Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Gemeentewet

 

Artikel 151c
1
De raad kan bij verordening de burgemeester de bevoegdheid verlenen om, indien dat in het belang van de handhaving van de openbare orde noodzakelijk is, te besluiten tot plaatsing van vaste camera?s voor een bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats als bedoeld in artikel 1 van de Wet openbare manifestaties en andere bij verordening aan te wijzen plaatsen die voor een ieder toegankelijk zijn. De burgemeester bepaalt de duur van de plaatsing en wijst de openbare plaats of plaatsen aan, met inachtneming van hetgeen daaromtrent in de verordening is bepaald.
2
De burgemeester stelt, na overleg met de officier van justitie in het overleg, bedoeld in artikel 14 van de Politiewet 1993, de periode vast waarin in het belang van de handhaving van de openbare orde daadwerkelijk gebruik van de camera?s plaatsvindt en de met de camera?s gemaakte beelden in elk geval rechtstreeks worden bekeken.
3
De burgemeester bedient zich bij de uitvoering van het in het eerste lid bedoelde besluit van de onder zijn gezag staande politie.
4
De aanwezigheid van camera?s als bedoeld in het eerste lid is op duidelijke wijze kenbaar voor een ieder die de desbetreffende openbare plaats betreedt.
5
Met de camera?s worden uitsluitend beelden gemaakt van een openbare plaats als bedoeld in artikel 1 van de Wet openbare manifestaties en andere bij verordening aan te wijzen plaatsen die voor een ieder toegankelijk zijn.
6
De met de camera?s gemaakte beelden mogen in het belang van de handhaving van de openbare orde worden vastgelegd en gedurende ten hoogste vier weken worden bewaard.
7
De vastgelegde beelden, bedoeld in het zesde lid, vormen een tijdelijk register in de zin van de Wet politieregisters. Met inachtneming van artikel 13, zevende lid, van de Wet politieregisters kunnen uit dat register gegevens worden verstrekt ten behoeve van de opsporing van een gepleegd strafbaar feit.
8
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden met het oog op de goede uitvoering van het toezicht, bedoeld in het eerste lid, regels gesteld omtrent:
a
de vaste camera?s en andere technische hulpmiddelen benodigd voor het toezicht, bedoeld in het eerste lid, en de wijze waarop deze hulpmiddelen worden aangebracht;
b
de personen belast met of anderszins direct betrokken bij de uitvoering van het toezicht; en
c
de ruimten waarin de waarneming of verwerking van door het toezicht vastgelegde beelden plaatsvindt.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AA4601, Hoger beroep, H01.99.0412
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  13-01-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  - Rechtsopvolgers onder algemene titel zijn belanghebbenden in de zin van art. 1:2 Awb;
  - vervallen verklaren sollicitantennummers (markt) geen besluit in de zin van art. 1:3 Awb;
  - aanwijzing locatie en dagen en uren markt besluit van algemene strekking niet zijnde algemeen verbindend voorschrift...
 • LJN AU1189, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 04 / 1974 WET FEE
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  18-08-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Bij besluit van 21 juni 2004 heeft verweerder een door eiseres aangevraagde vergunning voor een zogenaamde megarave-party op 20 of 27 augustus 2004 geweigerd op grond van het bepaalde in artikel 2.2.3, aanhef en onder a en e, van de gemeentelijke APV. Verweerder was in beginsel bevoegd om de door eiseres gevraagde vergunning voor de megarave 2004 te weigeren...
 • LJN AY8897, Hoger beroep, 200600374/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  27-09-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 30 juli 2004 heeft de burgemeester van Amstelveen (hierna: de burgemeester) geweigerd appellant een evenementenvergunning te verlenen voor het houden van een driedaagse automarkt op het Handelsplein in het Stadshart te Amstelveen.
 • LJN BA9766, Voorlopige voorziening, AWB 07-2323
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  04-04-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  B&W van de gemeente Haarlemmermeer heeft op 3 april 2007 een vergunning verleend voor het houden van een evenement bij de Expo Haarlemmermeer van 5 tot en met 9 april 2007. Naar aanleiding daarvan hebben eisers de voorzieningenrechter verzocht de vergunning te schorsen en handhavend op te treden tegen...
 •