Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Militaire Ambtenarenwet 1931

 

Artikel 12d
1
De militaire ambtenaar is verplicht zich tijdens het verblijf in een gebouw, luchtvaartuig of voertuig alsmede op een vaartuig of een terrein, dat in gebruik is bij of ten behoeve van de krijgsmacht of dat de militaire ambtenaar tot verblijf of gebruik dient bij de vervulling van zijn taak in internationaal verband, te onderwerpen aan een in het belang van de dienst door het bevoegd gezag gelast onderzoek aan zijn lichaam of zijn kleding of van zijn daar aanwezige goederen.
2
De militair ambtenaar is verplicht, indien dit noodzakelijk is in het belang van de veiligheid of van een goede vervulling van de taak van de krijgsmacht, zich te onderwerpen aan een onderzoek van zijn urine of adem.
3
Het in het tweede lid bedoelde onderzoek dient uitsluitend ter vaststelling van:
a
de aanwezigheid van gedragsbeïnvloedende middelen als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijsten I en II
b
voor de militair die dienst doet of behoort te doen: een alcoholgehalte van zijn adem van meer dan 220 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht.
4
Het bevoegd gezag, op wiens last het in het eerste en tweede lid bedoelde onderzoek plaats heeft, neemt de nodige maatregelen ten einde daarbij een onredelijke of onbehoorlijke bejegening te voorkomen.
5
Bij algemene maatregel van bestuur worden regels vastgesteld met betrekking tot het in het tweede en derde lid bedoelde onderzoek. Deze regels betreffen in ieder geval de wijze waarop het onderzoek wordt verricht en het recht van de militair ambtenaar om:
a
de uitslag van het onderzoek te vernemen;
b
naar aanleiding van het onderzoek bedoeld in het derde lid onder a, een hernieuwd onderzoek van afgestane urine te laten plaatsvinden;
c
naar aanleiding van het onderzoek bedoeld in het derde lid onder b, zijn bloed te laten onderzoeken op een alcoholgehalte van meer dan 0,5 milligram per milliliter bloed.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN BC5625, Hoger beroep, 06/4968 AW
  Rechtsoort
  Ambtenarenrecht
  Datum uitspraak
  21-02-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Weigering tegemoetkoming in kosten van cardiofitness en reiskosten. Ten aanzien van de geneeskundige verzorging door de werkgever voor militairen geldt een ander regime dan voor burgerambtenaren. Reïntegratie.
 • LJN AU1846, Hoger beroep, 04/4089 MPW
  Rechtsoort
  Ambtenarenrecht
  Datum uitspraak
  25-08-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Wat zijn inkomensbestanddelen voor de grondslag militair ouderdoms- en nabestaandenpensioen? Dient vergoeding in verband met aanvullende werkzaamheden op naasthogere rangsniveau te worden meegenomen?
 • LJN AS8553, Hoger beroep, 03/2043 MAW en 03/2122 MAW
  Rechtsoort
  Ambtenarenrecht
  Datum uitspraak
  24-02-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Zijn de verzoeken om met toepassing van artikel 28 van het Verplaatsingskostenbesluit militairen in aanmerking te komen voor restitutie van de door betrokkenen eventueel te betalen invoerrechten ter zake van de invoer van personenauto's bij uitzending naar de Nederlandse Antillen terecht geweigerd?
 • LJN AY7637, Hoger beroep, 05/6980 MPW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  31-08-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Waarnemingstoelage militair is geen pensioengevend inkomen. Voor korting op garantiepensioen kan geen wettelijke grondslag in het Besluit AO/IV worden gevonden.
 • LJN AT6494, Voorlopige voorziening, AWB 05/2918 MAWKLU
  Rechtsoort
  Ambtenarenrecht
  Datum uitspraak
  31-05-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Nevenwerkzaamheden ambtenaar. Mag ambtenaar uit hoofde van eigen bedrijf advies geven aan juridisch tegenstander van dienstonderdeel.
 •