Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Algemene wet inzake rijksbelastingenJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AO4462, Eerste aanleg - enkelvoudig, 02/03384
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  19-01-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  5.1. Partijen houdt verdeeld, 5.1.1. of de aanduiding van de belastingsoort op het aanslagbiljet voldoende duidelijk is, 5.1.2. of de aangevallen uitspraak is gedaan door de daartoe bevoegde functionaris, en 5.1.3. of belanghebbende terecht afzonderlijk in het rioolrecht is aangeslagen.
 • LJN AJ3216, Eerste aanleg - enkelvoudig, 02/00453
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  01-08-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Tussen partijen is in geschil: - of de onderhavige naheffingsaanslag terecht is opgelegd; - of het onderhavige terrein onderdeel uitmaakt van de openbare weg; en - of belanghebbende aan het onder 2.5. weergegeven antwoord van de parkeerwachter het vertrouwen kon en mocht ontlenen dat hij ter zake van...
 • LJN AY3391, Eerste aanleg - enkelvoudig, 04/02234
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  03-07-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Bevoegdheid Gerechtshof. Een behoorlijke procesorde brengt mee dat de omstandigheid dat belanghebbende zekerheidshalve bij twee verschillende gerechtshoven beroep heeft ingesteld er niet toe mag leiden dat belanghebbende hierdoor, terwijl zij aan alle formele vereisten heeft voldaan, haar beroepsmogelijkheid bij het bevoegde gerechtshof zou hebben verspeeld...
 • LJN BD5468, Cassatie, 07/12314
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  20-02-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Is de emigratieheffing voor aanmerkelijkbelanghouders in strijd met het belastingverdrag met het Verenigd Koninkrijk of met het EG-Verdrag? Artikel 8:72, lid 3, Awb instandlating rechtsgevolgen; artikel 8:73, lid 1, Awb, schadevergoeding ter zake van kosten zekerheidstelling.
 • LJN AO7852, Eerste aanleg - enkelvoudig, 03/00392
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  23-03-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Partijen houdt verdeeld, of belanghebbende de gevraagde teruggaaf terecht is geweigerd. Het verzoek om gedeeltelijke teruggaaf op de voet van artikel 36l van de Wbm is door de Inspecteur afgewezen omdat het verzoek niet was ontvangen binnen dertien weken na afloop van de verbruiksperiode waarop de eindafrekening betrekking heeft.
 • LJN AS3673, Eerste aanleg - enkelvoudig, 03/00675
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  11-01-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  OZB. De gemeente slaagt er niet in aannemelijk te maken dat een nieuwe door haar vastgestelde WOZ-beschikking op juiste wijze aan belanghebbende is bekendgemaakt.
 • LJN AZ3351, Cassatie, 40492
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  01-12-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Vertrouwen op toezegging; moment waarnaar getoetst moet worden.
 • LJN BD5023, Hoger beroep, 06/00358
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  28-03-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Belanghebbende heeft voorts nog aangevoerd dat de Meststoffenwet, meer in het bijzonder hoofdstuk IV ("Heffingen") strijdig is met Europees recht, meer in het bijzonder met de Richtlijn nr. 91/676 EEG van 12 december 1991 inzake de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen ...
 • LJN AR2463, Eerste aanleg - meervoudig, 01/90200 DK
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  09-09-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  In geding is het antwoord op de vraag of de inspecteur voor de onderhavige goederen op juiste gronden een bindende tariefinlichting voor post 1701 11 90 van het GDT heeft verstrekt voor rietsuiker(klontjes). Belanghebbende pleit voor post 1701 91 00 van het GDT. De Douanekamer overweegt dat de inspecteur...
 •