Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet op de omzetbelasting 1968

 

Artikel 3a
1
Met een levering van een goed onder bezwarende titel als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, wordt gelijkgesteld de overbrenging door een ondernemer van een eigen goed van zijn bedrijf naar een andere lid-staat.
2
Overbrenging van een goed naar een andere lid-staat is het verzenden of vervoeren van het goed voor bedrijfsdoeleinden, door of voor rekening van de ondernemer, voor zover het goed niet:
a
door de ondernemer wordt geleverd in de zin van artikel 3, eerste lid, onderdeel f, of wordt geleverd met toepassing van artikel 5a, eerste lid;
b
door de ondernemer wordt geleverd met toepassing van artikel 5, eerste lid, onderdeel c;
c
door de ondernemer wordt geleverd met toepassing van artikel 9, tweede lid, onderdeel b;
d
[vervallen;]
e
wordt gebruikt ten behoeve van een aan de ondernemer verleende dienst, bestaande in werkzaamheden met betrekking tot dat goed, die feitelijk plaatsvinden in de lid-staat van aankomst van de verzending of het vervoer, mits dat goed na de werkzaamheden wordt verzonden naar de ondernemer in de lid-staat waarvandaan het oorspronkelijk is verzonden of vervoerd;
f
tijdelijk wordt gebruikt in de lid-staat van aankomst van de verzending of het vervoer ten behoeve van een door de ondernemer verrichte dienst;
g
voor een periode van ten hoogste 24 maanden wordt gebruikt in de lid-staat van aankomst van de verzending of het vervoer, wanneer de invoer van hetzelfde goed uit een derde-land met het oog op tijdelijk gebruik in aanmerking zou komen voor de regeling voor tijdelijke invoer met volledige vrijstelling van rechten bij invoer; of
h
bestaat in gas dat via het aardgasdistributiesysteem wordt geleverd onder de voorwaarden van artikel 5b dan wel in elektriciteit die wordt geleverd onder die voorwaarden.
3
In geval ten aanzien van een goed als bedoeld in het tweede lid, aanhef, en onderdelen a tot en met h, op enig tijdstip niet meer wordt voldaan aan de in het van toepassing zijnde onderdeel gestelde voorwaarden, wordt het goed geacht op dat tijdstip te zijn overgebracht naar een andere lid-staat.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AA2043, Cassatie, 31429
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  09-10-1996
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid X B.V. te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 5 juli 1995 betreffende na te melden naheffingsaanslag in de overdrachtsbelasting. 1. Aanslag, bezwaar en geding voor het Hof Aan belanghebbende...
 • LJN AE6643, Eerste aanleg - meervoudig, 98/2569
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  15-07-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Belanghebbende heeft grote hoeveelheden sigaretten zonder Nederlandse accijnszegels voorhanden gehad en heeft deze sigaretten in Nederland verhandeld zonder ter zake omzetbelasting af te dragen. Belanghebbende heeft tegenover de FIOD verklaard dat het gaat om ca. 730.000 sigaretten, maar stelt ter zitting dat deze verklaring onjuist is geweest...
 • LJN AO4209, Cassatie, 39136
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  20-02-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Nr. 39.136 20 februari 2004 whk gewezen op het beroep in cassatie van X B.V. te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 18 oktober 2002, nr. BK-01/02412, betreffende na te melden naheffingsaanslag in de omzetbelasting. 1. Naheffingsaanslag, bezwaar en geding voor het Hof...
 • LJN AT8355, Eerste aanleg - meervoudig, 04/00695
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  13-06-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Verwijzingszaak HR 20 februari 2004, nr. 39.136. Belanghebbende had niet de macht om als eigenaar over de goederen te beschikken. Van leveringen van de goederen in de zin van artikel 3, eerste lid, onderdelen a of e, van de Wet door belanghebbende is mitsdien geen sprake. Geen leveringen in de zin van...
 • LJN AV0398, Cassatie, 39810
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  27-01-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Gelijkheidsbeginsel; meerderheidsregel; Art. 2, lid 3, Wet accijns; art. 3, lid 3, Wet verbruiksbelasting alcoholvrije dranken; Bewijs uitvoer accijnsgoederen; Art. 28 Wet OB’68 Tabaksproducten
 • LJN BB7861, Hoger beroep, BK 137/06 Omzetbelasting
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  07-11-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  In hoger beroep is in geschil of de inspecteur terecht een bedrag van € 594.178 heeft nageheven. De inspecteur heeft ter zitting uitdrukkelijk gesteld dat in de onderhavige zaak uitsluitend in geschil is of de maatstaf van heffing voor de levering van het gebouw vermeerderd moet worden met het verschil tussen de voortbrengingskosten van het gebouw ...
 • LJN BD5647, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 06/3843
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  08-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  Omzetbelasting: levering. Belanghebbende, een gemeente, heeft een nieuw gebouwd schoolgebouw met ondergrond verkocht en juridisch geleverd aan een stichting die de school gaat exploiteren. Voor een prijs die veel lager was dan de stichtingskosten. In de akte waren bedingen opgenomen: bij voorgenomen...
 • LJN BE9791, Hoger beroep, BK 162/07 Omzetbelasting
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  29-08-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  In hoger beroep is primair in geschil het antwoord op de vraag of belanghebbende omzetbelasting verschuldigd is over het bedrag dat de kaartverkopers aan de particulieren in rekening hebben gebracht of over het bedrag dat belanghebbende, na aftrek van de provisie, van de kaartverkopers ontving. Subsidiair...
 • LJN BF0773, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 07/2041
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  21-08-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  In geschil is of aan belanghebbende terecht en tot het juiste bedrag een naheffingsaanslag accijns en omzetbelasting is opgelegd wegens het voorhanden hebben van ongebanderolleerde sigaretten. De rechtbank oordeelt dat nu belanghebbende zich bewust en actief met de sigarettenhandel heeft ingelaten belanghebbende de sigaretten voorhanden heeft gehad...
 • LJN BG1454, Eerste aanleg - meervoudig, 06/00311 en 06/00312
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  24-09-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Omzetbelasting. Verwijzingsprocedure HR 11 augustus 2006, nrs. 41319 en 41320. Geen aftrek van omzetbelasting ter zake van handel in computeronderdelen.
 • LJN BG7440, Eerste aanleg - meervoudig, 06/11939
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  27-10-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  OB. Eiseres heeft na het moment van de juridische levering van het pand, de economische eigendom niet voorbehouden. Derhalve is er slechts sprake van één levering in de zin van artikel 3 van de Wet OB.
 • LJN BI6906, Eerste aanleg - meervoudig, 04/02248
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  03-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  In deze zaak is in geschil of de gemeente ter zake van het geven van parkeergelegenheid op met slagboom afgesloten parkeerterreinen en in parkeergarages, als ondernemer voor de omzetbelasting kan worden aangemerkt. Het hof beantwoordt deze vraag bevestigend. Op grond van artikel 4, lid 5, tweede alinea,...
 •