Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet geluidhinder

 

Artikel 99
1
Tot reconstructie van een weg wordt, indien binnen de aanwezige of toekomstige zone van die weg woningen, andere geluidsgevoelige gebouwen of geluidsgevoelige terreinen aanwezig, in aanbouw of geprojecteerd zijn, niet overgegaan dan in overeenstemming met een bestemmingsplan of een besluit tot vrijstelling als bedoeld in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening dat in de reconstructie voorziet dan wel met een besluit van burgemeester en wethouders, met overeenkomstige toepassing van artikel 81 genomen naar aanleiding van een door de wegbeheerder aan burgemeester en wethouders gedane mededeling van zijn voornemen en na een met overeenkomstige toepassing van artikel 80 ingesteld onderzoek.
2
Indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de reconstructie van een weg zal leiden tot een toename van de geluidsbelasting van 2 dB of meer vanwege andere wegen dan de te reconstrueren weg of - als een weg gedeeltelijk wordt gereconstrueerd - vanwege de niet te reconstrueren gedeelten daarvan, heeft het in het eerste lid bedoelde onderzoek tevens betrekking op die andere wegen of de niet te reconstrueren gedeelten van de betrokken weg.
3
Bij het nemen van een besluit als bedoeld in het eerste lid worden de waarden die ingevolge de artikelen 100, 100a en 100b als de ten hoogste toelaatbare worden aangemerkt, in acht genomen.
4
Ingeval bij de reconstructie het aantal rijstroken zal worden verhoogd, wordt de zone in aanmerking genomen, die uit het hogere aantal rijstroken zal voortvloeien.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AH9337, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 02/1652 BESLU
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  10-06-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Verweerder heeft op 16 juni 1998 in het kader van de realisering van een openbaar vervoersas, drie met elkaar samenhangende besluiten genomen met betrekking tot de herinrichting van de verkeerssituatie op de Wilhelminasingel. Deze drie besluiten houden in de verlenging van de reeds bestaande busbaan,...
 • LJN AE4003, Eerste aanleg - meervoudig, 200105648/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  12-06-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  200105648/1. Datum uitspraak: 12 juni 2002 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak in het geding tussen: SBA Projectontwikkeling B.V., gevestigd te Echt, appellante, en gedeputeerde staten van Flevoland, verweerders. 1. Procesverloop Bij besluit van 29 maart 2001 heeft de gemeenteraad van Dronten,...
 • LJN AO7102, Eerste aanleg - meervoudig, 200300828/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  07-04-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 21 maart 2002, kenmerk 4.2-2002 3195, heeft verweerder een verzoek van appellanten om toepassing van bestuurlijke handhavingsmiddelen ten aanzien van het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant (hierna: het college van gedeputeerde staten) wegens het uitvoeren van een reconstructie...
 • LJN BC7323, Voorlopige voorziening, AWB 08/1328 WRO en AWB 08/1331 WRO
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  17-03-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Tramlijn 19 mag worden aangelegd door winkelcentrum Leidsenhage. Lijn 19 moet een HOV-verbinding gaan vormen tussen Leidschendam-Voorburg en Delft via de Vinexlocaties Leidschenveen en Ypenburg. Omwonenden van het winkelcentrum hadden veel bezwaren (o.a. geluidhinder, luchtkwaliteit en verkeersoverlast...
 •