Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Gemeentewet

 

Artikel 151b
1
De raad kan bij verordening de burgemeester de bevoegdheid verlenen om bij verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid van wapens, dan wel bij ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, een gebied, met inbegrip van de daarin gelegen voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven, aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied. In een veiligheidsrisicogebied kan de officier van justitie de bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 50, derde lid, 51, derde lid, en 52, derde lid, van de Wet wapens en munitie toepassen.
2
De burgemeester gaat niet over tot aanwijzing als veiligheidsrisicogebied dan na overleg met de officier van justitie in het overleg, bedoeld in artikel 14 van de Politiewet 1993.
3
De aanwijzing als veiligheidsrisicogebied wordt gegeven voor een bepaalde duur die niet langer is en voor een gebied dat niet groter is dan strikt noodzakelijk voor de handhaving van de openbare orde.
4
De beslissing tot gebiedsaanwijzing wordt op schrift gesteld en bevat een omschrijving van het gebied waarop deze van toepassing is alsmede de geldigheidsduur. Indien de situatie dermate spoedeisend is dat de burgemeester de beslissing tot gebiedsaanwijzing niet tevoren op schrift kan stellen, zorgt hij alsnog zo spoedig mogelijk voor de opschriftstelling en voor de bekendmaking daarvan.
5
De burgemeester brengt de gebiedsaanwijzing zo spoedig mogelijk ter kennis van de raad en van de officier van justitie, bedoeld in het tweede lid.
6
Zodra de verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid van wapens, dan wel de ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, bedoeld in het eerste lid, is geweken, trekt de burgemeester de gebiedsaanwijzing in. Het vijfde lid is van overeenkomstige toepassing.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AA4601, Hoger beroep, H01.99.0412
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  13-01-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  - Rechtsopvolgers onder algemene titel zijn belanghebbenden in de zin van art. 1:2 Awb;
  - vervallen verklaren sollicitantennummers (markt) geen besluit in de zin van art. 1:3 Awb;
  - aanwijzing locatie en dagen en uren markt besluit van algemene strekking niet zijnde algemeen verbindend voorschrift...
 • LJN AU1189, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 04 / 1974 WET FEE
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  18-08-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Bij besluit van 21 juni 2004 heeft verweerder een door eiseres aangevraagde vergunning voor een zogenaamde megarave-party op 20 of 27 augustus 2004 geweigerd op grond van het bepaalde in artikel 2.2.3, aanhef en onder a en e, van de gemeentelijke APV. Verweerder was in beginsel bevoegd om de door eiseres gevraagde vergunning voor de megarave 2004 te weigeren...
 • LJN AY8897, Hoger beroep, 200600374/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  27-09-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 30 juli 2004 heeft de burgemeester van Amstelveen (hierna: de burgemeester) geweigerd appellant een evenementenvergunning te verlenen voor het houden van een driedaagse automarkt op het Handelsplein in het Stadshart te Amstelveen.
 • LJN BA9766, Voorlopige voorziening, AWB 07-2323
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  04-04-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  B&W van de gemeente Haarlemmermeer heeft op 3 april 2007 een vergunning verleend voor het houden van een evenement bij de Expo Haarlemmermeer van 5 tot en met 9 april 2007. Naar aanleiding daarvan hebben eisers de voorzieningenrechter verzocht de vergunning te schorsen en handhavend op te treden tegen...
 •