Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wegenverkeerswet 1994

 

Artikel 130
1
Indien bij de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen personen een vermoeden bestaat dat de houder van een rijbewijs niet langer beschikt over de rijvaardigheid dan wel over de lichamelijke of geestelijke geschiktheid, vereist voor het besturen van een of meer categorieën van motorrijtuigen waarvoor dat rijbewijs is afgegeven, doen zij daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling aan het CBR onder vermelding van de feiten en omstandigheden die aan het vermoeden ten grondslag liggen. Bij ministeriële regeling worden de feiten en omstandigheden aangewezen die aan het vermoeden ten grondslag dienen te liggen en worden ter zake van de uitoefening van deze bevoegdheid nadere regels vastgesteld.
2
Op de eerste vordering van de in artikel 159, onderdeel a, bedoelde personen is de bestuurder van een motorrijtuig, ten aanzien van wie een vermoeden als bedoeld in het eerste lid bestaat, verplicht tot overgifte van het hem afgegeven rijbewijs.
3
De in het tweede lid bedoelde vordering wordt gedaan indien de betrokken bestuurder de veiligheid op de weg zodanig in gevaar kan brengen dat hem met onmiddellijke ingang de bevoegdheid dient te worden ontnomen langer als bestuurder van een of meer categorieën van motorrijtuigen, waarvoor het rijbewijs is afgegeven, aan het verkeer deel te nemen. Bij ministeriële regeling worden de gevallen aangewezen waarin daarvan sprake is. Het ingevorderde rijbewijs wordt gelijktijdig met de schriftelijke mededeling, bedoeld in het eerste lid, aan het CBR toegezonden.
4
In geval van toepassing van het tweede lid kan het motorrijtuig, voor zover geen andere bestuurder beschikbaar is of de bestuurder niet aanstonds voldoet aan de vordering, onder toezicht of, voor zover degene die de vordering heeft gedaan, zulks nodig oordeelt, in bewaring worden gesteld. In het laatste geval zijn de artikelen 170, tweede lid, tweede en derde volzin, vierde en vijfde lid, 171, 172 en 173, eerste lid, van deze wet en de artikelen 5:25, eerste lid, 5:26, 5:29, tweede en derde lid, 5:30, eerste, tweede en vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht van overeenkomstige toepassing. Teruggave van het motorrijtuig vindt slechts plaats, indien aan de vordering is voldaan.
5
Voor de toepassing van het eerste, tweede en derde lid wordt onder rijbewijs mede verstaan een rijbewijs, afgegeven door het daartoe bevoegde gezag buiten Nederland, waarvan de houder in Nederland woonachtig is.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AF3923, Hoger beroep, 200204439/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  05-02-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  200204439/1. Datum uitspraak: 5 februari 2003 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: [appellante], wonend te [woonplaats], tegen de uitspraak van de rechtbank te Assen van 3 juli 2002 in het geding tussen: appellante en de Minister van Verkeer en Waterstaat. 1. Procesverloop...
 • LJN AZ7848, Eerste aanleg - enkelvoudig, Awb 06/985
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  25-01-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  De rechtbank dient te beoordelen of vanwege het feit dat verweerster hangende beroep de vorderingsprocedure heeft beëindigd wegens het verlopen van eisers rijbewijs per 1 augustus 2006, eisers belang bij beoordeling van het bestreden besluit al dan niet is komen te vervallen.
  Eiser stelt schade te...
 • LJN AA5038, Eerste aanleg - enkelvoudig, 99/4755 WET
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  15-10-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Arrondissementsrechtbank 's-Gravenhage Sector Bestuursrecht Tweede kamer, enkelvoudig UITSPRAAK als bedoeld in artikel 8:77 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) Reg.nr.: 99/4755 WET Inzake [eiser] te [woonplaats], eiser, tegen de Minister van Verkeer en Waterstaat, verweerder...
 • LJN AA3483, Voorlopige voorziening, 99/315 WET 58
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  23-04-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  Verzoeker heeft onder invloed van alcohol een auto-ongeluk veroorzaakt. [...] Bij het bestreden besluit is verzoeker vervolgens niet rijgeschikt geacht en is om die reden verzoekers rijbewijs voor de categorieën A/B/C/E ongeldig verklaard.

