Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet op het primair onderwijs

 

Artikel 1a Inkomensbegrippen
1
In deze wet wordt onder het gecorrigeerde verzamelinkomen verstaan: het verzamelinkomen, bedoeld in artikel 2.18 van de Wet inkomstenbelasting 2001, verminderd met:
a
indien in het kalenderjaar de zelfstandigenaftrek, bedoeld in artikel 3.76 van de Wet inkomstenbelasting 2001, is toegepast: € 1355;
b
indien in het kalenderjaar loon wordt genoten: het hoogste van de uit de toepassing van de volgende onderdelen voortvloeiende bedragen:
1
bij loon uit tegenwoordige dienstbetrekking: 12% van dat loon, maar niet minder dan € 119 en niet meer dan € 1605;
2
bij loon uit vroegere dienstbetrekking: € 487;
c
het bedrag van de in het kalenderjaar 2000 in aanmerking genomen kosten van woon-werkverkeer (reiskostenforfait), maar niet meer dan € 939;
d
indien in het kalenderjaar 2000 loon uit dienstbetrekking wordt genoten: het bedrag van de in dat jaar in aanmerking genomen aftrekbare kosten terzake van inkomsten uit arbeid andere dan kosten van woon-werkverkeer, na toepassing van artikel 37, tweede lid, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, verminderd met 12% van het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking in dat jaar, maar met niet minder dan € 119 en met niet meer dan € 1605;
e
het bedrag van de in het kalenderjaar 2000 in aanmerking genomen renten van schulden, kosten van geldleningen daaronder begrepen, bedoeld in artikel 45, eerste lid, onderdeel f, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964;
f
het bedrag van de in het kalenderjaar 2000 in aanmerking genomen premies voor lijfrenten, maar niet meer dan € 2804, verminderd met € 1036, maar niet verder dan tot nihil; indien bij de echtgenoot van degene van wie het gecorrigeerd verzamelinkomen wordt berekend geen premies voor lijfrenten in aanmerking genomen zijn, worden de bedragen van € 2804 en € 1036 verhoogd tot € 5608 respectievelijk € 2072;
g
het bedrag van de in het kalenderjaar 2000 in aanmerking genomen uitgaven tot voorziening in het levensonderhoud van kinderen en pleegkinderen van 27 jaar en ouder, alsmede andere bloed- en aanverwanten in de rechte lijn of in de tweede graad van de zijlijn, bedoeld in artikel 46, eerste lid, onderdeel a, onder 2°, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964.
2
In het eerste lid wordt onder loon verstaan loon in de zin van de Wet inkomstenbelasting 2001.
3
In deze wet en de daarop rustende bepalingen wordt onder het gecorrigeerde belastbare loon verstaan: het belastbare loon, bedoeld in artikel 9 van de Wet op de loonbelasting 1964, verminderd met:
a
het hoogste van de uit de toepassing van de volgende onderdelen voortvloeiende bedragen:
1
bij loon uit tegenwoordige dienstbetrekking: 12% van dat loon, maar niet minder dan € 119 en niet meer dan € 1605;
2
bij loon uit vroegere dienstbetrekking: € 487;
b
de bedragen bedoeld in het eerste lid, onderdelen c tot en met g.
4
De in het eerste lid, onderdelen c tot en met g, en derde lid, onderdeel b, bedoelde correctieposten worden over het kalenderjaar 2001 voor het geheel in aanmerking genomen, over het kalenderjaar 2002 voor 2/3 deel en over het kalenderjaar 2003 voor 1/3 deel. Over het kalenderjaar 2004 en volgende kalenderjaren worden deze correctieposten niet meer in aanmerking genomen.
5
Met loon uit tegenwoordige dienstbetrekking wordt gelijkgesteld:
a
loon genoten wegens tijdelijke arbeidsongeschiktheid, anders dan ingevolge de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen behoudens uitkeringen in verband met bevalling, en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten;
b
loon in de vorm van uitkeringen ingevolge de Wet financiering loopbaanonderbreking en aanvullingen daarop door degene tot wie de belastingplichtige in dienstbetrekking staat.
6
De inspecteur, onder wie de ouders van leerlingen die aanspraak maken op gehele of gedeeltelijke vergoeding van vervoerskosten krachtens artikel 3, tweede lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen ressorteren voor de heffing van de inkomstenbelasting, bepaalt op verzoek van burgemeester en wethouders van de gemeente waar de leerlingen waarvan de ouders aanspraak maken op vergoeding van kosten van leerlingenvervoer verblijven, het gecorrigeerde verzamelinkomen of het gecorrigeerde belastbare loon in het desbetreffende jaar van de desbetreffende ouders.
7
De in het zesde lid bedoelde inspecteur verstrekt de gegevens inzake het gecorrigeerde verzamelinkomen of het gecorrigeerde belastbare loon aan burgemeester en wethouders als bedoeld in het zesde lid volgens bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AP0366, Eerste aanleg - meervoudig, 200308689/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  02-06-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 28 april 2003 heeft verweerder meegedeeld dat de openbare basisschool "Bello" te Alkmaar op 1 augustus 2003 dient te worden opgeheven.
 • LJN AZ6885, Eerste aanleg - meervoudig, 200504831/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  24-01-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 23 februari 2005 hebben provinciale staten van Gelderland, op voorstel van het college van gedeputeerde staten van Gelderland van 7 december 2004, het reconstructieplan "Achterhoek en Liemers" vastgesteld.
 • LJN BF0317, Hoger beroep, 200800235/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  10-09-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 25 mei 2007 heeft de Permanente Commissie Leerlingenzorg van het Samenwerkingsverband Eemsmond (hierna: de PCL) aan [appellante] medegedeeld dat de tijdelijke beschikking voor speciaal basisonderwijs voor haar zoon niet wordt verlengd en het advies voor een school voor speciaal onderwijs gegeven.
 • LJN AD5804, Hoger beroep, 200005691/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  07-11-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bepaling in de Verordening inzake bezwaarmogelijkheid van de Commissie bij de raad tegen besluiten van B&W is in strijd met art. 1:5, eerste lid, Awb en mist derhalve verbindende kracht. Met de Verordening heeft de raad toepassing gegeven aan zijn - thans in art. 1 WPO neergelegde - bevoegdheid om,...
 •