Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet op de loonbelasting 1964

 

Artikel 6
1
Inhoudingsplichtige is:
a
degene, tot wie een of meer personen in dienstbetrekking staan;
b
degene, die aan een of meer personen loon uit een vroegere dienstbetrekking tot hemzelf of tot een ander verstrekt;
c
degene, die ingevolge een aanspraak die niet tot het loon behoort, aan een of meer personen uitkeringen of verstrekkingen uit een dienstbetrekking tot een ander doet.
2
Wie niet in Nederland woont of gevestigd is, wordt slechts als inhoudingsplichtige beschouwd voor zover hij:
a
in Nederland een vaste inrichting voor de uitoefening van zijn bedrijf, beroep of andere bezigheid of een in Nederland wonende of gevestigde vaste vertegenwoordiger heeft, dan wel
b
een of meer personen in dienst heeft van wie het loon is onderworpen aan de inkomstenbelasting, met betrekking tot deze personen de loonadministratie in Nederland houdt en zich voor deze personen als inhoudingsplichtige bij de inspecteur heeft gemeld.
3
Voor de toepassing van het tweede lid, onderdeel a, wordt als een vaste inrichting in ieder geval aangemerkt:
a
het verrichten van werkzaamheden in het kader van een onderneming gedurende een aaneengesloten periode van ten minste 30 dagen, indien die werkzaamheden plaatsvinden in, op of boven het Noordzeewinningsgebied, waarbij onder Noordzeewinningsgebied wordt verstaan de territoriale zee van Nederland alsmede het buiten de territoriale zee onder de Noordzee gelegen deel van de zeebodem en de ondergrond daarvan, voor zover het Koninkrijk der Nederlanden daar op grond van het internationale recht ten behoeve van de exploratie en de exploitatie van natuurlijke rijkdommen soevereine rechten mag uitoefenen;
b
het verrichten van werkzaamheden die gericht zijn op het verlenen van tussenkomst ten behoeve van degenen die tegen beloning persoonlijke arbeid in Nederland verrichten en een derde ten behoeve van wie die arbeid wordt verricht.
4
Diplomatieke, consulaire en andere vertegenwoordigers van andere Mogendheden en de hun toegevoegde ambtenaren, alsmede bij ministeriƫle regeling aan te wijzen internationale organisaties en vertegenwoordigers en functionarissen daarvan, worden niet als inhoudingsplichtigen beschouwd.
5
Ingeval artikel 19b toepassing vindt, is in afwijking van het eerste lid voor de aanspraak die ingevolge dat artikel als loon wordt aangemerkt, inhoudingsplichtige degene die als verzekeraar van die aanspraak optreedt.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AA4252, Eerste aanleg - meervoudig, 95/3826
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  22-03-1996
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  GERECHTSHOF TE 's-GRAVENHAGE derde meervoudige belastingkamer 22 maart 1996 nummer 95/3826 UITSPRAAK op het beroep van X te Z tegen de uitspraak van de Inspecteur betreffende de in de maand augustus 1995 van hem ingehouden loonbelasting. 1. Inhouding en bezwaar 1.1. In de maand...
 • LJN AA4687, Eerste aanleg - meervoudig, 91/0973
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  21-08-1995
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  GERECHTSHOF TE 's-GRAVENHAGE eerste meervoudige belastingkamer 21 augustus 1995 nummer 91/0973 UITSPRAAK op het beroep van X te Z tegen de uitspraak van de Inspecteur der directe belastingen, betreffende na te noemen aansprakelijkheid. 1. Beschikking en bezwaar 1.1 Bij beschikking van 18 januari...
 • LJN AF7178, Eerste aanleg - enkelvoudig, 00/001318
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  27-01-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  BELASTINGKAMER Nr. 00/001318 HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH U I T S P R A A K Uitspraak als bedoeld in artikel 8:66, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, zesde enkelvoudige Belastingkamer, op het beroep van X te Y (hierna...
 • LJN AN9078, Cassatie, 38392
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  28-11-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Nr. 38.392 28 november 2003 SD gewezen op het beroep in cassatie van X te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Leeuwarden van 7 juni 2002, nr. BK 812/01, betreffende na te melden beschikkingen op grond van de Huursubsidiewet (hierna: de Wet). 1. Beschikkingen, bezwaar en geding voor het Hof...
 • LJN AU6539, Eerste aanleg - meervoudig, 03/02712
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  13-10-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Het geschil betreft het antwoord op de vraag of de belasting die op aangifte behoort te worden afgedragen, is betaald, waarbij, naar partijen ter zitting uitdrukkelijk hebben verklaard, het geschil zich toespitst op de vraag of sprake is van een gemaakte afspraak dan wel van bij belanghebbende gewekt...
 • LJN AZ3930, Hoger beroep, 06/00131
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  09-11-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Het geschil betreft het antwoord op de vraag of de inkomstenbelasting over het EK 2000-inkomen maximaal 18% moet bedragen.
 • LJN AZ8139, Eerste aanleg - meervoudig, 04/01403
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  15-01-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Loonbelasting Assemblage-opdracht voor computers geschiedde niet in het kader van een (fictieve) dienstbetrekking.
 • LJN BA1254, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 05/5398 LB/PVV
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  12-01-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Loonbelasting, naheffingsaanslag, waarnemingen ter plaatse, niet alle personeel aangegeven in loonstaten, eiser heeft niet de gevraagde informatie verstrekt, omkering bewijslast, aanslag berust op een redelijke schatting, boete gematigd wegens overschrijding redelijke termijn.
 • LJN BH3104, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 07/845 LB
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  19-12-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Naheffingsaanslag loonbelasting/premie volksverzekeringen. Eiser exploiteerde een entertainmentclub. De rechtbank oordeelt dat verweerder voor het naheffingstijdvak eiser ten onrechte heeft aangemerkt als inhoudingsplichtige als bedoeld in artikel 6 van de Wet op de Loonbelasting 1964. De rechtbank overweegt...
 •