Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Monumentenwet 1988

 

Artikel 34a
1
Onze minister kan, volgens bij algemene maatregel van bestuur te stellen regels, aan een gemeente of een provincie een specifieke uitkering verstrekken voor de bestrijding van de kosten van het doen van opgravingen, voor zover die kosten in redelijkheid niet volledig ten laste dienen te komen van:
a
degene die tot het doen van opgravingen is verplicht;
b
de gemeente waarvan de gemeenteraad of burgemeester en wethouders tot het doen van de opgravingen heeft onderscheidenlijk hebben verplicht; of
c
de provincie waarvan provinciale staten of gedeputeerde staten tot het doen van de opgravingen hebben verplicht.
2
De regels, bedoeld in het eerste lid, hebben betrekking op:
a
de criteria op grond waarvan de uitkering kan worden verstrekt;
b
de wijze waarop het uitkeringsbedrag wordt bepaald;
c
de aanvraag van een uitkering;
d
de voorwaarden waaronder de uitkering wordt verleend;
e
de verplichtingen van de ontvanger van de uitkering;
f
de vaststelling van de uitkering; en
g
de betaling en terugvordering van de uitkering, alsmede het verlenen van voorschotten.
3
Onze minister kan de schadebeoordelingscommissie, bedoeld in artikel 23, advies vragen over verzoeken om specifieke uitkeringen als bedoeld in het eerste lid. De artikelen 24 tot en met 29 zijn daarbij niet van toepassing.
4
De voordracht voor een krachtens het eerste lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd. Het tijdstip van de overlegging wordt zodanig gekozen dat ten minste drie vierde deel van de termijn buiten een reces van de kamers valt.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN BB4136, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 04/174, AWB 04/882, AWB 05/1701 en AWB 06/1420
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  07-03-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Groningen
  Vaststelling provinciale restauratie-uitvoeringsprogramma. Monument is niet opgenomen is vastgestelde prioriteitenlijst. Eiser heeft geen verzoek ingediend tot plaatsing van het monument op de prioriteitenlijst. Ten onrechte geen toepassing gegeven aan uniforme openbare voorbereidingsprocedure. Leidt echter niet tot vernietiging.
 • LJN BJ1959, Eerste aanleg - meervoudig, 08/3563
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  30-06-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Alkmaar
  Afwijzing subsidieaanvraag voor beschermde monumenten. De desbetreffende monumenten zijn aan te merken als woonhuizen in de zin van artikel 1, eerste lid, aanhef en onder g, van het Besluit rijkssubsidiering instandhouding monumenten (Brim).
 • LJN AQ5716, Hoger beroep, 200307209/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  28-07-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 10 oktober 2001 heeft de Staatssecretaris voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, voor (hierna: de Staatssecretaris) het verzoek van appellanten tot aanwijzing van het pand aan de [locatie] te Amsterdam (hierna: het pand) tot beschermd monument afgewezen.
 • LJN BG4692, Hoger beroep, 200801458/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  19-11-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 8 november 2005 heeft de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (hierna: de staatssecretaris) de aan het R.K. Kerkbestuur Onze Lieve Vrouwe Onbevlekt Ontvangen Meerburg (hierna: het kerkbestuur) verleende subsidie ten behoeve van de restauratie van de klokkentorens van de R...
 •