Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

 

Artikel 700
1
Voor het leggen van conservatoir beslag is verlof vereist van de voorzieningenrechter van de rechtbank binnen welker rechtsgebied zich een of meer van de betrokken zaken bevinden, dan wel, indien het beslag niet op zaken betrekking heeft, de schuldenaar of degene of een dergenen onder wie het beslag gelegd wordt, woonplaats heeft.
2
Het verlof wordt verzocht bij een verzoekschrift waarin de aard van het te leggen beslag en van het door de verzoeker ingeroepen recht en, zo dit recht een geldvordering is, ook het bedrag of, zo dit nog niet vaststaat, het maximum bedrag daarvan, worden vermeld, onverminderd de bijzondere eisen door de wet gesteld voor een beslag van de soort waarom het gaat. De voorzieningenrechter beslist na summier onderzoek. In geval van een geldvordering stelt hij het bedrag vast waarvoor het verlof wordt verleend, met inbegrip van de kosten waarin de schuldenaar zal kunnen worden veroordeeld. Bij het verlof kan de voorzieningenrechter, onverminderd artikel 64, derde lid, tevens verlof verlenen het beslag te leggen op alle dagen en uren. Tegen een krachtens dit lid gegeven verlof is geen hogere voorziening toegelaten.
3
Tenzij op het tijdstip van het verlof reeds een eis in de hoofdzaak is ingesteld, wordt het verlof verleend onder voorwaarde dat het instellen daarvan geschiedt binnen een door de voorzieningenrechter daartoe te bepalen termijn van ten minste acht dagen na het beslag. De voorzieningenrechter kan de termijn verlengen, indien de beslaglegger dit voor het verstrijken van de termijn verzoekt. Tegen de beschikking is geen hogere voorziening toegelaten. In het geval van een beslag als bedoeld in artikel 714 of artikel 718 moet de verlenging, om haar werking te hebben, binnen acht dagen na het tijdstip waarop de termijn zonder verlenging zou verstrijken, schriftelijk zijn medegedeeld aan de in artikel 715 bedoelde vennootschap, onderscheidenlijk de in artikel 718 bedoelde derde. Overschrijding van de termijn voor het instellen van een eis in de hoofdzaak doet het beslag vervallen.
4
Verlof tot het leggen van beslag ten laste van een instelling als bedoeld in artikel 212a, onder a, van de Faillissementswet kan slechts worden verleend nadat de instelling in de gelegenheid is gesteld om te worden gehoord, tenzij het beslag uitsluitend op zaken betrekking heeft.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AZ5798, Hoger beroep, R06/1419
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  04-01-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Verzoek tot doorlopend verlof om conservatoir beslag te leggen. Directeur gemeentebelastingen mist rechtspersoonlijkheid en daarmee procesbevoegdheid. Ten overvloede overweegt het hof dat een verzoek tot verlof voor het leggen van conservatoir beslag niet kan worden toegewezen indien van een vordering ter verzekering waarvan het beslag dient, ...
 • LJN BA2470, Kort geding, 55044 / KG ZA 2006-228
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  23-11-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Middelburg
  ...Het enkele feit dat Donbass tegen zekerheidstelling door Basco het eerder op de bunkers gelegde beslag heeft opgeheven, staat er niet aan in de weg dat zij ter verzekering van de betaling van nadien opgekomen vorderingen opnieuw beslag legt op de bunkers. De voorzieningenrechter zal vanuit die optiek de vordering van Donbass nader beoordelen...
 • LJN BB7427, Kort geding, 289962 / KG ZA 07-769
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  01-11-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Onrechtmatig gelegd beslag, omdat de voorwaarde waaronder het beslagverlof is verleend, niet is vervuld. Voorzieningenrechter onbevoegd ingevolge artikel 21 lid 2 EVEX.
 • LJN BJ2408, Eerste aanleg - enkelvoudig, 109536 / KV RK 09-213
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  01-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Alkmaar
  Verlof gevraagd voor onder meer het leggen van derdenbeslag. Enige aanknopingspunt voor de relatieve bevoegdheid van de voorzieningenrechter is de plaats van een nevenvestiging van grote bankinstelling. Het enkele feit van het hebben van een nevenvestiging kan geen relatieve bevoegdheid creëren.
 •