Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Algemene wet gelijke behandeling

 

Artikel 5
1
Onderscheid is verboden bij:
a
de aanbieding van een betrekking en de behandeling bij de vervulling van een openstaande betrekking;
b
arbeidsbemiddeling;
c
het aangaan en het beëindigen van een arbeidsverhouding;
d
het aanstellen tot ambtenaar en het beëindigen van het dienstverband van een ambtenaar;
e
arbeidsvoorwaarden;
f
het laten volgen van onderwijs, scholing en vorming tijdens of voorafgaand aan een arbeidsverhouding;
g
bevordering;
h
arbeidsomstandigheden.
2
Het eerste lid laat onverlet:
a
de vrijheid van een instelling op godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag om eisen te stellen, die gelet op het doel van de instelling, nodig zijn voor de vervulling van een functie, waarbij deze eisen niet mogen leiden tot onderscheid op grond van het enkele feit van politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat;
b
de vrijheid van een instelling op politieke grondslag om eisen te stellen, die gelet op het doel van de instelling, nodig zijn voor de vervulling van een functie, waarbij deze eisen niet mogen leiden tot onderscheid op grond van het enkele feit van ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat en
c
de vrijheid van een instelling van bijzonder onderwijs om eisen te stellen over de vervulling van een functie, die, gelet op het doel van de instelling, nodig zijn voor de verwezenlijking van haar grondslag, waarbij deze eisen niet mogen leiden tot onderscheid op grond van het enkele feit van politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat.
3
Het eerste lid is niet van toepassing op eisen, die, gelet op het privé-karakter van de werkverhouding in redelijkheid aan een werkverhouding kunnen worden gesteld.
4
Het eerste lid is niet van toepassing op eisen met betrekking tot de politieke gezindheid die in redelijkheid kunnen worden gesteld in verband met de vervulling van functies in bestuursorganen en adviesorganen.
5
Het eerste lid is niet van toepassing op eisen met betrekking tot de politieke gezindheid die in redelijkheid kunnen worden gesteld in verband met de vervulling van vertrouwensfuncties.
6
Het eerste lid, onderdeel e, is niet van toepassing op onderscheid op grond van burgerlijke staat met betrekking tot nabestaandenpensioen-voorzieningen en met betrekking tot aanspraken op pensioen die vóór de datum van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel B, van de wet van 21 december 2000, houdende wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet en enige andere wetten in verband met het recht van keuze voor ouderdomspensioen in plaats van nabestaandenpensioen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen (Stb. 625), zijn opgebouwd.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN BB2648, Eerste aanleg - meervoudig, SBR 07/184, SBR 07/1116 en SBR 07/1332
  Rechtsoort
  Ambtenarenrecht
  Datum uitspraak
  30-08-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  Schorsing en ontslag docente die vanwege haar geloofsovertuiging geen handen meer wilden geven aan mannen. Dringend bijzonder geval, waarin het belang van de school schorsing rechtvaardigde. Voldoende grondslag voor de conclusie dat er sprake is van een vertrouwensbreuk. Daarmee zijn er gewichtige redenen...
 • LJN AA5483, Eerste aanleg - meervoudig, 99/4166
  Rechtsoort
  Ambtenarenrecht
  Datum uitspraak
  31-03-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ZWOLLE Sector Bestuursrecht Meervoudige Kamer Reg.nr.: 99/4166 UITSPRAAK in het geschil tussen: A, wonende te B, eiseres, gemachtigde: mr. M. Greebe, advocaat te Zoetermeer, en burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad, verweerder. 1. Aanduiding bestreden besluit Besluit van verweerder d...
 • LJN BD1378, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 07/5483 AW en AWB 07/8442 AW
  Rechtsoort
  Ambtenarenrecht
  Datum uitspraak
  06-03-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Eisers hebben aan verweerder verzocht hun een uitkering toe te kennen evenredig aan het werkgeversdeel van de pensioenpremie dat ter beschikking is gesteld aan medewerkers die in het kader van de levensloopregeling verlof hebben opgenomen. De verzoeken zijn afgewezen. De bestreden besluiten berusten...
 •