Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Gemeentewet

 

Artikel 220d
1
In afwijking in zoverre van artikel 220c wordt bij de bepaling van de heffingsmaatstaf voor de onroerende-zaakbelastingen buiten aanmerking gelaten, voor zover dit niet reeds is geschied bij de bepaling van de in dat artikel bedoelde waarde, de waarde van:
a
ten behoeve van de land- of bosbouw bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond, daaronder mede begrepen de open grond, alsmede de ondergrond van glasopstanden, die bedrijfsmatig aangewend wordt voor de kweek of teelt van gewassen, zonder daarbij de ondergrond als voedingsbodem te gebruiken;
b
glasopstanden, die bedrijfsmatig worden aangewend voor de kweek of teelt van gewassen, voor zover de ondergrond daarvan bestaat uit de in onderdeel a bedoelde grond;
c
onroerende zaken die in hoofdzaak zijn bestemd voor de openbare eredienst of voor het houden van openbare bezinningssamenkomsten van levensbeschouwelijke aard, een en ander met uitzondering van delen van zodanige onroerende zaken die dienen als woning;
d
één of meer onroerende zaken die deel uitmaken van een op de voet van de Natuurschoonwet 1928 aangewezen landgoed dat voldoet aan bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen voorwaarden, met uitzondering van de daarop voorkomende gebouwde eigendommen;
e
natuurterreinen, waaronder mede worden verstaan duinen, heidevelden, zandverstuivingen, moerassen en plassen, die door rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid welke zich uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het behoud van natuurschoon ten doel stellen, beheerd worden;
f
openbare land- en waterwegen en banen voor openbaar vervoer per rail, een en ander met inbegrip van kunstwerken;
g
waterverdedigings- en waterbeheersingswerken die worden beheerd door organen, instellingen of diensten van publiekrechtelijke rechtspersonen, met uitzondering van de delen van zodanige werken die dienen als woning;
h
werken die zijn bestemd voor de zuivering van riool- en ander afvalwater en die worden beheerd door organen, instellingen of diensten van publiekrechtelijke rechtspersonen, met uitzondering van de delen van zodanige werken die dienen als woning;
i
een onroerende zaak of een deel daarvan waarvan de waarde ingevolge de gemeentelijke belastingverordening bij de bepaling van de heffingsmaatstaf buiten aanmerking blijft;
j
werktuigen die van een onroerende zaak kunnen worden afgescheiden zonder dat beschadiging van betekenis aan die werktuigen wordt toegebracht en die niet op zichzelf als gebouwde eigendommen zijn aan te merken.
2
Voor de toepassing van het eerste lid, onderdelen a en b, wordt het begrip landbouw opgevat als in artikel 312 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.
3
Bij de toepassing van het eerste lid is het bepaalde bij of krachtens de artikelen 17, 18 en 20, tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken van overeenkomstige toepassing.
4
Indien met betrekking tot een onroerende zaak geen waarde is vastgesteld op de voet van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken wordt de heffingsmaatstaf van die onroerende zaak bepaald met toepassing van het eerste en het tweede lid, alsmede met overeenkomstige toepassing van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 17, 18 en 20, tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AA7772, Eerste aanleg - meervoudig, 98/02598
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  27-01-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Hoger gelegen gebieden hebben belang bij de watergangenstelsels in de lager gelegen uiterwaarden. De in de uiterwaarden gelegen ongebouwde en gebouwde onroerende zaken hebben belang bij de watergangenstelsels in de uitwaarden voor het oppervlaktewaterkwantiteitsbeheer en bij de zomerkaden voor de waterkeringszorg.
 • LJN AA7865, Eerste aanleg - meervoudig, 98/1032
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  03-12-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Café en daarboven gelegen woning, te bereiken door de afsluitbare deur in het cafe, aangemerkt als afzonderiljke onroerende zaken. Geen samenstel, omdat de bovenwoning was onderverhuurd aan een derde door de huurder van het café, ook al was dit gebeurd zonder toestemming of medeweten van de eigenaar.
 • LJN AE4839, Eerste aanleg - enkelvoudig, 01/03017
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  06-06-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Beroep tegen de uitspraak op bezwaar betreffende een aanslag onroerende zaakbelastingen voor het jaar 2001. Belanghebbende heeft van de gemeente een aanslag onroerende zaakbelastingen ontvangen ter zake van het gebruik. Belanghebbende is van mening dat deze aanslag ten onrechte is opgelegd, daar belanghebbende...
 • LJN AF1497, Eerste aanleg - meervoudig, BK 441/01
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  29-11-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  BELASTINGKAMER GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN UITSPRAAK Kenmerk: BK 441/01 29 november 2002 Uitspraak van het Gerechtshof te Leeuwarden, tweede meervoudige belastingkamer, op het beroep van X N.V. te Z tegen...
 • LJN AR8891, Cassatie, 39696
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  07-01-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Wet WOZ, compromis over de waarde, gebruik aan de orde te stellen in procedure over de OZB.
 • LJN AS7576, Eerste aanleg - enkelvoudig, 01/01173
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  27-01-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Belanghebbende was op 1 januari 2000 gebruiker van de onroerende zaak. Hij is aldaar woonachtig met zijn echtgenote, mevrouw XX.
  De echtgenote van belanghebbende heeft de Amerikaanse nationaliteit en is als lid van het civiele personeel van de Amerikaanse strijdkrachten, sedert 1987 aangesteld als...
 • LJN AT4796, Eerste aanleg - meervoudig, BK-03/03687
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  27-04-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  WOZ-beschikking. Kantoorgebouw in aanbouw. De Inspecteur heeft bij uitspraak op bezwaar eveneens uitspraak gedaan als ware het bezwaar mede gericht tegen de aanslagen in de onroerende-zaakbelastingen. Belh. verenigt zich ter zitting alsnog met de door de Inpecteur vastgestelde waarde. Geen geschil voor wat betreft de beschikking...
 • LJN AU2339, Eerste aanleg - enkelvoudig, BK-03/03774
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  31-08-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Aanslagen in de onroerende-zaakbelastingen ter zake van het gebruik. Het aanhouden van een stuk bouwgrond voor handels- of beleggingsdoeleinden valt niet onder het begrip gebruik in de zin van de Gemeentewet en de plaatselijke Verordening.
 • LJN AX1517, Eerste aanleg - enkelvoudig, 05/3688
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  08-05-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  WOZ. Eigenaar van het perceel is eigenaar van de steigers. De steigers zijn geen kunstwerken want zij zijn niet dienstbaar aan het verkeer over de openbare waterweg maar slechts aan de watersportvereniging.
 • LJN AY0311, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 05/4985 OZB
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  10-02-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Aanslag in de gebruikersbelasting 2004. RB is van oordeel dat eiseres een kantoorgebouw (dat in aanbouw is op 1/1/04) gebruikt.
 • LJN BG1893, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 07/786
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  07-01-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  OZB. De rechtbank ziet zich voor de vraag gesteld of en zo ja tot welk percentage de kavel grond aan het woondeel kan worden toegedeeld. De rechtbank is van oordeel dat de door de Waarderingskamergeformuleerde vuistregel - inhoudende dat de waarde van de grond in de meeste gevallen naar rato van de verdeling...
 •