Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Gemeentewet

 

Artikel 156
1
De raad kan aan het college, een door hem ingestelde bestuurscommissie en een deelraad bevoegdheden overdragen, tenzij de aard van de bevoegdheid zich daartegen verzet.
2
De raad kan in ieder geval niet overdragen de bevoegdheid tot:
a
de instelling van een rekenkamer, bedoeld in artikel 81a, of het bij verordening stellen van regels voor de uitoefening van de rekenkamerfunctie, bedoeld in artikel 81oa;
b
de instelling van een onderzoek, bedoeld in artikel 155a, eerste lid;
c
de vaststelling of wijziging van de begroting, bedoeld in artikel 189;
d
de vaststelling van de jaarrekening, bedoeld in artikel 198;
e
het stellen van straf op overtreding van de gemeentelijke verordeningen;
f
de vaststelling van de verordeningen, bedoeld in de artikelen 212, eerste lid, 213, eerste lid, en 213a, eerste lid;
g
de aanwijzing van een of meer accountants, bedoeld in artikel 213, tweede lid;
h
de heffing van andere belastingen dan de belastingen, genoemd in artikel 225, de precariobelasting, de rechten, genoemd in artikel 229, de rechten waarvan de heffing geschiedt krachtens andere wetten dan deze wet en de heffing, bedoeld in artikel 15.33 van de Wet milieubeheer.
3
De bevoegdheid tot het vaststellen van verordeningen, door strafbepaling of bestuursdwang te handhaven, kan de raad slechts overdragen voor zover het betreft de vaststelling van nadere regels met betrekking tot bepaalde door hem in zijn verordeningen aangewezen onderwerpen.
4
De artikelen 139, tweede lid, 140 en 141 zijn van overeenkomstige toepassing op een besluit dat wordt genomen op grond van het eerste lid.
5
Het tweede lid, aanhef en onder a, e en f, en het derde lid zijn niet van toepassing op de overdracht van bevoegdheden aan een deelraad.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AN7876, Eerste aanleg - enkelvoudig, 02/335 WAO
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  06-10-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Bevoegdheid tot het instellen van bezwaar of beroep door College vanB&W namens de gemeente tegen WAO-besluit ten aanzien van werknemer.
 • LJN AP2423, Hoger beroep, 02/32 WAOCON
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  18-05-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Zijn het College van burgemeester en wethouders terecht niet-ontvankelijk verklaard in het bezwaar tegen de weigering van de WAO-uitkering aan een medewerker van de gemeente?
 • LJN AP2718, Hoger beroep, 02/1742 WAOCON
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  18-05-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  College van B en W (appellant) is zelf niet als belanghebbende (werkgever) in de zin van art. 1:2 Awb aan te merken. Het bezwaar van appellant tegen het WAO-besluit inzake een medewerker van de gemeente is derhalve terecht niet-ontvankelijk verklaard.
 • LJN AR4667, Hoger beroep, 03/5793 WAO, 03/5928 WAO
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  05-10-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Is het het College van B en W terecht niet-ontvankelijk verklaard in het bezwaar tegen WAO-besluiten inzake gemeente-ambtenaren omdat het niet als belanghebbende kan worden aangemerkt?
 • LJN AT1949, Hoger beroep, 200406902/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  23-03-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 13 maart 2001 heeft de directeur van de Dienst Stadstoezicht, namens het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam (hierna: het college), appellante medegedeeld dat zij niet in aanmerking komt voor een invalidenparkeerkaart (zelfrijdend). Hierbij is tevens de aan de invalidenparkeerkaart gekoppelde parkeervergunning ingetrokken.
 • LJN AT3130, Voorlopige voorziening, AWB 05/981 WW44
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  01-04-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Bouwvergunning schouwburg Amsterdam
  De uitspraak "borduurt voort" op een uitspraak van de ABRS van 23 maart 2005. De ABRS oordeelde daarin dat de deelraad van een Amsterdams stadsdeel een bevoegdheid had gedelegeerd aan het DB van dat stadsdeel zonder dat dat was voorzien in een wettelijk voorschrift, een eis die wordt gesteld in 10...
 • LJN AV7355, Eerste aanleg - meervoudig, 304226/HA ZA 04-3759
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  29-03-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Directeur Gemeentelijk Havenbedrijf geeft namens de gemeente garanties af die ertoe strekken dat door de bank aan RDM-vennootschappen verstrekte leningen zullen worden terugbetaald. De rechtbank beantwoordt de vraag of de directeur daartoe bevoegd was ontkennend, evenals de vraag of de bank erop mocht vertrouwen dat de directeur daartoe bevoegd was...
 • LJN AX6809, Hoger beroep, 04/1532 WAO + 04/5698 WAO
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  23-05-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Weigering WAO-uitkering. Gemeente als belanghebbende. Geen sprake van objectief medisch vast te stellen ziekten of gebreken.
 • LJN BA7375, Voorlopige voorziening+bodemzaak, AWB 07/704 VV, AWB 07/1080
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  05-06-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Verwijdering leerling van basisschool ex artikel 40, lid 1, WPO. Niet gebleken is dat aan de ondertekenaren van het besluit in primo c.q. besluit op bezwaar mandaat is verleend. Volgt vernietiging van besluit op bezwaar.

  Ten aanzien van het besluit ten gronde heeft verweerder in zijn besluitvorming...

 • LJN BH0408, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 08/73
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  21-01-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  College van Beroep voor het bedrijfsleven
  Openstelling op zon- en feestdagen van alle winkels in het gebied Rosada/recreatiepark De Stok te Roosendaal.
 • LJN BH6951, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 07/3485 WMO
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  19-02-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Aanvraag tegemoetkoming vervoerskosten. Overgangsrecht: omdat de gemeenteraad van Amsterdam op 27 september 2006 de Verordening maatschappelijke ondersteuning heeft vastgesteld, moeten Ben W van Amsterdam ingevolge art. 40 Wmo in beginsel op ieder primair besluit op een aanvraag om een voorziening na 1 januari 2007 de Wmo toepassen...
 • LJN BH6960, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 07/2998 WMO
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  19-02-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Aanvraag tegemoetkoming vervoerskosten. Overgangsrecht: omdat de gemeenteraad van Amsterdam op 27 september 2006 de Verordening maatschappelijke ondersteuning heeft vastgesteld, moeten B en W van Amsterdam ingevolge art. 40 Wmo in beginsel op ieder primair besluit op een aanvraag om een voorziening na 1 januari 2007 de Wmo toepassen...
 •