Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Militaire Ambtenarenwet 1931

 

Artikel 12h
1
Aan de militair ambtenaar in werkelijke dienst wordt gezondheidszorg verleend door of vanwege de militair geneeskundige dienst. De militair ambtenaar in werkelijke dienst is gehouden zich tot het voor hem aangewezen medisch zorgteam te wenden ter verkrijging van gezondheidszorg. Indien zulks onmogelijk is, kan de militair zich wenden tot een ander onderdeel van de militair geneeskundige dienst of tot een civiele arts, waarvan hij vanwege de noodzaak tot voortdurend zicht op de inzetbaarheid mededeling doet aan het voor hem aangewezen zorgteam.
2
De militair in werkelijke dienst is verplicht de maatregelen in acht te nemen die door Onze Minister worden voorgeschreven ter bescherming van de gezondheid van de militair of die van anderen, zulks onverminderd de wettelijke mogelijkheden ten aanzien van bepaalde maatregelen van die verplichting te worden ontheven. De militair in werkelijke dienst is in geval van ziekte of gebrek verplicht zich te houden aan de voorschriften van de verantwoordelijk militair arts. Hij is evenwel niet verplicht zich te onderwerpen aan een ingreep van heelkundige aard of een andere kunstbewerking.
3
De militair in werkelijke dienst is verplicht zich te onderwerpen aan en zijn medewerking te verlenen aan een geneeskundig of tandheelkundig onderzoek door of vanwege het voor hem aangewezen medisch zorgteam:
a
indien hij in verband met de uitoefening van zijn werkzaamheden aan bijzonder gevaar voor zijn gezondheid blootstaat, dan wel voor een goede vervulling van die werkzaamheden aan bijzondere gezondheidseisen moet voldoen;
b
wanneer Onze Minister dit noodzakelijk acht in verband met toelating tot een opleiding, plaatsing in een andere functie, plaatsing bij bepaalde onderdelen of in bepaalde gebieden;
c
indien door zijn commandant op goede gronden wordt verondersteld dat zijn lichamelijke of geestelijke gesteldheid een beletsel vormt om naar behoren dienst te verrichten;
d
bij beëindiging van het verblijf in werkelijke dienst.
4
De militair in werkelijke dienst is verplicht zich te onderwerpen en zijn medewerking te verlenen aan een geneeskundig of tandheelkundig onderzoek indien Onze Minister op goede gronden van oordeel is, dat de militair:
a
langdurig of blijvend ongeschikt is voor de vervulling de functie of de groep van functies waarvoor de militair is bestemd;
b
blijvend ongeschikt is voor de vervulling van de militaire dienst.
Het in de eerste volzin bedoelde onderzoek wordt verricht door artsen die niet zijn belast met het verstrekken van gezondheidszorg als bedoeld in het eerste lid. Bij het onderzoek wordt alleen met toestemming van de militair gebruik gemaakt van gegevens uit het geïntegreerd militair geneeskundig dossier.
5
Ten behoeve van de gezondheidszorg maken de tot het medisch zorgteam behorende zorgverleners gebruik van de in het geïntegreerd militair geneeskundig dossier beschikbare medische gegevens en bescheiden.
6
Een daartoe aangewezen militaire arts van het medisch zorgteam adviseert na overleg met de militair de commandant desgevraagd dan wel op eigen initiatief en ongeacht de toestemming van de militair over diens inzetbaarheid. Daarbij wordt geen inhoudelijke geneeskundige informatie verstrekt.
7
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en medische gegevens die de gezondheid van militairen betreffen door of ten behoeve van het medisch zorgteam en omtrent verplichtingen van militaire artsen en overig tot de militair geneeskundige dienst behorend personeel die het registreren, kennisnemen en overdragen van medische gegevens met betrekking tot de militair betreffen.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN BC5625, Hoger beroep, 06/4968 AW
  Rechtsoort
  Ambtenarenrecht
  Datum uitspraak
  21-02-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Weigering tegemoetkoming in kosten van cardiofitness en reiskosten. Ten aanzien van de geneeskundige verzorging door de werkgever voor militairen geldt een ander regime dan voor burgerambtenaren. Reïntegratie.
 • LJN AU1846, Hoger beroep, 04/4089 MPW
  Rechtsoort
  Ambtenarenrecht
  Datum uitspraak
  25-08-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Wat zijn inkomensbestanddelen voor de grondslag militair ouderdoms- en nabestaandenpensioen? Dient vergoeding in verband met aanvullende werkzaamheden op naasthogere rangsniveau te worden meegenomen?
 • LJN AS8553, Hoger beroep, 03/2043 MAW en 03/2122 MAW
  Rechtsoort
  Ambtenarenrecht
  Datum uitspraak
  24-02-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Zijn de verzoeken om met toepassing van artikel 28 van het Verplaatsingskostenbesluit militairen in aanmerking te komen voor restitutie van de door betrokkenen eventueel te betalen invoerrechten ter zake van de invoer van personenauto's bij uitzending naar de Nederlandse Antillen terecht geweigerd?
 • LJN AY7637, Hoger beroep, 05/6980 MPW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  31-08-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Waarnemingstoelage militair is geen pensioengevend inkomen. Voor korting op garantiepensioen kan geen wettelijke grondslag in het Besluit AO/IV worden gevonden.
 • LJN AT6494, Voorlopige voorziening, AWB 05/2918 MAWKLU
  Rechtsoort
  Ambtenarenrecht
  Datum uitspraak
  31-05-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Nevenwerkzaamheden ambtenaar. Mag ambtenaar uit hoofde van eigen bedrijf advies geven aan juridisch tegenstander van dienstonderdeel.
 •