Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet op de omzetbelasting 1968

 

Artikel 8
1
De belasting wordt berekend over de vergoeding.
2
De vergoeding is het totale bedrag dat - of voor zover de tegenprestatie niet in een geldsom bestaat, de totale waarde van de tegenprestatie welke - ter zake van de levering of de dienst in rekening wordt gebracht, de omzetbelasting niet daaronder begrepen. Ingeval ter zake van de levering of de dienst meer wordt voldaan dan hetgeen in rekening is gebracht, komt in plaats daarvan in aanmerking hetgeen is voldaan.
3
Ten aanzien van de handelingen, bedoeld in artikel 3, derde lid, en artikel 3a, eerste lid, wordt de vergoeding gesteld op de aankoopprijs van de goederen of van soortgelijke goederen of, indien er geen aankoopprijs is, de kostprijs, berekend op het tijdstip waarop deze handelingen worden uitgevoerd.
4
Ten aanzien van de handelingen, bedoeld in artikel 4, derde lid, wordt de vergoeding gesteld op de normale waarde van de dienst.
5
Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald in hoever:
a
de korting voor contante betaling, de kosten van verpakking, de vracht- en assurantiekosten, de uitschotten van belasting en andere met doorlopende posten gelijk te stellen bedragen niet tot de vergoeding behoren;
b
bij met grondrente bezwaarde eigendom, rechten van erfpacht, opstal, erfdienstbaarheid of beklemming, appartementen, lidmaatschapsrechten en dergelijke, de daaraan verbonden lasten tot de vergoeding behoren;
c
bij eigendom, bezwaard met een recht van erfpacht, opstal, erfdienstbaarheid of beklemming, de vergoeding wordt verminderd met de aan die rechten verbonden lasten;
d
bij levering anders dan met toepassing van artikel 28b of 28d, van gebruikte personenauto's, gebruikte motorrijwielen en gebruikte bestelauto's in de zin van artikel 10 van de Wet op de belasting van personenauto?s en motorrijwielen 1992, de vergoeding wordt verminderd met de op de voet van die wet geheven belasting. Voor het vaststellen van het bedrag van die vermindering worden regels gesteld met inachtneming van de bepalingen van of ingevolge die wet.
6
Indien gegevens voor het bepalen van de vergoeding zijn uitgedrukt in een andere munteenheid dan de euro, wordt de wisselkoers vastgesteld overeenkomstig de laatst genoteerde verkoopkoers op het tijdstip waarop de belasting verschuldigd wordt.
7
Ten aanzien van de handelingen, bedoeld in artikel 4, tweede lid, wordt de vergoeding gesteld op de door de ondernemer voor het verrichten van de diensten gemaakte uitgaven. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de door de ondernemer voor het verrichten van deze diensten gemaakte uitgaven.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AA1240, Eerste aanleg - enkelvoudig, 96/1764
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  26-08-1998
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Gerechtshof Arnhem tweede enkelvoudige belastingkamer nummer 96/1764 U i t s p r a a k op het beroep van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid *X B.V. te *Z tegen de uitspraak van de Inspecteur van de Belastingdienst/Ondernemingen *P betreffende de bedragen die door haar...
 • LJN AA1374, Eerste aanleg - meervoudig, M 97/22333
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  29-10-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Gerechtshof Arnhem eerste meervoudige belastingkamer nummer 97/22123 U i t s p r a a k op het beroep van Fiscale eenheid *De Christelijke woningbouwvereniging De Goede Stede, Goede Stede Exploitatie BV*X Exploitatie BV te *Almere*Z, (hierna: belang-hebben-de) tegen de uitspraak van de inspecteur, het Hoofd van de eenheid van de Belasting...
 • LJN AA1379, Eerste aanleg - meervoudig, 97/22013
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  04-08-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Gerechtshof Arnhem eerste meervoudige belastingkamer nummer 97/22013 U i t s p r a a k op het beroep van de X B.V. te Z (de belanghebbende) tegen de uitspraak van de inspecteur van de Belastingdienst/Ondernemingen te P op het bezwaarschrift van de belanghebbende tegen een bedrag van ƒ 4.221,– dat...
 • LJN AA2045, Cassatie, 31456
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  04-09-1996
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid X B.V. te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 28 juni 1995 betreffende de bedragen die door haar als omzetbelasting op aangifte zijn voldaan over de tijdvakken gelegen in de periode 1 januari 1990 tot en met 31 december 1993...
 • LJN AA2575, Cassatie, 32693
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  16-12-1998
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid X B.V. te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Leeuwarden van 13 september 1996 betreffende na te melden naheffingsaanslag in de omzetbelasting. 1. Aanslag, bezwaar en geding voor het Hof Aan belanghebbende...
