Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen

 

Artikel 28 Aanvraag van een uitkering en een toeslag en aangifte van werkloosheid
1
De Centrale organisatie werk en inkomen neemt aanvragen in ontvangst van een uitkering op grond van de Werkloosheidswet, van een toeslag in aanvulling op een uitkering op grond van de Werkloosheidswet als bedoeld in artikel 11, tweede lid, van de Toeslagenwet en van algemene bijstand op grond van de Wet werk en bijstand dan wel van een uitkering op grond van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, of de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. Tevens neemt de Centrale organisatie werk en inkomen de aangifte van werkloosheid op grond van artikel 26, eerste lid, onderdeel a, van de Werkloosheidswet in ontvangst. Indien een aanvraag van een uitkering of aangifte van werkloosheid op grond van een in de eerste zin van dit lid genoemde wet niet bij de Centrale organisatie werk en inkomen moet worden ingediend of gedaan, verwijst de Centrale organisatie werk en inkomen de aanvrager naar het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen of naar burgemeester en wethouders van de betrokken gemeente. Indien het een aanvraag van algemene bijstand op grond van de Wet werk en bijstand dan wel van uitkering op grond van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers of de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen betreft, legt de Centrale organisatie werk en inkomen vast op welke dag zij naam, adres en woonplaats van de belanghebbende heeft geregistreerd en hem in staat heeft gesteld zijn aanvraag in te dienen.
2
De belanghebbende verstrekt aan de Centrale organisatie werk en inkomen alle gevraagde gegevens en bewijsstukken die nodig zijn voor de beslissing op zijn aanvraag door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen onderscheidenlijk burgemeester en wethouders van de betrokken gemeente dan wel voor de verdere behandeling van zijn aangifte van werkloosheid door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen. De Centrale organisatie werk en inkomen onderzoekt de verstrekte gegevens en bewijsstukken op juistheid, volledigheid en consistentie.
3
De gegevens en bewijsstukken die nodig zijn voor de beslissing op de aanvraag van de belanghebbende door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen onderscheidenlijk burgemeester en wethouders van de betrokken gemeente dan wel voor de verdere behandeling van zijn aangifte van werkloosheid door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen worden door de Centrale organisatie werk en inkomen niet verkregen van de belanghebbende voor zover ze verkregen kunnen worden uit de polisadministratie, bedoeld in artikel 33, de verzekerdenadministratie, bedoeld in artikel 35, alsmede uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, tenzij hierdoor een goede vervulling van de taak van de Centrale organisatie werk en inkomen op grond van dit artikel wordt belet of bij wettelijk voorschrift anders is bepaald. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen andere administraties worden aangewezen waarvoor de eerste zin van toepassing is, worden regels gesteld over de gegevens die het betreft en kunnen administraties worden aangewezen waarvoor de eerste zin tijdelijk niet van toepassing is. Indien het authentieke gegevens uit andere basisregistraties betreft, is dit lid van overeenkomstige toepassing.
4
De Centrale organisatie werk en inkomen draagt de aanvraag of aangifte, bedoeld in het eerste lid, met de daarbij verstrekte gegevens en bewijsstukken, alsmede het daarbij behorende burgerservicenummer, over aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen onderscheidenlijk burgemeester en wethouders van de betrokken gemeente. De Centrale organisatie werk en inkomen doet tegelijkertijd van deze overdracht schriftelijk mededeling aan belanghebbende.
5
De Centrale organisatie werk en inkomen sluit overeenkomsten met burgemeester en wethouders van de betrokken gemeente onderscheidenlijk het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen over de uitvoering van dit artikel, waarbij in het kader van de taakverdeling voor bepaalde categorieƫn van aanvragen kan worden afgeweken van het eerste en tweede lid.
6
De gegevens en bewijsstukken, bedoeld in het derde lid, worden door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen onderscheidenlijk burgemeester en wethouders van de betrokken gemeente niet verkregen van de belanghebbende voor zover ze zijn verkregen van de Centrale organisatie werk en inkomen, tenzij hierdoor een goede vervulling van de taak van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen onderscheidenlijk burgemeester en wethouders van de betrokken gemeente op grond van dit artikel wordt belet.
7
Bij ministeriƫle regeling kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot het vijfde lid.
8
Artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing ten aanzien van de uitvoering van dit artikel door de Centrale organisatie werk en inkomen.
9
De voordracht voor een krachtens het derde lid, tweede zin, vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan twee weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AT7135, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 04/173 ABW
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  04-04-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  [...] Tussen partijen is slechts in geschil de juistheid van de in het bestreden besluit gehandhaafde ingangsdatum van de uitkering. [...] Niet is betwist dat eiser zich eerst op 24 maart 2003 heeft gemeld bij het CWI met het doel een aanvraag om een bijstandsuitkering in te dienen. Uit het bepaalde...
 • LJN AT8016, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 04/576 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  19-05-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Eiseres heeft zich tot verweerder gewend met een aanvraag, strekkende tot toekenning van bijstand ingevolge de Algemene bijstandswet. Zij heeft daarbij aangegeven, dat deze uitkering dient ter voorziening in haar bestaan. Bij besluit van 25 november 2003 is (voor zover in dit geding relevant) deze aanvraag per 29 september 2003 toegewezen...
 • LJN BA3170, Hoger beroep, 06/1958 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  17-04-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Was het College bevoegd de aanvraag van betrokkene om een bijstandsuitkering buiten behandeling te laten?
 • LJN BA5258, Voorlopige voorziening, AWB 07/654
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  19-04-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Alkmaar
  De op 11 januari 2007 tijdens de werkintake bij de CWI gedane aanvraag om bijstand is niet overeenkomstig 28, derde lid, van de Wet Suwi in samenhang met artikel 2.3, derde lid, van het Besluit SUWI (tijdig) doorgezonden aan verweerder. Deze nalatigheid van de CWI komt voor rekening en risico van verweerder...
 •