Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Leerplichtwet 1969

 

Artikel 2 Verantwoordelijke personen
1
Degene die het gezag over een jongere uitoefent, en degene die zich met de feitelijke verzorging van een jongere heeft belast, zijn verplicht overeenkomstig de bepalingen van deze wet te zorgen, dat de jongere als leerling van een school staat ingeschreven en deze school na inschrijving geregeld bezoekt. Bij de inschrijving wordt een van overheidswege verstrekt document of een bewijs van uitschrijving van een andere school overgelegd waarop de gegevens van de jongere betreffende zijn geslachtsnaam, voorletters, geboortedatum, geslacht en sociaal-fiscaalnummer of bij gebreke daarvan zo mogelijk zijn onderwijsnummer zijn vermeld. Indien de in de eerste volzin bedoelde personen bij de inschrijving aannemelijk hebben gemaakt dat zij geen sociaal-fiscaalnummer of onderwijsnummer van de jongere kunnen overleggen, leggen zij het sociaal-fiscaalnummer of onderwijsnummer van de jongere over aan de school zodra zij daarvan kennis hebben verkregen.
2
De in het eerste lid bedoelde verplichtingen gelden niet voor zover de daarin bedoelde personen kunnen aantonen dat zij daarvoor niet verantwoordelijk kunnen worden geacht.
3
De jongere die de leeftijd van 12 jaren heeft bereikt, is verplicht overeenkomstig de bepalingen van deze wet de school waaraan hij als leerling staat ingeschreven, geregeld te bezoeken, onverminderd het bepaalde in het eerste lid.
4
Tot het tijdstip, bedoeld in artikel XIa, eerste, tweede, onderscheidenlijk derde lid, van de wet van 6 december 2001 tot wijziging van enkele onderwijswetten in verband met de invoering van persoonsgebonden nummers in het onderwijs (Stb. 681), kan, in afwijking van de tweede volzin van het eerste lid, inschrijving van een jongere als leerling van een school plaatsvinden zonder overlegging van het onderwijsnummer en, indien de in het eerste lid bedoelde personen aannemelijk maken dat zij geen sociaal-fiscaalnummer van de jongere kunnen overleggen, eveneens zonder overlegging van het sociaal-fiscaalnummer. Tot dat tijdstip is de derde volzin van het eerste lid uitsluitend van toepassing met betrekking tot het sociaal-fiscaalnummer.
5
Het eerste lid, tweede en derde volzin, en het vierde lid zijn ten aanzien van scholen als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs van toepassing met ingang van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, artikel II, onderscheidenlijk artikel III, van de wet van 6 december 2001 tot wijziging van enkele onderwijswetten in verband met de invoering van persoonsgebonden nummers in het onderwijs (Stb. 681).


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN BG4280, Hoger beroep, 20-001591-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  06-11-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Het standpunt van Burgemeester en Wethouders dat de verklaring als bedoeld in artikel 8, eerste lid van de Leerplichtwet 1969 niet geldig was ingevolge het bepaalde in artikel 8, tweede lid van deze wet is niet juist; het kind was niet geplaatst op een school tegen de richting waarvan door de ouders bedenkingen zijn geuit...
 • LJN BD8733, Hoger beroep, 20-003468-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  17-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Geen vrijstelling op grond van artikel 5, aanhef en onder b, Leerplichtwet 1969, omdat geen sprake is van bedenkingen tegen de richting van het onderwijs, maar tegen het gedrag van medeleerlingen en leraren en de massaliteit van het onderwijs in zijn geheel.
 • LJN AF1264, Cassatie, 00224/02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  14-01-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  14 januari 2003 Strafkamer nr. 00224/02 IV/SM Hoge Raad der Nederlanden Arrest op het beroep in cassatie tegen een vonnis van de Arrondissementsrechtbank te Assen van 23 november 2001, nummer 19/401514-99, in de strafzaak tegen: [verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1958, wonende te [woonplaats]...
 • LJN ZD2799, Cassatie, 03616/00 J
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  10-07-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  10 juli 2001 Strafkamer nr. 03616/00 J KD/SM Hoge Raad der Nederlanden Arrest op het beroep in cassatie tegen een vonnis van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam van 26 oktober 2000, parketnummer 10/433648-99, in de strafzaak tegen: [verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1983, wonende te [woonplaats]...
 • LJN AA8004, Hoger beroep, 10/433648-99
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  26-10-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Parketnummer van de berechte zaak: 10/433648-99 Datum uitspraak in hoger beroep: 26 oktober 2000 Tegenspraak Na aanhouding onbepaalde tijd verschenen VONNIS van de ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ROTTERDAM, meervoudige kamer voor strafzaken, rechtdoende in hoger beroep, in de zaak tegen: [verdachte] geboren...
 •