Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

 

Artikel 438
1
Geschillen die in verband met een executie rijzen, worden gebracht voor de rechtbank die naar de gewone regels bevoegd zou zijn, of in welker rechtsgebied de inbeslagneming plaatsvindt, zich een of meer van de betrokken zaken bevinden of de executie zal geschieden.
2
Tot het verkrijgen van een voorziening bij voorraad kan het geschil ook worden gebracht in kort geding voor de voorzieningenrechter van de volgens het eerste lid bevoegde rechtbank. Onverminderd zijn overige bevoegdheden kan de voorzieningenrechter desgevorderd de executie schorsen voor een bepaalde tijd of totdat op het geschil zal zijn beslist, dan wel bepalen dat de executie slechts tegen zekerheidstelling mag plaatsvinden of worden voortgezet. Hij kan beslagen, al of niet tegen zekerheidstelling, opheffen. Hij kan gedurende de executie herstel bevelen van verzuimde formaliteiten met bepaling welke op het verzuim gevolgde formaliteiten opnieuw moeten worden verricht en te wiens laste de kosten daarvan zullen komen. Hij kan bepalen dat een in het geding geroepen derde de voortzetting van de executie moet gedogen dan wel zijn medewerking daaraan moet verlenen, al dan niet tegen zekerheidstelling door de executant.
3
Voor zover de zaak zich niet leent voor behandeling in kort geding, kan de voorzieningenrechter in plaats van de vordering af te wijzen de zaak op verlangen van de eiser verwijzen naar de rechtbank met bepaling van de dag waarop zij op de rol moet komen. Tegen een gedaagde die op voormeld tijdstip niet verschijnt en ook voor de voorzieningenrechter niet bij advocaat is verschenen, wordt slechts verstek verleend, zo hij tegen dit tijdstip bij exploit is opgeroepen met inachtneming van de voor dagvaarding voorgeschreven termijn, dan wel van de termijn die op verlangen van de eiser door de voorzieningenrechter bepaald is.
4
De deurwaarder die met de executie is belast en daarbij op een bezwaar stuit dat een onverwijlde voorziening nodig maakt, kan zich met een daarvan door hem opgemaakt proces-verbaal bij de voorzieningenrechter vervoegen ten einde deze in kort geding tussen de betrokken partijen te doen beslissen. De voorzieningenrechter zal de behandeling aanhouden tot de partijen zijn opgeroepen, tenzij hij, gelet op de aard van het bezwaar, een onmiddellijke beslissing geboden acht. De deurwaarder die zijn voormelde bevoegdheid zonder instemming van de executant uitoefent, kan persoonlijk in de kosten worden veroordeeld, indien deze uitoefening nodeloos was.
5
Verzet tegen de executie door een derde geschiedt door dagvaarding van zowel de executant als de geëxecuteerde.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AQ8896, Hoger beroep, 247/04 GDW
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  22-07-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  De gemachtigde van klager komt uit eigen hoofde geen klachtrecht toe en is derhalve niet ontvankelijk in zijn hoger beroep.
 • LJN AS8277, Hoger beroep, 740/2004 GDW
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  03-02-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Het hof oordeelt dat klager een zelfstandig klachtrecht heeft jegens beide kandidaat-gerechtsdeurwaarders. Daarnaast is gebleken dat beide kandidaat-gerechtsdeurwaarders bij het uitbrengen van de exploten niet handelden als toegevoegd aan de geintimeerde. Het hof oordeelt dat klager niet kan worden ontvangen in zijn klacht.
 • LJN AV1671, Kort geding, 84011 KG ZA 06-16
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  27-01-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Groningen
  (Executie)geschil omtrent uitleg rechterlijke beslissing. De kantonrechter heeft de arbeidsovereenkomst tussen partijen ontbonden. Partijen verschillen van mening over de betekenis van een zinsnede in de beslissing aangaande de (verrekening van de) WW-uitkering. De voorzieningenrechter is van oordeel...
 • LJN AV1675, Hoger beroep, 04/837 WAO
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  27-01-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Betaling WAO-uitkering. Derdenbeslag. Is het bestuursorgaan bij het nemen van de betalingsbeslissing gebleven binnen het kader van het beslag?
 • LJN BB5738, Kort geding, 164243 KG ZA 07-583
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  16-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Kosten ontruiming woning door deurwaarder zijn geen kosten die op grond van het vonnis door middel van een verhaalsbeslag kunnen worden verhaald op de veroordeelde.
 • LJN BG6908, Eerste aanleg - enkelvoudig, 07/245 IOAW
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  05-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  Eiser gaat in beroep tegen het beslag dat de Belastingdienst legt op een gedeelte van eisers uitkering. De rechtbank verklaart het beroep ongegrond.
 •