Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Algemene wet inzake rijksbelastingenJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AA1601, Cassatie, 29978
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  07-06-1995
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid X B.V te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 20 oktober 1993 betreffende de aan de stichting A te Z (hierna: de Stichting) voor het jaar 1983 opge- legde aanslag in de vennootschapsbelasting...
 • LJN AA7631, Eerste aanleg - meervoudig, 98/3780
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  23-05-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Belanghebbende A is eigenaar van een aantal panden die door hem als particulier aan B worden verhuurd. B exploiteert in deze panden een hotel. Voorts heeft A aan B een lening verstrekt van (uiteindelijk) f 1.301.350. Daarmee zijn de in opdracht van B verrichte verbouwingen aan de panden gefinancierd...
 • LJN AB1731, Eerste aanleg - meervoudig, 99/2759
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  20-04-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  De provincie Utrecht heeft de bevoegdheid aanslagen zuiveringsheffing met ingang van 1997 overgedragen aan het waterschap Vallei & Eem. Deze overdracht heeft ook betrekking op nog niet opgelegde aanslagen over het jaar 1996.
 • LJN AD3938, Eerste aanleg - meervoudig, 00/01255
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  25-07-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  De onder de Wet IB 1964 geldende regeling ter zake van de conserverende aanslag kan niet tot gevolg hebben dat voorheffingen (in casu: dividendbelasting) over feitelijk in de heffing betrokken inkomen wordt verrekend met de (voorwaardelijk geheven) belasting over de aanmerkelijk-belangwinst bij emigratie...
 • LJN AD9084, Cassatie, 36234
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  08-02-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Nr. 36.234 8 februari 2002 JV gewezen op het beroep in cassatie van X te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 23 mei 2000, nr. P98/3780, betreffende na te melden aanslag in de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen. 1. Aanslag, bezwaar en geding voor het Hof Aan belanghebbende...
 • LJN AT3379, Eerste aanleg - enkelvoudig, 04/02879
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  30-03-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Aanslagtermijn art. 11 AWR. Belanghebbende stelt de aanslagen 4 dagen na afloop van de driejaarstermijn te hebben ontvangen. Aanslag vastgesteld binnen de termijn van art. 11 AWR? Hof: de dagtekening van het aanslagbiljet is bepalend, tenzij aannemelijk is geworden dat het biljet pas na de dagtekening ter post is bezorgd.
 • LJN AU2094, Eerste aanleg - meervoudig, BK 286/01 OZB
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  01-09-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  Tussen de belanghebbende en de heffingsambtenaar is in geschil het antwoord op achtereenvolgens de volgende vragen: - Zijn de decemberaanslag al dan niet in strijd met artikel 11 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (hierna: AWR) opgelegd? - Zijn de energieproductie-eenheden C-3, C-4 en C-5 al dan niet terecht in de heffingsgrondslag begrepen...
 • LJN BC9132, Hoger beroep, 07/00319
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  28-03-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Het is verdedigbaar dat de heffingsambtenaar de voorlopige aanslag, opgelegd bij de aanvang van het belastingjaar en aan de hand van historische gegevens, heeft vastgesteld op basis van drie vervuilingseenheden. Dit laat onverlet dat de hoogte van de nog op te leggen (definitieve) aanslag beoordeeld kan worden aan de hand van alle relevante gegevens.
 • LJN BD1882, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 07/535 GGH
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  24-01-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Gebruikersbelasting OZB en Afvalstoffenheffing 2004 voor onbewoonde woning. Beroep op vertrouwensbeginsel gehonoreerd. De tot begin 2005 gevolgde gedragslijn van de heffingsambtenaar dat aanslagen ter zake van het (feitelijk) gebruik werden herroepen of niet werden opgelegd berustte op een bewuste standpuntbepaling...
 • LJN BD2854, Eerste aanleg - meervoudig, 05/5148, 05/5149 en 06/1527
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  14-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  De rechtbank ziet, gelet op de uitleg die de Hoge Raad daar in zijn arresten van 5 september 1979 en 4 januari 1995 aan gegeven heeft, geen aanleiding om het doen bouwen in het geval van eiseres, nu zij ter bevrediging van haar behoefte aan een kantoorgebouw een dergelijk gebouw doet bouwen op het perceel,...
 •