Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Gemeentewet

 

Artikel 225
1
In het kader van de parkeerregulering kunnen de volgende belastingen worden geheven:
a
een belasting ter zake van het parkeren van een voertuig op een bij de belastingverordening dan wel krachtens de belastingverordening in de daarin aangewezen gevallen door het college te bepalen plaats, tijdstip en wijze;
b
een belasting ter zake van een van gemeentewege verleende vergunning voor het parkeren van een voertuig op de in die vergunning aangegeven plaats en wijze.
2
Voor de toepassing van het eerste lid wordt onder parkeren verstaan het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een voertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- en uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden of lossen van zaken, op de binnen de gemeente gelegen voor het openbaar verkeer openstaande terreinen of weggedeelten, waarop dit doen of laten staan niet ingevolge een wettelijk voorschrift is verboden.
3
De belasting, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, wordt geheven van degene die het voertuig heeft geparkeerd.
4
Als degene die het voertuig heeft geparkeerd wordt mede aangemerkt degene die de belasting voldoet dan wel te kennen geeft of heeft gegeven de belasting te willen voldoen.
5
Zolang geen voldoening van de in het eerste lid, onderdeel a, bedoelde belasting heeft plaatsgevonden wordt de houder van het voertuig aangemerkt als degene die het voertuig heeft geparkeerd. Met betrekking tot een motorrijtuig dat is ingeschreven in het kentekenregister, bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994, wordt als houder aangemerkt degene op wiens naam het voor het motorrijtuig opgegeven kenteken ten tijde van het parkeren in het register was ingeschreven. De tweede volzin vindt geen toepassing indien:
a
blijkt dat ten tijde van het parkeren een ander in het kentekenregister had moeten staan ingeschreven, in welk geval die ander wordt aangemerkt als degene die het voertuig heeft geparkeerd;
b
een voor ten hoogste drie maanden aangegane huurovereenkomst wordt overgelegd waaruit blijkt wie ten tijde van het parkeren ingevolge deze overeenkomst de huurder van het voertuig was, in welk geval de huurder wordt aangemerkt als degene die het voertuig heeft geparkeerd.
6
De belasting wordt niet geheven van degene die ingevolge het vijfde lid is aangemerkt als degene die het voertuig heeft geparkeerd, indien deze aannemelijk maakt dat ten tijde van het parkeren een ander tegen zijn wil van het voertuig gebruik heeft gemaakt en dat hij dit gebruik redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen.
7
De belasting, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, wordt geheven van degene die de vergunning heeft aangevraagd.
8
Het tarief van de in het eerste lid bedoelde belastingen kan afhankelijk worden gesteld van de parkeerduur, van de parkeertijd, van de ingenomen oppervlakte en van de ligging van de terreinen of weggedeelten.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AA2435, Cassatie, 33138
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  22-04-1998
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van X te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 17 januari 1997 betreffende de aan hem voor het jaar 1994 opgelegde aanslag in de toeristenbelasting van de gemeente Gulpen. 1. Aanslag, bezwaar en geding voor het Hof Aan belanghebbende is voor...
 • LJN AB2470, Cassatie, 99/4022
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  18-05-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Tariefsverschil parkeervergunningen (bewonersvergunning f 100 en bedrijfs-vergunning f 500) is in kader van parkeerregulering geoorloofd.
 • LJN AE2682, Hoger beroep, 200002598/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  19-09-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Raad van State 200002598/1. Datum uitspraak: 19 september 2001 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: Actiecomite Vrij Parkeren, gevestigd te Amsterdam, appellante, tegen de uitspraak van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam van 25 april 2000 in het geding tussen...
 • LJN AE2785, Hoger beroep, 200103413/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  22-05-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  200103413/1. Datum uitspraak: 22 mei 2002 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: appellant, tegen de uitspraak van de arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage van 22 mei 2001 in het geding tussen: appellant en burgemeester en wethouders van Den Haag. 1. Procesverloop...
 • LJN AE2848, Hoger beroep, 200102799/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  22-05-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Aanwijzingsbesluit op grond van parkeerverordening moet voor wat de onderdelen die een regelend karakter betreft, worden aangemerkt als a.v.v..

