Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet op het voortgezet onderwijs

 

Artikel 1
Deze wet verstaat onder:
?Onze Minister?: Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en, voor wat betreft het landbouwonderwijs, Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
?de inspectie?: de inspectie, bedoeld in de Wet op het onderwijstoezicht;
?voortgezet onderwijs?: het voortgezet onderwijs, bedoeld in artikel 2
?school?: een school voor voortgezet onderwijs, tenzij het tegendeel blijkt;
?openbare school?:
a
een school in stand gehouden door een gemeente, dan wel door een openbaar lichaam, ingesteld bij een gemeenschappelijke regeling als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen, waarin deelnemen een of meer gemeenten, al dan niet te zamen met een of meer privaatrechtelijke rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid;
b
een door een openbare rechtspersoon als bedoeld in artikel 42a in stand gehouden school;
c
een door een stichting als bedoeld in artikel 42b of artikel 53c in stand gehouden school;
?bijzondere school?: een door een natuurlijke persoon of door een privaatrechtelijke rechtspersoon, niet zijnde een stichting als bedoeld in artikel 42b, in stand gehouden school;
?openbare rechtspersoon?: een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld als bedoeld in artikel 42a;
?het bevoegd gezag? : voor wat betreft:
a
een openbare school:
1
het college van burgemeester en wethouders, voor zover de raad niet anders bepaalt, en, indien de raad dit besluit, met inachtneming van door hem te stellen regelen;
2
het krachtens de desbetreffende gemeenschappelijke regeling bevoegde orgaan;
3
de openbare rechtspersoon, bedoeld in artikel 42a; dan wel
4
de stichting, bedoeld in artikel 42b of artikel 53c;
b
een bijzondere school: het schoolbestuur;
?regionaal opleidingencentrum?: een regionaal opleidingencentrum als bedoeld in artikel 1.3.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs;
?agrarisch opleidingscentrum?: een agrarisch opleidingscentrum als bedoeld in artikel 1.3.3 van de Wet educatie en beroepsonderwijs;
?Informatie Beheer Groep?: de Informatie Beheer Groep, genoemd in de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank;
?persoonsgebonden nummer?: het sociaal-fiscaalnummer, bedoeld in artikel 2, derde lid, onder j, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, dan wel het door de Informatie Beheer Groep uitgegeven onderwijsnummer, bedoeld in artikel 27b, vierde lid;
?contractactiviteiten?: activiteiten als bedoeld in artikel 20, tweede lid;
?personeel?:
a
de benoemde rector, directeur, conrector, adjunct-directeur of leraar, en overig personeel benoemd in een andere functie dan het geven van onderwijs;
?nascholing?: een vorm van scholing, gegeven aan leden van het personeel om hun kennis, inzicht, vaardigheden en beroepshoudingen direct verband houdend met de uitoefening van hun beroep, voortbouwend op de in de initiƫle opleiding verworven aanvangsbekwaamheid te verdiepen en uit te breiden;
?leerlinggebonden budget?: een leerlinggebonden budget voor een leerling als bedoeld in artikel 77a;
?kerndoelen?: de op grond van artikel 11b vastgestelde na te streven inhoudelijke doelstellingen voor het onderwijsprogramma voor de eerste twee leerjaren, bedoeld in artikel 11c, gericht op het verwerven door leerlingen van kennis, inzicht en vaardigheden.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN BD7339, Hoger beroep, 200708989/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  16-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 26 juli 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Doetinchem (hierna: het college) een aanvraag van de stichting Stichting Samenwerkingsverband Zorg Voortgezet Onderwijs Doetinchem e.o. (hierna: de stichting) voor vervangende bouw voor het Orthopedagogisch -didactisch Centrum (hierna: opdc) niet-ontvankelijk verklaard.
 • LJN BH3336, Voorlopige voorziening, AWB 08/4274
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  05-02-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Betreft de gehandhaafde weigering tot plaatsing van verzoeker op het Udens College. De voorzieningenrechter beoordeeld ambtshalve zijn bevoegdheid en komt tot het oordeel dat het Udens College kan niet worden aangemerkt als een openbare school in de zin van de Wet op het voortgezet onderwijs. Hieruit...
 • LJN AF6131, Kort geding, 90168/KG ZA 03-97
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  21-03-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Zaaknummer: 90168/KG ZA 03-97 Vonnisdatum: 21 maart 2003 726/CW RECHTBANK TE HAARLEM, VONNIS IN KORT GEDING in de zaak van: vader, wettelijk vertegenwoordiger van zoon, wonende te Aalsmeer, eisende partij, procureur mr. H.J. Bettink, advocaat mr. M.L.A. Verleun te Vinkeveen, -- tegen ...
 • LJN BC8932, Eerste aanleg - meervoudig, SBR 07/1584 BESLU
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  07-03-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  Eiseres vormt het bevoegde gezag van een aantal scholen voor voortgezet onderwijs. In geschil is de beslissing van verweerder (de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) om een deel van de aan eiseres toegekende rijksbijdrage voor een tweetal onder haar gezag ressorterende scholen voor voortgezet onderwijs terug te vorderen op de grond dat ...
 • LJN BC7410, Hoger beroep, 06/2409 AW
  Rechtsoort
  Ambtenarenrecht
  Datum uitspraak
  13-03-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Is terecht na beoordeling het tijdelijk dienstverband van betrokkene niet verlengd?
 •