Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Militaire Ambtenarenwet 1931

 

Artikel 12quater
1
Voor zover deze onderwerpen niet bij of krachtens de wet zijn geregeld, worden voor de militaire ambtenaren bij of krachtens algemene maatregel van bestuur voorschriften vastgesteld betreffende:
a
de verplichte aflegging van de eed of belofte door de militaire ambtenaar bij zijn aanstelling;
b
de melding en de registratie van nevenwerkzaamheden die de belangen van de dienst voor zover deze in verband staan met de functievervulling, kunnen raken;
c
de openbaarmaking van krachtens onderdeel b geregistreerde nevenwerkzaamheden van militaire ambtenaren in een functie waarvoor ter bescherming van de integriteit van de openbare dienst openbaarmaking van nevenwerkzaamheden noodzakelijk is;
d
het verbieden van nevenwerkzaamheden waardoor de goede vervulling van de functie of de goede functionering van de openbare dienst, voor zover deze in verband staat met de functievervulling, niet in redelijkheid zou zijn verzekerd;
e
de melding van financiële belangen respectievelijk van het bezit van en transacties in effecten, die de belangen van de dienst voor zover deze in verband staan met de functievervulling, kunnen raken voor militaire ambtenaren aangesteld in een functie waaraan in het bijzonder het risico van financiële belangenverstrengeling of het risico van oneigenlijk gebruik van koersgevoelige informatie verbonden is;
f
een procedure voor het omgaan met bij een militaire ambtenaar levende vermoedens van misstanden binnen de organisatie waar hij werkzaam is.
2
De militaire ambtenaar die te goeder trouw de bij hem levende vermoedens van misstanden meldt volgens de procedure, bedoeld in het eerste lid onder f, zal als gevolg van het melden van die vermoedens geen nadelige gevolgen voor zijn rechtspositie ondervinden tijdens en na het volgen van die procedure.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN BC5625, Hoger beroep, 06/4968 AW
  Rechtsoort
  Ambtenarenrecht
  Datum uitspraak
  21-02-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Weigering tegemoetkoming in kosten van cardiofitness en reiskosten. Ten aanzien van de geneeskundige verzorging door de werkgever voor militairen geldt een ander regime dan voor burgerambtenaren. Reïntegratie.
 • LJN AU1846, Hoger beroep, 04/4089 MPW
  Rechtsoort
  Ambtenarenrecht
  Datum uitspraak
  25-08-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Wat zijn inkomensbestanddelen voor de grondslag militair ouderdoms- en nabestaandenpensioen? Dient vergoeding in verband met aanvullende werkzaamheden op naasthogere rangsniveau te worden meegenomen?
 • LJN AS8553, Hoger beroep, 03/2043 MAW en 03/2122 MAW
  Rechtsoort
  Ambtenarenrecht
  Datum uitspraak
  24-02-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Zijn de verzoeken om met toepassing van artikel 28 van het Verplaatsingskostenbesluit militairen in aanmerking te komen voor restitutie van de door betrokkenen eventueel te betalen invoerrechten ter zake van de invoer van personenauto's bij uitzending naar de Nederlandse Antillen terecht geweigerd?
 • LJN AY7637, Hoger beroep, 05/6980 MPW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  31-08-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Waarnemingstoelage militair is geen pensioengevend inkomen. Voor korting op garantiepensioen kan geen wettelijke grondslag in het Besluit AO/IV worden gevonden.
 • LJN AT6494, Voorlopige voorziening, AWB 05/2918 MAWKLU
  Rechtsoort
  Ambtenarenrecht
  Datum uitspraak
  31-05-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Nevenwerkzaamheden ambtenaar. Mag ambtenaar uit hoofde van eigen bedrijf advies geven aan juridisch tegenstander van dienstonderdeel.
 •