Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Gemeentewet

 

Artikel 160
1
Het college is in ieder geval bevoegd:
a
het dagelijks bestuur van de gemeente te voeren, voor zover niet bij of krachtens de wet de raad of de burgemeester hiermee is belast;
b
beslissingen van de raad voor te bereiden en uit te voeren, tenzij bij of krachtens de wet de burgemeester hiermee is belast;
c
regels vast te stellen over de ambtelijke organisatie van de gemeente, met uitzondering van de organisatie van de griffie;
d
ambtenaren, niet zijnde de griffier en de op de griffie werkzame ambtenaren, te benoemen, te schorsen en te ontslaan;
e
tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van de gemeente te besluiten;
f
te besluiten namens de gemeente, het college of de raad rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures te voeren of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten, tenzij de raad, voor zover het de raad aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist;
g
ten aanzien van de voorbereiding van de civiele verdediging;
h
jaarmarkten of gewone marktdagen in te stellen, af te schaffen of te veranderen.
2
Het college besluit slechts tot de oprichting van en de deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen, indien dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang. Het besluit wordt niet genomen dan nadat de raad een ontwerp-besluit is toegezonden en in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen.
3
Een besluit als bedoeld in het tweede lid behoeft de goedkeuring van gedeputeerde staten. De goedkeuring kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang.
4
Het college neemt, ook alvorens is besloten tot het voeren van een rechtsgeding, alle conservatoire maatregelen en doet wat nodig is ter voorkoming van verjaring of verlies van recht of bezit.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AA3614, Voorlopige voorziening, VAPV 99/858-S1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  23-06-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ROTTERDAM President Reg.nr.: VAPV 99/858-S1 Uitspraak naar aanleiding van het verzoek om voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht in verband met het geding tussen de Stichting De Bomenridders, gevestigd te Hoogvliet, verzoekster,...
 • LJN AO1851, Eerste aanleg - enkelvoudig, 03/628 WW K1
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  07-01-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Verwijtbare werkloosheid na twee dagen werken in nieuwe functie?
 • LJN AP2718, Hoger beroep, 02/1742 WAOCON
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  18-05-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  College van B en W (appellant) is zelf niet als belanghebbende (werkgever) in de zin van art. 1:2 Awb aan te merken. Het bezwaar van appellant tegen het WAO-besluit inzake een medewerker van de gemeente is derhalve terecht niet-ontvankelijk verklaard.
 • LJN AU5331, Eerste aanleg - meervoudig, 113506
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  19-10-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  De Nationale Stichting Andere Woonvormen-inmiddels Oudehuys geheten- is een particuliere organisatie die appartementencomplexen in de socilae sector exploiteert in verschillende gemeenten, waaronder Arnhem. De organisatie had grote financiele problemen. Er is in overleg met het Ministerie van VROM besloten tot herfinanciering...
 • LJN AV7355, Eerste aanleg - meervoudig, 304226/HA ZA 04-3759
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  29-03-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Directeur Gemeentelijk Havenbedrijf geeft namens de gemeente garanties af die ertoe strekken dat door de bank aan RDM-vennootschappen verstrekte leningen zullen worden terugbetaald. De rechtbank beantwoordt de vraag of de directeur daartoe bevoegd was ontkennend, evenals de vraag of de bank erop mocht vertrouwen dat de directeur daartoe bevoegd was...
 • LJN AX9229, Kort geding, 343505/KG 06-981 OdC
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  22-06-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  De voorzieningenrechter te Amsterdam heeft UPC in het door haar tegen de Gemeente aangespannen kort geding over de opschorting van de aanleg van gedeelte van een glasvezelnet in het ongelijk gesteld.
 • LJN AZ7341, Eerste aanleg - meervoudig, 170779 HA ZA 03-2420
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  31-01-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  Onbevoegde vertegenwoordiging. Besluit van Stichting tot het doen stellen van bankgarantie nietig in het licht van het bepaalde in de artikelen 2:291 lid 2 en 2:14 lid 1 BW. Bank die de bankgarantie heeft gesteld komt geen bescherming tegen deze nietigheid toe, noch ingevolge het bepaalde in artikel 2...
 • LJN AZ7849, Eerste aanleg - meervoudig, 170779/HA ZA 03-2420
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  31-01-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  Een Stichting wordt onbevoegd vertegenwoordigd ter zake het doen stellen van een bankgarantie van USD 9.400.000,00. De Stichting geeft aan de bank een contragarantie af ter hoogte van hetzelfde bedrag. De vraag doet zich voor of de Stichting vervolgens een besluit heeft genomen tot het doen stellen van...
 • LJN BD1086, Hoger beroep, 200706145/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  07-05-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij brief van 30 november 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Weststellingwerf (hierna: het college) aan appellante (hierna: de stichting) meegedeeld dat haar € 384.297,00 aan subsidie voor het jaar 2006 wordt verleend.
 • LJN BG3148, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 08 / 226, 08 / 227, 08 / 228, 08 / 229 en 08 / 230
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  30-09-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  De rechtbank heeft in deze uitspraak geoordeeld over ontslagbesluiten van (alle) leden van de bezwaarschriftencommissie.
  De rechtbank merkt op dat de verhouding tussen verweerder en de commissie voor de bezwaarschriften een bijzondere is. Vanwege de onafhankelijke rol van de commissie ten opzichte...
 •