Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wetboek van Strafvordering

 

Artikel 250
1
Behoudens het bepaalde bij artikel 250a, eerste lid, kan de verdachte tegen de kennisgeving van verdere vervolging binnen acht dagen na de betekening een bezwaarschrift indienen bij de rechtbank. Het bezwaarschrift is met redenen omkleed. Indien op het tijdstip waartegen de verdachte is gedagvaard op het gehele bezwaarschrift nog niet onherroepelijk is beslist, stelt de rechtbank de aanvang van het onderzoek op de terechtzitting voor bepaalde of onbepaalde tijd uit. Behoudens ingeval de verdachte ten aanzien van de gehele tenlastelegging buiten vervolging is gesteld, wordt de verdachte, met verwijzing naar de inhoud van de dagvaarding, opgeroepen en worden de getuigen, deskundigen en tolken opnieuw gedagvaard of opgeroepen voor de dag van de terechtzitting bepaald, zodra op het gehele bezwaarschrift onherroepelijk is beslist. De artikelen 260, behoudens voorzover daarin is voorgeschreven dat de verdachte op het voorschrift van artikel 262, eerste lid, opmerkzaam wordt gemaakt, 263 en 265 zijn van overeenkomstige toepassing.
2
De rechtbank kan, alvorens te beslissen, door den rechter-commissaris een onderzoek doen instellen en zich de daartoe betrekkelijke stukken doen overleggen. Dit onderzoek geldt als een gerechtelijk vooronderzoek en wordt overeenkomstig de bepalingen van de tweede tot en met de vijfde en achtste afdeeling van den Derden Titel van dit Boek gevoerd.
3
Indien het feit niet tot de kennisneming der rechtbank behoort, verklaart zij zich onbevoegd.
4
Is de officier van justitie niet ontvankelijk, het feit waarop de kennisgeving van verdere vervolging betrekking had, of de verdachte niet strafbaar, of onvoldoende aanwijzing van schuld aanwezig, dan stelt zij de verdachte ten aanzien van de gehele tenlastelegging of voor een bij de beschikking nader aan te duiden gedeelte van de tenlastelegging buiten vervolging.
5
In alle andere gevallen verklaart de rechtbank hetzij de verdachte niet-ontvankelijk hetzij het bezwaarschrift ongegrond, zo nodig onder aanduiding van de wijzigingen die in de tenlastelegging moeten worden aangebracht.
6
Indien de beschikking tot onbevoegdverklaring of buitenvervolgingstelling ten aanzien van de gehele tenlastelegging onherroepelijk is geworden, vervalt een reeds uitgebrachte dagvaarding. Indien de beschikking tot onbevoegdverklaring of buitenvervolgstelling ten aanzien van een gedeelte van de tenlastelegging onherroepelijk is geworden, moet de tenlastelegging in overeenstemming met die beschikking worden gebracht.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN BD3232, Raadkamer, 09/750006-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  05-06-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Beschikking op bezwaarschrift van verdachte tegen kennisgeving van verdere vervolging wegens betrokkenheid bij, onder andere, een aantal moorden gepleegd op de Filippijnen in 2003 en 2004. Het dossier biedt vooralsnog onvoldoende concrete aanwijzingen om strafrechtelijke aansprakelijkheid van verdachte voor de moorden vast te kunnen stellen...
 • LJN AZ9885, Raadkamer, 09/753134-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  05-03-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bezwaarschrift gezinsvoogdes Savanna tegen kennisgeving van verdere vervolging. De raadkamer van de rechtbank heeft het bezwaarschrift ongegrond verklaard. De raadkamer stelt in haar beslissing voorop dat zij slechts heel beperkt kan oordelen over de door de verdediging ingebrachte bezwaren. Alleen in...
 • LJN BB2660, Eerste aanleg - meervoudig, 09/753237-06 RK 07/300 beschikking
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  17-04-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Beschikking op bezwaarschift ex artikel 250 Wetboek van Strafvordering. Bezwaar tegen verdere vervolging voor de feiten die onder 6 en 7 op de kennisgeving van verdere vervolging zijn vermeld. Verdachte is door Braziliaanse autoriteiten uitgeleverd aan Nederland op de voorwaarde dat zal worden voldaan...
 •