Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet op belastingen van rechtsverkeerJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AO7623, Eerste aanleg - meervoudig, 02/03452
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  21-01-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Het geschil betreft het antwoord op de vraag of de tweede verkrijging zonder heffing van overdrachtsbelasting kon plaatsvinden. Belanghebbende stelt, dat deze vraag bevestigend moet worden beantwoord, omdat de ratio van artikel 9, vierde lid, Wet BvR is, dat bij verkrijging van de juridische eigendom...
 • LJN BI4874, Hoger beroep, BK-07/00454
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  28-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  De Inspecteur heeft niet voldaan aan het verzoek om een reactie op hetgeen in het bezwaarschrift is aangevoerd, alvorens uitspraak op bezwaar zou worden gedaan. Het Hof is van oordeel dat belanghebbende door deze gang van zaken is benadeeld. Reeds hierom is het hoger beroep gegrond. Het Hof bepaalt in goede justitie de waarde van de woning op € 180.000.
 • LJN BD1557, Eerste aanleg - meervoudig, 06/6631
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  04-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Omzetbelasting. Voor zover de aan eiseres verrichte bemiddelingsdiensten uitsluitend werden gebezigd ten behoeve van vrijgestelde prestaties, heeft eiseres geen recht op aftrek van de omzetbelasting die op de ter zake uitgereikte facturen is vermeld. Indien de in rekening gebrachte omzetbelasting niet...
 • LJN BI4299, Hoger beroep, 08/00551
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  14-05-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Belanghebbende bemiddelt bij vastgoedtransacties en houdt zich bezig met aan- en verkoop van vastgoed. Belanghebbende heeft vastgoed gekocht en vervolgens verkocht. Te dier zake werden aan belanghebbende bemiddelingsdiensten verricht. Het Hof volgt de rechtbank in haar oordeel dat belanghebbende geen...
 • LJN AR8188, Cassatie, 39293
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  24-12-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Nr. 39.293 24 december 2004 AZ gewezen op het beroep in cassatie van X te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 24 december 2002, nr. 00/00032, betreffende na te melden naheffingsaanslag overdrachtsbelasting...
 • LJN AO6978, Eerste aanleg - meervoudig, 02/03451
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  21-01-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Het geschil is naar het oordeel van het Hof terug te voeren tot de vraag, of door de werking van artikel 9, vierde lid, Wet BvR, de faciliteit van artikel 13, Wet BvR, toegepast op de eerste verkrijging, ongedaan kan worden gemaakt.
 • LJN BD5960, Hoger beroep, 06/00537
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  10-06-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Overdrachtsbelasting. Met de in artikel 13 WBR opgenomen zinsnede “ter zake van de vorige verkrijging was verschuldigd “ wordt bedoeld de materiële en niet de geformaliseerde belastingschuld.
 • LJN BD8548, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 05/4039
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  20-11-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Maatstaf van de heffing voor de overdrachtsbelasting door verweerder op juiste wijze gehanteerd.
 • LJN BG8150, Eerste aanleg - meervoudig, 07/7497
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  27-11-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Overdrachtsbelasting. Er heeft geen economische eigendomsoverdracht plaatsgevonden binnen zes maanden na de vorige verkrijging, zodat de vermindering in artikel 13 WBR niet van toepassing is.
 • LJN AY4290, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 05/4526 OVDRBl
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  15-05-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Vrijstelling overdrachtsbelasting. Toepassing van de resolutie ( Besluit de dato dertien mei twee duizend twee van de staatssecretaris van Financiën nummer CPP2002/897). In geschil is of de verkrijging van het onverdeelde aandeel in het pand heeft plaatsgevonden binnen een tijdvak van zes maanden, gerekend vanaf de ingangsdatum van de verhuur van het pand...
 • LJN BJ5188, Hoger beroep, P08/01069
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  06-08-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Krachtens een tussen partijen gesloten overeenkomst wordt de akte van levering rijp voor inschrijving na verlijden van een aanvullende akte van kwijting. Het verlijden van een zodanige akte is een opschortende voorwaarde, die in casu is vervuld na de in artikel 13, lid 1, van de Wbr bedoelde termijn van 6 maanden na de vorige verkrijging.