  Bij besluitvorming t.a.v. rijgeschiktheid ten onrechte niet bezien of inmiddels de in norm 8...

 • LJN AO2143, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 03 / 408 WET ZWA
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  15-12-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Eiser kan zich daarmee niet verenigen en heeft daartoe aangevoerd dat verweerder het besluit dat eiser zich aan een onderzoek naar de rijgeschiktheid dient te onderwerpen niet binnen de in artikel 131, eerste lid, van de WVW vermelde termijn heeft genomen en dat het besluit derhalve in strijd is met...
 • LJN AA3598, Eerste aanleg - enkelvoudig, 98/50 WET
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  03-08-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE UTRECHT Reg. nr.: 98/50 WET UITSPRAAK van de arrondissements- rechtbank te Utrecht, enkelvoudige kamer voor de behandeling van bestuursrechtelijke zaken, in het geding tussen: A te B, e i s e r, en de Minister van Verkeer en Waterstaat, v e r w e e r d e r. 1. VERLOOP VAN DE PROCEDURE...
 • LJN BA6810, Eerste aanleg - enkelvoudig, 06 / 1099 WET A1 A
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  06-06-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  Verweerder heeft zich naar het oordeel van de rechtbank op het standpunt mogen stellen dat eiser heeft geweigerd medewerking te verlenen aan een onderzoek als bedoeld in artikel 8, tweede lid, van de WVW. Verweerder was ingevolge de dwingende bepaling van artikel 131, vijfde lid, van de WVW in samenhang...
 • LJN BJ2038, Voorlopige voorziening, Awb 09/763
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  09-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  Beginnende bestuurder; de in artikel 3, lid 3 van de Regeling gestelde termijn van 6 maanden geldt niet; betekent echter niet dat met de mededeling ex artikel 130, lid 1 van de WVW 1994 maar eindeloos kan worden geacht; mededeling eerst gedaan 7,5 maanden na de onherroepelijke veroordeling; derhalve niet zo spoedig mogelijk mededeling gedaan...
 • LJN AQ5789, Hoger beroep, 200400203/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  28-07-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 19 juli 2002 heeft appellant [wederpartij] onder meer naar aanleiding van zijn weigering mee te werken aan een ademonderzoek op 20 mei 2002, verplicht mee te werken aan een onderzoek naar de geschiktheid voor het besturen van één of meer categorieën motorrijtuigen waarvoor aan hem een rijbewijs is afgegeven.
 • LJN AZ7162, Eerste aanleg - enkelvoudig, Awb 06/1484
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  17-01-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  Ongeldigverklaring rijbewijs.
  Niet duidelijk is of verweerster kenbaar heeft gemaakt dat de mogelijkheid van het elektronische maken van bezwaar bestaat. Indien verweerster al de mogelijkheid van het elektronisch maken van bezwaar heeft geopend, voldoet eisers bezwaarschrift niet aan het vereiste van een ...
 • LJN AU0324, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 04/3209 BESLU
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  11-07-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  [...] De slotsom van de rechtbank is dat, hoezeer eiser ook een verwijt kan worden gemaakt van zijn verkeersgedrag (eiser heeft daar ook strafrechtelijk de gevolgen van ondervonden), verweerder ten onrechte op basis van de melding van de politie heeft besloten dat er een vermoeden gerechtvaardigd is...
 • LJN AN7869, Voorlopige voorziening, Awb 03/1215
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  28-10-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  Verzoeker isop 8 juli 2003 achter het stuur onwel is geworden. Bij besluit van 15 september 2003 heeft verweerder naar aanleiding daarvan gevorderd dat verzoeker zich onderwerpt aan een onderzoek naar de geschiktheid tot het besturen van één of meer categorieën van motorrijtuigen waarvoor zijn rijbewijs is afgegeven...
 •