  Zoals door de Afdeling is overwogen in haar uitspraak van 19 september 2001 inzake 200002598/1, JB 2001/277, (LJN: AE2682), vindt een verordening parkeerbelasting haar grondslag in art...

 • LJN AF0425, Eerste aanleg - enkelvoudig, 01/03661 PV
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  30-10-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Kentekenhouder belastingplichtig ex art. 225 .5 Gemeentewet, ook als hij niet de feitelijke houder is en de auto uitsluitend bij wege van vriendendienst op zijn naam is gezet.
 • LJN AI1627, Eerste aanleg - enkelvoudig, 02/04098
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  16-07-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  De naheffingsaanslag bedraagt € 42,50 met nummer [P01] en dagtekening 18 september 2002 (€ 1,50 aan belasting en € 41 aan kosten voor naheffing) en is aan belanghebbende opgelegd voor het parkeren op die datum te 15.56 uur aan de Wintersoord te Nijmegen met het motorvoertuig gekentekend [AA-00-BB] zonder...
 • LJN AJ3216, Eerste aanleg - enkelvoudig, 02/00453
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  01-08-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Tussen partijen is in geschil: - of de onderhavige naheffingsaanslag terecht is opgelegd; - of het onderhavige terrein onderdeel uitmaakt van de openbare weg; en - of belanghebbende aan het onder 2.5. weergegeven antwoord van de parkeerwachter het vertrouwen kon en mocht ontlenen dat hij ter zake van...
 • LJN AO2535, Eerste aanleg - enkelvoudig, BK 1743/02 Parkeerbelasting
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  23-01-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  In geschil is het antwoord op de vraag of de omstandigheid dat belanghebbende met zijn auto stilstond kan worden aangemerkt als stilstaan ten behoeve van het onmiddellijk laden of lossen van zaken als bedoeld in artikel 225 van de Gemeentewet.
 • LJN AY9487, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 05/7407 PARKBL
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  29-09-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Parkeerbelasting. Begrip voertuig. (Potentiële) cumulatie van belastingen. Een bloemenkar is geen voertuig in de zin van art. 225 Gemeentewet. Een met toepassing van de Wet Mulder opgelegde boete is geen belasting of daarmee gelijkgestelde heffing; reeds om deze reden kan het bestaan van de mogelijkheid...
 • LJN AZ5495, Hoger beroep, 200601827/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  03-01-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 26 februari 2002 heeft het dagelijks bestuur van het stadsdeel Zuideramstel (hierna: het dagelijks bestuur) het Uitwerkingsbesluit parkeren stadsdeel Zuideramstel 2002 vastgesteld en bepaald dat dit besluit in werking treedt op 1 april 2002.
 • LJN BA0210, Eerste aanleg - enkelvoudig, 06/9127
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  08-02-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Nu bevrijdingsdag in de Algemene Termijnenwet wordt aangewezen als een algemeen erkende feestdag en in de Verordening parkeerbelastingen noch in het Besluit betaald parkeren een daarvan afwijkende regeling is vastgelegd, is derhalve voor het parkeren op bevrijdingsdag geen parkeerbelasting verschuldigd.
 • LJN BD0042, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 06/4763 BESLU
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  19-11-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  beroep tegen niet-ontvankelijkverklaring besluit parkeervergunning. De rechtbank is van oordeel dat eiser niet als belanghebbende kan worden aangemerkt, omdat er naast hem ook vele anderen zijn die door het besluit worden geraakt en zijn belang louter daardoor niet bijzonder en individueel van aard wordt bevonden...
 • LJN BG3374, Hoger beroep, 200800176/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  05-11-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 5 juli 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Den Haag (hierna: het college), samengevat weergegeven en voor zover thans van belang, een nader omschreven gedeelte van de Brusselselaan te Den Haag aangewezen als gebied waar op bepaalde tijden tegen betaling van parkeerbelasting...
 • LJN BJ6926, Hoger beroep, 08/00281
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  04-08-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Parkeerbelasting. Bij aanwezigheid van een gemeenteblad dient publicatie van algemeen verbindende voorschriften daarin plaats te vinden.
 •