 • LJN AA2747, Cassatie, 34016
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  28-04-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van Woningstichting X te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te 's- Gravenhage van 19 december 1997 betreffende na te melden naheffingsaanslag in de omzetbelasting. 1. Aanslag, bezwaar en geding voor het Hof Aan belanghebbende is over het tijdvak 1 januari 1994...
 • LJN AA4212, Eerste aanleg - meervoudig, 9722123
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  29-10-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  ak Gerechtshof Arnhem eerste meervoudige belastingkamer nummer 97/22123 U i t s p r a a k op het beroep van Fiscale eenheid *X BV te *Z, (hierna: belang-hebben-de) tegen de uitspraak van de inspecteur, het Hoofd van de eenheid van de Belasting-dienst/ Ondernemingen *P, op het bezwaar-schrift van belangheb...
 • LJN AA8603, Cassatie, 35765
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  29-11-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Nr. 35765 29 november 2000 gewezen op het beroep in cassatie van de fiscale eenheid X te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 29 oktober 1999 betreffende na te melden beschikking inzake teruggaaf van omzetbelasting. 1. Beschikking, bezwaar en geding voor het Hof Belanghebbendes verzoek...
 • LJN AA8852, Cassatie, 35254
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  06-12-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Hoge Raad der Nederlanden D e r d e K a m e r Nr. 35254 6 december 2000 Arrest gewezen op het beroep in cassatie van Stichting X te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Leeuwarden van 12 maart 1999 betreffende na te melden naheffingsaanslag in de omzetbelasting. 1. Aanslag, bezwaar en geding voor het Hof...
 • LJN AE8328, Eerste aanleg - meervoudig, 00/00715
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  12-08-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Gerechtshof Arnhem derde meervoudige belastingkamer nummer 00/00715 U i t s p r a a k op het beroep van Coöperatie "[X]" U.A. te [Z], (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraak van de Inspecteur van de Belastingdienst/Grote ondernemingen [P], op het bezwaarschrift van belanghebbende betreffende na...
 • LJN AL6945, Cassatie, 38703
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  03-10-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Nr. 38.703 3 oktober 2003 whk gewezen op het beroep in cassatie van de Staatssecretaris van Financiën tegen de uitspraak van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 24 mei 2002, nr. BK-00/01198, betreffende na te melden aan de Stichting X te Z opgelegde naheffingsaanslag in de omzetbelasting. 1. Naheffingsaanslag, bezwaar en geding voor het Hof...
 • LJN AP4479, Eerste aanleg - meervoudig, 00/02796
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  21-04-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Na de uitdrukkelijke verklaring van de belanghebbende tijdens het onderzoek ter zitting, dat zij, in afwijking van de van haar afkomstige stukken, het beroep op het vertrouwensbeginsel laat varen, betreft het geschil uitsluitend nog het antwoord op volgende vraag: Is de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage van fl...
 • LJN AU9529, Cassatie, 41209
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  20-02-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Verzelfstandiging sport en recreatie door gemeente; artikel 4, lid 1, Wet OB en paragraaf 8, Resolutie Toelichting Gemeenten; financiële bijdrage van gemeente aan gelieerde vennootschap voor het exploiteren en beheren van gemeentelijke sportvoorzieningen
 • LJN AZ8217, Eerste aanleg - meervoudig, 06/521
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  05-02-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Omzetbelasting: aan eiseres betaalde rentevergoedingen ter zake van uitgestelde levering van grond behoren tot de vergoeding voor de levering van die grond. Niet aannemelijk is dat het perceel onbebouwde grond, als gevolg van sloop van kassen op het perceel, ten tijde van de uitspraak op bezwaar kon worden aangemerkt als bouwterrein.
 • LJN BA2454, Eerste aanleg - meervoudig, 03/02225
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  09-01-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Belanghebbende is een zogenoemde telecom-dealer. De activiteiten van belanghebbende bestaan uit het bij elkaar brengen van de telecomprovider en de consument, door het bemiddelen tussen de provider en de consument bij het afsluiten van abonnementen voor mobiele telefoons. Consumenten kunnen op de website van belanghebbende een keuze voor een abonnement maken...
 • LJN BC6774, Eerste aanleg - meervoudig, 04/00295
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  29-01-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Naar het oordeel van het hof kan het pand na de onder 2.6 vermelde verbouwing niet worden vereenzelvigd met het pand zoals dat voor deze verbouwing bestond en is derhalve door deze verbouwing een zaak ontstaan welke tevoren niet bestond. Het Hof neemt hierbij in aanmerking dat het pand inwendig wat indeling...
 • LJN BD5675, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 07/2059
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  07-05-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  Belanghebbende houdt zich bezig met het componeren en arrangeren van muziek. Daarnaast fungeert hij als dirigent bij een aantal orkesten. De in dat kader te verrichten werkzaamheden bestaan uit het geven van repetities en het leiden van uitvoeringen. De rechtbank oordeelt dat het leiden van repetities...
 •