij ministeriële regeling aan te wijzen goederen;
n
gedeelte van een binnen de Gemeenschap verricht passagiersvervoer: het gedeelte van een vervoer dat, zonder tussenstop buiten de Gemeenschap, plaatsvindt tussen de plaats van vertrek en de plaats van aankomst van het vervoer van passagiers; in geval het een heen- en terugreis betreft, wordt de terugreis als een afzonderlijk vervoer beschouwd;
o
plaats van vertrek van een vervoer van passagiers: het eerste punt in de Gemeenschap waar passagiers aan boord kunnen komen, eventueel na een tussenstop buiten de Gemeenschap;
p
plaats van aankomst van een vervoer van passagiers: het laatste punt in de Gemeenschap waar passagiers die binnen de Gemeenschap aan boord zijn gekomen van boord kunnen gaan, eventueel vóór een tussenstop buiten de gemeenschap;
q
elektronische diensten: langs elektronische weg verrichte diensten, onder andere de in bijlage II van de BTW-richtlijn 2006 beschreven diensten;
r
normale waarde:
1
het volledige bedrag, de omzetbelasting niet daaronder begrepen, dat de afnemer van goederen of diensten, om de desbetreffende goederen of diensten op dat tijdstip te verkrijgen, in dezelfde handelsfase als waarin de goederen worden geleverd of de diensten worden verricht, op het tijdstip van die levering of van die verrichting en bij vrije mededinging daarvoor zou moeten betalen aan een zelfstandige leverancier of dienstverrichter in Nederland;
2
indien geen vergelijkbare levering of verrichting als bedoeld onder 1° voorhanden is:
? met betrekking tot goederen: een waarde die niet lager is dan de aankoopprijs van de goederen of van soortgelijke goederen of, indien er geen aankoopprijs is, dan de kostprijs, berekend op het tijdstip waarop de levering wordt verricht;
? met betrekking tot diensten: een waarde die niet lager is dan de door de ondernemer voor het verrichten van de dienst gemaakte uitgaven.
2
Bij ministeriële regeling worden regels gesteld omtrent de wijze waarop moet worden aangetoond of een vervoermiddel als nieuw aangemerkt dient te worden.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AZ1820, Eerste aanleg - meervoudig, 05/3951
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  09-10-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  De transactie maakte deel uit van een zogenoemde papieren ABCD-transactie. Er is sprake geweest van schijnhandelingen (facturencarrousel) die niet is opgezet met de bedoeling om de macht om als eigenaar over de CD’s te beschikken over te dragen. Geen schending procespositie niet verstrekken van belastinggegevens derden.
 • LJN BD9007, Hoger beroep, 07/00509
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  07-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Belanghebbende heeft op geen enkele wijze inzicht verschaft in de aard van de kosten waarop de door haar in aftrek gebrachte omzetbelasting ad € 1.010 betrekking heeft. Aldus heeft zij het door haar gestelde recht op aftrek niet aannemelijk kunnen maken. Boete: Het niet verstrekken van enig inzicht in...
 • LJN AU5075, Eerste aanleg - meervoudig, 05/1494
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  19-10-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Aan eiseres was door 100%-dochtermaatschappij op facturen omzetbelasting in rekening gebracht. Eiseres had deze belasting in aftrek gebracht. De dochtermaatschappij heeft deze belasting niet voldaan. Naheffing daarvan terecht, omdat de facturen geen betrekking hadden op aan eiseres verrichte prestaties...
 • LJN AF5684, Eerste aanleg - enkelvoudig, 02/00049
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  21-01-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Gerechtshof Arnhem achtste enkelvoudige belastingkamer nummer02/00049 (omzetbelasting) Proces-verbaal mondelinge uitspraak belanghebbende : [X] Beheer BV c.s. te : [Z] verweerder : de Inspecteur van de Belastingdienst/Ondernemingen [P] (hierna: de Inspecteur) beslissing : uitspraak op een bezwaarschrift beschikking ...
 • LJN BF0159, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 05/930
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  01-09-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  geen samenvatting
 • LJN BB7891, Eerste aanleg - meervoudig, 04/01224
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  02-08-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Voor honorering van het gelijkheidsbeginsel is vereist dat het gaat om feitelijk en rechtens gelijke gevallen. Verder moet er sprake zijn van begunstigend beleid, dan wel van een oogmerk van begunstiging. Zo van begunstigend beleid of het oogmerk van begunstiging geen sprake is, komt toepassing van het...
 • LJN BA8927, Eerste aanleg - enkelvoudig, 06/9900
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  02-07-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Omzetbelasting. Niet aannemelijk is geworden dat eiseres de kosten ter zake waarvan zij de voorbelasting in aftrek heeft gebracht, in haar hoedanigheid van ondernemer en in het kader van haar onderneming heeft gemaakt. Het volgen van de aangiften over het eerste en tweede kwartaal van 2004 en het telefoongesprek...
 • LJN BC3359, Eerste aanleg - meervoudig, 07/5375 en 07/3800
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  22-01-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Het recht op aftrek van voorbelasting kan worden geweigerd indien komt vast te staan dat dit recht frauduleus of met misbruik wordt ingeroepen. Daarnaast geldt dat, in het onderhavige geval, het recht op aftrek van voorbelasting in voldoende mate wordt gecompenseerd door de hoogte van de omzet zoals die is vastgesteld door verweerder.
 • LJN AH9789, Cassatie, 38026
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  09-07-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Omzetbelasting / ondernemerschap en aftrek voorbelasting bij overdracht aandelen (deelneming) vanuit fiscale eenheid / vrijstelling inzake aandelen / artikel 11 Wet OB.
 •