Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet op de omzetbelasting 1968

 

Artikel 35b
1
Facturen mogen zowel op papier worden uitgereikt als, onder voorbehoud van aanvaarding door de afnemer, elektronisch worden verzonden.
2
Elektronisch verzonden facturen worden door de inspecteur aanvaard, mits de authenticiteit van de herkomst en de integriteit van de inhoud ervan worden gewaarborgd door middel van:
a
een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 2, lid 2, van richtlijn nr. 1999/93/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 13 december 1999 betreffende een gemeenschappelijk kader voor elektronische handtekeningen (PbEG 2000, L 13);
b
een elektronische uitwisseling van gegevens (EDI), zoals gedefinieerd in artikel 2 van aanbeveling nr. 1994/820/EG van de Europese Commissie van 19 oktober 1994 betreffende de juridische aspecten van de elektronische uitwisseling van gegevens (PbEG L 338), wanneer het akkoord betreffende deze uitwisseling voorziet in het gebruik van procedures die de authenticiteit van de herkomst en de integriteit van de gegevens waarborgen; of
c
een andere methode, mits deze methode aan de inspecteur is gemeld.
De ondernemer die zekerheid wenst omtrent de vraag of met betrekking tot een in onderdeel c bedoelde andere methode de authenticiteit van de herkomst en de integriteit van de inhoud van de factuur zijn gewaarborgd, kan daartoe tegelijk met de melding een verzoek indienen bij de inspecteur, die daarop bij voor bezwaar vatbare beschikking beslist.
3
Bij een reeks facturen die langs elektronische weg naar dezelfde afnemer worden verzonden, hoeven de voor de verschillende facturen gelijke vermeldingen slechts één keer te worden opgenomen, voorzover voor elke factuur alle informatie toegankelijk is.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AP4591, Eerste aanleg - meervoudig, 03/02064
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  07-06-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Omzetbelasting. Overdracht van nog niet uitontwikkeld softwarepakket in het kader van een financiële herstructurering: geen schijnhandeling en evenmin overdracht van een onderneming (art. 31). De gefactureerde voorbelasting is aftrekbaar bij de koper.
 • LJN AV7693, Eerste aanleg - enkelvoudig, 66504 / HA ZA 04-1279
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  29-03-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  Vaststellingsovereenkomst: ontbinding maatschapsovereenkomsten en verdeling van vermogen en schulden van de ontbonden maatschap. Welke rente moet worden verstaan onder “wettelijke rente” over de vergoedingsverplichtingen. Handelsovereenkomst?
 • LJN AX9086, Eerste aanleg - enkelvoudig, BK 1064/04 Omzetbelasting
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  16-06-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  In geschil is het antwoord op de vraag of belanghebbende recht op aftrek heeft van de in de factuur vermelde omzetbelasting d.d 21 februari 2003, tot de betaling waarvan zij en haar partner A bij het vonnis van de rechtbank Leeuwarden zijn veroordeeld.
 • LJN AY5706, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 05/3899
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  20-06-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  Belanghebbende laat zijn grand café schoonmaken door twee personen. Aan de hand van de feiten komt de rechtbank tot het oordeel dat zij werkzaam zijn op grond van de zogenoemde gelijkgesteldenregeling. Van een van de twee (fictieve) werknemers is de identiteit niet bekend en ontbreken de vereiste gegevens in de loonadministratie...
 • LJN AZ9372, Eerste aanleg - meervoudig, 05/1323
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  31-01-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Navorderingsaanslagen IB/PVV. De onvolkomenheden in de administratie die overeind blijven rechtvaardigen niet de zware processuele sanctie van omkering van de bewijslast.
 • LJN BA0249, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 06/1162
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  27-02-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Omzetbelasting. Geen aftrek van voorbelasting voor facturen van niet bestaande leveranciers. Facturen niet op de voorgeschreven wijze opgemaakt. Eiseres was niet te goeder trouw en heeft niet zorgvuldig gehandeld.
