Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen

 

Artikel 2
1
De rechter kan op verzoek van de officier van justitie een voorlopige machtiging verlenen om iemand die gestoord is in zijn geestvermogens, in een psychiatrisch ziekenhuis te doen opnemen en te doen verblijven. Indien de betrokkene reeds vrijwillig in een psychiatrisch ziekenhuis verblijft, strekt de machtiging er toe het verblijf te doen voortduren.
2
Een machtiging als bedoeld in het eerste lid, kan slechts worden verleend indien naar het oordeel van de rechter
a
de stoornis van de geestvermogens de betrokkene gevaar doet veroorzaken, en
b
het gevaar niet door tussenkomst van personen of instellingen buiten een psychiatrisch ziekenhuis kan worden afgewend.
3
Voor opneming en verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis is een machtiging als bedoeld in het eerste lid vereist, indien ter zake daarvan
a
de betrokkene geen blijk geeft van de nodige bereidheid en twaalf jaar of ouder is,
b
de ouders die gezamenlijk of de ouder die alleen het gezag over de betrokkene uitoefenen, de voogd, de curator dan wel de mentor, van oordeel zijn dat opneming en verblijf niet moeten plaatsvinden, of
c
de ouders die gezamenlijk het gezag over de betrokkene uitoefenen, van mening verschillen.
4
In het geval, bedoeld in de tweede volzin van het eerste lid, is de machtiging vereist indien de daartoe met overeenkomstige toepassing van het derde lid bevoegde persoon of personen ervan blijk geven het vrijwillig verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis te willen beƫindigen, tenzij die persoon of personen te kennen geven de behandeling in een ander door deze persoon of personen aangewezen psychiatrisch ziekenhuis te willen doen voortzetten en dat ziekenhuis bereid is de betrokkene op te nemen.
5
Met betrekking tot het in het derde lid, onder a, bedoelde blijk geven van de nodige bereidheid is artikel 453 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing.
6
Indien een voorlopige machtiging betrekking heeft op een minderjarige die onder toezicht is gesteld, geldt die machtiging als machtiging als bedoeld in artikel 261 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN BG5479, Eerste aanleg - enkelvoudig, 64524 BZ RK 08-306
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  29-09-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Middelburg
  ''(..)''Op 17 september 2008 heeft de officier van justitie in dit rechtsgebied een verzoek ingediend tot het verlenen van een voorlopige machtiging tot het doen opnemen en het doen verblijven van betrokkene in een psychiatrisch ziekenhuis als bedoeld in artikel 2 van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen, hierna...
 • LJN BA7807, Eerste aanleg - enkelvoudig, BOPZ 80735
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  20-06-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  BOPZ zaak Artikel 3:45 AWB, artikel 14d BOPZ, artikel 5 EVRM conversie voorwaardelijke machtiging in strijd met de wettelijke bepalingen.
 • LJN BJ4980, Eerste aanleg - enkelvoudig, 81695 / FA RK 09-8175/ 1013804
  Rechtsoort
  Personen-en familierecht
  Datum uitspraak
  27-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Dordrecht
  voorlopige machtiging ex artikel 2 Wet BOPZ
 • LJN BI5007, Eerste aanleg - meervoudig, 180124 / FA RK 08-13270
  Rechtsoort
  Personen-en familierecht
  Datum uitspraak
  11-02-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  X verblijft in een psychiatrisch ziekenhuis krachtens een voorlopige machtiging. Hij heeft een klacht ingediend bij de Klachtencommissie wegens toepassing van maatregelen en middelen (afzondering in Special Care Unit) en wegens beperking van zijn bewegingsvrijheid. De Klachtencommissie heeft de klachten ongegrond verklaard...
 • LJN AA7015, Voorlopige voorziening, AWB 00/679 BESLU V03
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  01-08-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Groningen
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE GRONINGEN SECTOR BESTUURSRECHT Reg.nr.: AWB 00/679 BESLU V03 U I T S P R A A K van de president van de Arrondissementsrechtbank te Groningen inzake het verzoek om toepassing van artikel 8:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van A, wonende te B, verzoeker, gemachtigde...
 •