Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet op het primair onderwijs

 

Artikel 1 Begripsbepalingen
In deze wet wordt verstaan onder:
Onze minister:
Onze minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
inspectie of inspecteur:
de inspectie, bedoeld in de Wet op het onderwijstoezicht, voor zover belast met taken op het gebied van het basisonderwijs;
school:
een basisschool of een speciale school voor basisonderwijs, tenzij het tegendeel blijkt;
basisschool:
een school waar basisonderwijs wordt gegeven, niet zijnde een speciale school voor basisonderwijs;
speciale school voor basisonderwijs:
een school waar basisonderwijs wordt gegeven aan kinderen voor wie vaststaat dat overwegend een zodanige orthopedagogische en orthodidactische benadering aangewezen is, dat zij althans gedurende enige tijd op een speciale school voor basisonderwijs moeten worden opgevangen;
school voor speciaal onderwijs:
een school voor speciaal onderwijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de expertisecentra;
school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs:
een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de expertisecentra;
school voor voortgezet speciaal onderwijs:
een school voor voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de expertisecentra;
instelling voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs:
een instelling voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in artikel 8, eerste lid tweede volzin, van de Wet op de expertisecentra;
school voor voortgezet onderwijs:
een school voor voortgezet onderwijs als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs;
openbare school:
a
een door een of meer gemeenten, al dan niet te zamen met een of meer privaatrechtelijke rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid in stand gehouden school;
b
een door een openbare rechtspersoon als bedoeld in artikel 47 in stand gehouden school; dan wel
c
een door een stichting als bedoeld in artikel 17 of artikel 48 in stand gehouden school;
bijzondere school:
door een natuurlijk persoon of een privaatrechtelijke rechtspersoon, niet zijnde een stichting als bedoeld in artikel 48, in stand gehouden school;
openbare rechtspersoon:
een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld als bedoeld in artikel 47;
nevenvestiging:
deel van een school, dat op de plaats waar het onderwijs wordt gegeven voordat het een deel van de school werd als zelfstandige school functioneerde;
bevoegd gezag van volgens deze wet bekostigde scholen: voor wat betreft
a
een openbare school:
1
burgemeester en wethouders, voor zover de raad niet anders bepaalt, en, indien de raad dit besluit, met inachtneming van door hem te stellen regelen;
2
het krachtens de desbetreffende gemeenschappelijke regeling bevoegde orgaan;
3
de openbare rechtspersoon, bedoeld in artikel 47; dan wel
4
de stichting, bedoeld in artikel 17 of artikel 48;
b
een bijzondere school: de rechtspersoon bedoeld in artikel 55;
Informatie Beheer Groep:
de Informatie Beheer Groep, genoemd in de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank;
persoonsgebonden nummer:
het sociaal-fiscaalnummer, bedoeld in artikel 2, derde lid, onder j, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, dan wel het door de Informatie Beheer Groep uitgegeven onderwijsnummer, bedoeld in artikel 40b, vierde lid;
ouders:
ouders, voogden of verzorgers;
schooljaar:
het tijdvak van 1 augustus tot en met 31 juli daaraanvolgend;
samenwerkingsverband:
een samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 18, tenzij het tegendeel blijkt;
personeel:
a
de benoemde directeur, het personeel benoemd in een functie voor het geven van onderwijs, het personeel benoemd in een andere functie dan het geven van onderwijs, het personeel dat is benoemd voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van meer dan een school of meer dan een school als bedoeld in de Wet op de expertisecentra;
leerlinggebonden budget:
een leerlinggebonden budget voor een leerling als bedoeld in artikel 70a;
schoolbegeleiding:
activiteiten ten behoeve van de schoolorganisatie of het onderwijs aan een school die dienen tot begeleiding, ontwikkeling, advisering, informatieverstrekking en evaluatie, alsmede activiteiten tot bevordering van een optimale schoolloopbaan van leerlingen.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AP0366, Eerste aanleg - meervoudig, 200308689/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  02-06-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 28 april 2003 heeft verweerder meegedeeld dat de openbare basisschool "Bello" te Alkmaar op 1 augustus 2003 dient te worden opgeheven.
 • LJN AZ6885, Eerste aanleg - meervoudig, 200504831/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  24-01-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 23 februari 2005 hebben provinciale staten van Gelderland, op voorstel van het college van gedeputeerde staten van Gelderland van 7 december 2004, het reconstructieplan "Achterhoek en Liemers" vastgesteld.
 • LJN BF0317, Hoger beroep, 200800235/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  10-09-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 25 mei 2007 heeft de Permanente Commissie Leerlingenzorg van het Samenwerkingsverband Eemsmond (hierna: de PCL) aan [appellante] medegedeeld dat de tijdelijke beschikking voor speciaal basisonderwijs voor haar zoon niet wordt verlengd en het advies voor een school voor speciaal onderwijs gegeven.
 • LJN AD5804, Hoger beroep, 200005691/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  07-11-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bepaling in de Verordening inzake bezwaarmogelijkheid van de Commissie bij de raad tegen besluiten van B&W is in strijd met art. 1:5, eerste lid, Awb en mist derhalve verbindende kracht. Met de Verordening heeft de raad toepassing gegeven aan zijn - thans in art. 1 WPO neergelegde - bevoegdheid om,...
 •