Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet op de vennootschapsbelasting 1969

 

Artikel 17a
1
Tot een Nederlandse onderneming worden gerekend:
a
in Nederland gelegen onroerende zaken, daaronder begrepen:
1
rechten die direct of indirect betrekking hebben op in Nederland gelegen onroerende zaken en
2
rechten die samenhangen met de exploratie en de exploitatie van in Nederland aanwezige natuurlijke rijkdommen waaronder ook wordt gerekend de opwekking van energie uit het water, de stromen en de winden, of rechten waaraan deze zijn onderworpen;
b
rechten op aandelen in de winst of de medegerechtigdheid tot het vermogen van een onderneming waarvan de leiding in Nederland is gevestigd voorzover zij niet opkomen uit effectenbezit;
c
schuldvorderingen op een in Nederland gevestigde vennootschap indien de gerechtigde tot de schuldvordering een aanmerkelijk belang als bedoeld in artikel 17, derde lid, onderdeel b, in de vennootschap heeft;
d
werkzaamheden die worden verricht als bestuurder of commissaris van een in Nederland gevestigd lichaam in de zin van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, ook indien de bevoegdheid is beperkt tot buiten Nederland gelegen gedeelten van de onderneming van dat lichaam;
e
werkzaamheden die gedurende een aaneengesloten periode van tenminste 30 dagen in, op of boven het Noordzeewinningsgebied worden verricht. Het Noordzeewinningsgebied bestaat uit de territoriale zee van Nederland alsmede het buiten de territoriale zee onder de Noordzee gelegen deel van de zeebodem en de ondergrond daarvan, voorzover het Koninkrijk der Nederlanden daar op grond van het internationale recht rechten mag uitoefenen, en
f
werkzaamheden als bedoeld in onderdeel e, indien deze na een onderbreking worden voortgezet door het lichaam dat deze werkzaamheden heeft verricht, of onmiddellijk of na een onderbreking worden voortgezet door een met dat lichaam verbonden lichaam en de duur van deze werkzaamheden in een tijdvak van 12 maanden een periode van ten minste 30 dagen bedraagt. In dat geval wordt ieder van deze lichamen geacht te hebben voldaan aan de in dat onderdeel gestelde voorwaarde van 30 dagen.
2
Het eerste lid, onderdeel c, is niet van toepassing ingeval de gerechtigde tot de schuldvordering is gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Unie en aan de volgende voorwaarden is voldaan:
1
de gerechtigde tot de schuldvordering heeft één van de in de bijlage bij Richtlijn nr. 2003/49/EG van de Raad van de Europese Unie van 3 juni 2003 betreffende de gemeenschappelijke belastingregeling inzake uitkeringen van interest en royalty's tussen verbonden ondernemingen van verschillende lidstaten (Pb L 157) opgenomen rechtsvormen;
2
de gerechtigde tot de schuldvordering is voor ten minste 25 percent van het nominaal gestorte kapitaal aandeelhouder van de in Nederland gevestigde vennootschap, de in Nederland gevestigde vennootschap is voor ten minste 25 percent van het nominaal gestorte kapitaal aandeelhouder van de gerechtigde tot de schuldvordering of een ander is voor ten minste 25 percent van het nominaal gestorte kapitaal aandeelhouder van de gerechtigde tot de schuldvordering en van de in Nederland gevestigde vennootschap;
3
de gerechtigde tot de schuldvordering en de Nederlandse vennootschap zijn in de lidstaat van vestiging onderworpen, zonder er van te zijn vrijgesteld, aan de aldaar geheven belasting naar de winst als bedoeld in artikel 3, onderdeel a, ten derde, van de eerdergenoemde richtlijn;
4
de gerechtigde tot de schuldvordering wordt in de lidstaat van vestiging niet geacht volgens een met een derde staat gesloten verdrag ter voorkoming van dubbele belasting buiten de lidstaten van de Europese Unie te zijn gevestigd;
5
de schuldvordering behoort bij de gerechtigde tot de schuldvordering niet tot het vermogen van een buiten de lidstaten van de Europese Unie gelegen vaste inrichting.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AR3892, Eerste aanleg - meervoudig, 01/02913
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  30-09-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  In geschil is of belanghebbende in Nederland is gevestigd en mitsdien in Nederland belastingplichtig is. Indien zulks het geval is, is buitendien in geschil of sprake is van een vaste inrichting van belanghebbende in Duitsland en, zo ja, welke winst daaraan moet worden toegerekend. Ook is in geschil...
 • LJN AR3864, Eerste aanleg - meervoudig, 01/02936
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  30-09-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Beroep is ongegrond omdat indien belanghebbende in het gelijk zou worden gesteld, dit niet zou leiden tot vermindering van de aanslag dan wel tot de vaststelling van een hoger bedrag ter zake van een te verrekenen verlies.
 • LJN AR8053, Eerste aanleg - meervoudig, 03/04255
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  07-12-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  X NV, opgericht naar Belgisch recht en feitelijk gevestigd in België, heeft niet gereageerd op een (gerappelleerde) vragenbrief van de inspecteur die erop was gericht duidelijkheid te verkrijgen omtrent de eventuele aanwezigheid van een vaste inrichting van X NV in Nederland. Daardoor omkering en verzwaring...
 • LJN AO5572, Eerste aanleg - meervoudig, 02/04601
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  25-02-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Een in Nederland gevestigde vaste inrichting van een overigens buiten Nederland gevestigde bank financiert haar bedrijfsactiviteiten uitsluitend met vreemd vermogen. De inspecteur heeft aan het vermogen van de vaste inrichting eigen vermogen toegerekend en zich daarbij onder meer gebaseerd op het eigen...
 •