Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Onteigeningswet

 

Artikel 63
1
Op de voorbereiding van de beslissing tot onteigening is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.
2
Terinzagelegging geschiedt tevens ter secretarie van de gemeente waar de betrokken onroerende zaken zijn gelegen. In ieder geval worden ter inzage gelegd:
1
een uitgewerkt plan met uitvoerige kaarten en met grondtekeningen waarop de te onteigenen onroerende zaken, en bij afzonderlijke onteigening als bedoeld in artikel 4, eerste lid, de onroerende zaken waarop de te onteigenen rechten rusten, met vermelding van hun kadastrale aanduiding zijn aangewezen;
2
een lijst van te onteigenen onroerende zaken aangeduid met hun kadastrale aanduiding met vermelding van:
a
de grootte volgens de basisregistratie kadaster van elk der desbetreffende percelen en, indien een te onteigenen onroerende zaak een gedeelte van een perceel uitmaakt, bovendien de grootte van dat gedeelte;
b
de namen van de eigenaars van elk dier zaken, volgens de basisregistratie kadaster;
3
bij afzonderlijke onteigening als bedoeld in artikel 4, eerste lid, een lijst van de te onteigenen rechten met vermelding van de kadastrale aanduiding van de zaken waarop zij rusten, en de namen van de rechthebbenden op die rechten volgens de basisregistratie kadaster.
3
Mondelinge zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht bij Onze Minister wie het aangaat.
4
Alvorens omtrent het verzoek tot onteigening wordt beslist, worden degenen, die tijdig ingevolge artikel 3:15, eerste of tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht een zienswijze naar voren hebben gebracht, door Onze Minister in de gelegenheid gesteld zich te doen horen. Zo nodig kan Onze Minister ook andere belanghebbenden in de gelegenheid stellen zich te doen horen.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AZ5374, Eerste aanleg - enkelvoudig, 44050 HA ZA 04-399
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  02-03-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Middelburg
  Onteigening van ongeveer 4 are bouwland ten behoeve van rondweg. De onteigende partij heeft voldoende getracht de grond in der minne te verwerven. Dat de onteigende partij daarbij een ander standpunt ten aanzien van een uitspraak van de Hoge Raad heeft ingenomen, impliceert niet dat zij niet in voldoende...
 • LJN BA1018, Eerste aanleg - meervoudig, 356069
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  07-03-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  onteigening krachtens KB art. 72 a Onteigeningswet (Ow)
 •