 • LJN AF4858, Eerste aanleg - enkelvoudig, 00/00032
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  24-12-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  BELASTINGKAMER Nr. 00/00032 HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH U I T S P R A A K Uitspraak als bedoeld in artikel 8:66, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, twaalfde enkelvoudige Belastingkamer, op het beroep van X te Y (hierna...
 • LJN BA4637, Eerste aanleg - enkelvoudig, 83844 HA ZA 05-1042
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  25-04-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Alkmaar
  Naheffingsaanslag overdrachtsbelasting. Waarschuwingsplicht contractspartij. Zorgplicht fiscaal adviseur. Vergoeding proceskosten vrijwaringsprocedure.
 • LJN BC7349, Hoger beroep, C0600561
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  05-02-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Volgens RS Property is de schade die door de gestelde beroepsfout is ontstaan in ieder geval door de stichting, de oorspronkelijke participanten dan wel de nieuwe participanten geleden. Nu al deze betrokkenen hun vordering op de notaris aan RS Property hebben gecedeerd, is het niet van belang vast te stellen wie van hen uiteindelijk de schade heeft geleden...
 • LJN BD8445, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 05/4038
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  20-11-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Overdrachtsbelasting. Naheffingsaanslag. Waarde in het economisch verkeer is hoger dan de tegenprestatie. Deze waarde is terecht als maatstaf van heffing genomen.
 • LJN BI9978, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 08/1185
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  27-11-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Overdrachten tussen twee concerns met aan de top een stichting vallen niet onder het besluit van 26 juni 2007 (toepassing hardheidsclausule interne reorganisatie). De vrijstelling overdrachtsbelasting voor interne reorganisaties is als gevolg daarvan niet van toepassing.
 • LJN AE7598, Eerste aanleg - enkelvoudig, 97/00643
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  24-07-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  BELASTINGKAMER Nr. 97/0643 HET GERECHTSHOF TE s-HERTOGENBOSCH U I T S P R A A K Uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, zevende enkelvoudige Belastingkamer, op het beroep van X te Y tegen de uitspraak van het Hoofd van de eenheid registratie en successie te P, thans het Hoofd van de eenheid particulieren te Q, van de rijksbelastingdienst ...
 • LJN AN7938, Eerste aanleg - enkelvoudig, 151864/HAZA 02-1884
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  29-10-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  Aansprakelijkheid notaris. Toepassing zgn. projectontwikkelaarsresolutie (rol notaris t.a.v. Wet Belastingen van Rechtsverkeer.
 • LJN AV6381, Eerste aanleg - meervoudig, 03/02505
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  22-02-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Overdrachtsbelasting Nu bij de overdracht van een showroom/garage aan belanghebbende niet ook ten minste enig risico van tenietgaan op belanghebbende is overgegaan, is geen sprake van een belaste economische eigendomsoverdracht voor de overdrachtsbelasting.
 • LJN BA2418, Eerste aanleg - meervoudig, 06/00186
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  22-03-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Inkomstenbelasting. Voordeel behaald met aan- en verkoop bedrijfspand is belast.
 • LJN BA2452, Eerste aanleg - meervoudig, 03/02112
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  22-03-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Omzetbelasting. Levering van bedrijfspand is niet geschied in hoedanigheid van ondernemer.
 • LJN AT9473, Hoger beroep, 1443/2004 NOT
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  14-07-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Passeren van een akte van levering voor fatale datum in verband met besparen overdrachtsbeslasting.
 • LJN AR8577, Eerste aanleg - meervoudig, 03/00493
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  06-09-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Overeenkomstig het arrest van de Hoge Raad van 24 mei 2002, nr. 37 236, BNB 2002/233, moet daarom worden aangenomen, dat de tussen AEA B.V. en belanghebbende overeengekomen prijs de waarde in het economische verkeer vertegenwoordigt. Nu AEA B.V. het pand Y-02 voor dezelfde prijs heeft doorverkocht aan...
 •