 • LJN BA8430, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 06/2887
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  12-06-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  De rechtbank acht de Vinkenslagregeling verbindend en oordeelt dat de Vinkenslag-ondernemers op voortzetting van die regeling in het jaar 2003 mochten vertrouwen.. Volgens de rechtbank is inspecteur vanaf 1993 vaststellingsovereenkomsten aangegaan met (het collectief van) Vinkenslagondernemers omdat...
 • LJN BA8433, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 06/2899
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  12-06-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  De rechtbank acht de Vinkenslagregeling verbindend en oordeelt dat de Vinkenslag-ondernemers op voortzetting van die regeling in het jaar 2003 mochten vertrouwen.. Volgens de rechtbank is inspecteur vanaf 1993 vaststellingsovereenkomsten aangegaan met (het collectief van) Vinkenslagondernemers omdat...
 • LJN BB0318, Hoger beroep, BK 137/05 Omzetbelasting
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  16-07-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  In hoger beroep is uiteindelijk nog in geschil of belanghebbende recht heeft op teruggaaf van de ter zake van de levering van de D aan haar in rekening gebrachte omzetbelasting ad € 552.710.
 • LJN BB2356, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 05/258
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  10-11-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Leeuwarden
  Geen recht op aftrek van voorbelasting voor de aankoop van een motorschip. Toepassing van het nultarief op de levering van een motorschip niet op overtuigende wijze aangetoond.
 • LJN BG4113, Eerste aanleg - meervoudig, 07/3870
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  11-11-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Inlenersaansprakelijkheid. Eiseres is in overeenstemming met de Leidraad aansprakelijk gesteld. Door verklaringen van betalingsverdrag af te geven, terwijl verweerder wist van de malversaties bij A, heeft verweerder bij eiseres ten onrechte de indruk gewekt dat A een betrouwbare uitlener was. Eiseres...
 • LJN BG5388, Eerste aanleg - enkelvoudig, 242802 / HA ZA 08-156
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  19-11-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  Wettelijke handelsrente van toepassing op overeenkomst van geldlening?
 • LJN BI0264, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 07/2138
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  17-03-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  Naar het oordeel van de rechtbank is de B.V. i.o. in haar oprichtingsfase voor rekening en risico van belanghebbende gedreven en is de naheffingsaanslag terecht opgelegd aan belanghebbende. Aan het rapport van het boekenonderzoek kan geen gerechtvaardigd vertrouwen worden ontleend dat belanghebbende niet als belastingplichtige zou worden aangemerkt...
 • LJN BI0324, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 07/2140
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  17-03-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  Naar het oordeel van de rechtbank is de B.V. i.o. in haar oprichtingsfase voor rekening en risico van belanghebbende gedreven en is de naheffingsaanslag terecht opgelegd aan belanghebbende. Aan het rapport van het boekenonderzoek kan geen gerechtvaardigd vertrouwen worden ontleent dat belanghebbende niet als belastingplichtige zou worden aangemerkt...
 • LJN BI3115, Hoger beroep, 07/00595
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  27-02-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Niet aannemelijk dat de uitgaven in het kader van belanghebbendes onderneming zijn gedaan
 • LJN BI6731, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 06/5134
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  15-11-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  geen samenvatting
 • LJN BJ0690, Eerste aanleg - meervoudig, 02/03479
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  29-05-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Belanghebbende is ondernemer in de zin van artikel 7 wetOB 1968. Aan belanghebbende zijn belangrijke bedragen in rekening gebracht wegens de levering van autobanden. Uit een onderzoek komt naar voren dat talloze malen de banden die op de factuur van belanghebbende stonden vermeld niet, dan wel niet via...
 • LJN BJ2937, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 06/1160
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  27-02-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Omzetbelasting. Naheffing van voorbelasting genoten op valse facturen terecht.
 •