Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet op de omzetbelasting 1968

 

Artikel 27
1
Landbouwers, veehouders, tuinbouwers en bosbouwers zijn geen omzetbelasting verschuldigd, voor zover hun prestaties bestaan uit:
a
leveringen van goederen, vermeld in tabel I, onderdeel a, welke zij in hun vermelde hoedanigheid hebben voortgebracht of geteeld;
b
diensten welke naar hun aard bijdragen tot de agrarische produktie en welke zij met gebruikmaking van hun normale uitrusting en personeel verrichten;
c
leveringen van gebruikte bedrijfsmiddelen en andere in het bedrijf gebruikte goederen.
2
De in het eerste lid bedoelde ondernemers zijn met betrekking tot de aldaar bedoelde prestaties ontheven van de verplichtingen, opgelegd bij of krachtens de artikelen 34 en 35. Zij hebben met betrekking tot die prestaties geen aanspraak op aftrek op de voet van artikel 15.
3
Aan de in het eerste lid bedoelde ondernemers die goederen als aldaar bedoeld in onderdeel a leveren met toepassing van artikel 5a, eerste lid, wordt op verzoek teruggaaf van belasting verleend, ingeval de levering leidt tot verschuldigdheid van belasting in de lid-staat van aankomst van het vervoer. De teruggaaf bedraagt 5,1 percent van het door de ondernemer in rekening gebrachte bedrag.
4
Ondernemers aan wie de in het eerste lid bedoelde ondernemers goederen als aldaar zijn bedoeld in onderdeel a, leveren, of diensten als aldaar zijn bedoeld in onderdeel b, verlenen, kunnen 5,1 percent van het aan hen in rekening gebrachte bedrag op de voet van artikel 15 in aftrek brengen.
5
Aan de in artikel 1a, tweede lid, bedoelde ondernemers en rechtspersonen, andere dan ondernemers, die zijn gevestigd in een andere lid-staat, aan wie de in het eerste lid bedoelde ondernemers goederen als aldaar bedoeld in onderdeel a leveren, wordt op verzoek teruggaaf van belasting verleend, voor zover deze goederen in die andere lid-staat zijn onderworpen aan heffing van belasting ter zake van intracommunautaire verwerving van die goederen. De teruggaaf bedraagt 5,1 percent van het door de leverancier in rekening gebrachte bedrag.
6
De in het eerste lid bedoelde ondernemers kunnen aan de inspecteur verzoeken om het eerste en het tweede lid op hen niet van toepassing te doen zijn. Bij inwilliging van het verzoek geldt zulks tot wederopzegging door belanghebbende doch ten minste voor vijf jaren; alsdan zijn ook het derde, vierde en vijfde lid niet van toepassing. Een hernieuwd verzoek kan eerst vijf jaren na die wederopzegging worden ingewilligd. De inspecteur beslist op het verzoek bij voor bezwaar vatbare beschikking.
7
Artikel 25 is niet van toepassing op landbouwers, veehouders, tuinbouwers en bosbouwers, die prestaties verrichten als zijn bedoeld in het eerste lid.
8
De voorgaande leden blijven buiten toepassing ten aanzien van veehouders, voor zover hun bedrijfsuitoefening niet samenhangt met de exploitatie van de bodem.
9
Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld inzake de toepassing van dit artikel.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AF7846, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 01/729
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  09-04-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  College van Beroep voor het bedrijfsleven
  College van Beroep voor het bedrijfsleven No. AWB 01/729 9 april 2003 5191 Subsidieregeling fokverbod varkens 1997 Uitspraak in de zaak van: Maatschap A en B, te X, appellante, gemachtigde: G.G. Versantvoort te X, tegen de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, verweerder, gemachtigde...
 • LJN BJ4944, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 07/2553
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  15-05-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Omzetbelasting. Toepassing landbouwforfait. Het beroep is gegrond.
 • LJN AU5053, Eerste aanleg - meervoudig, 05/00062
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  21-09-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Omzetbelasting Het opfokken van fokzeugen vormt geen vervaardiging van een roerende zaak.
 • LJN AM1465, Cassatie, 38890
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  17-10-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Nr. 38.890 17 oktober 2003 whk gewezen op het beroep in cassatie van de Staatssecretaris van Financiën tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 15 oktober 2002, nr. 00/02072, betreffende na te melden aan de maatschap X te Z opgelegde naheffingsaanslag in de omzetbelasting. 1. Naheffingsaanslag, bezwaar en geding voor het Hof...
 • LJN AZ2061, Eerste aanleg - meervoudig, 03/01551
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  11-10-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Omzetbelasting Verbouwing van ligboxenstal vormt geen vervaardiging van een nieuwe onroerende zaak.
 • LJN BJ5331, Eerste aanleg - meervoudig, 07/2993
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  07-08-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  Omzetbelasting Belanghebbende stelt dat zij gebruik heeft gemaakt van de zogeheten veehandelregeling. Naar het oordeel van de rechtbank kwam zij hiervoor niet in aanmerking nu zowel een verzoek om toepassing van de veehandelregeling als een schriftelijke inwilliging van een dergelijk verzoek ontbrak...
 • LJN AA3346, Cassatie, 32593
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  17-12-1997
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van X te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 7 juni 1996 betreffende na te melden naheffingsaanslag in de omzetbelasting. 1. Aanslag, bezwaar en geding voor het Hof Aan belanghebbende is over het tijdvak 1 januari 1986 tot en met 31 december...
 • LJN AA2539, Cassatie, 33568
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  26-08-1998
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van de vennootschap onder firma X te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 27 juni 1997 betreffende na te melden naheffingsaanslag in de omzetbelasting. 1. Aanslag, bezwaar en geding voor het Hof Aan belanghebbende is over het tijdvak 1 januari...
 • LJN BB1654, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 06/4688
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  10-08-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Eiseres, een maatschap, is landbouwer en past de landbouwregeling toe. Eiseres heeft een mestsilo doen bouwen, terzake is haar € 8.534,07 aan omzetbelasting in rekening gebracht die zijn niet in aftrek heeft gebracht. De mestsilo is op 5 januari 2005 in gebruik genomen. In december 2005 verkoopt eiseres...
 • LJN AF0235, Eerste aanleg - meervoudig, 00/02072
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  15-10-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Gerechtshof Arnhem tweede meervoudige belastingkamer nummer 00/02072 U i t s p r a a k op het beroep van maatschap [X] te [Z] (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraak van de Inspecteur van de Belastingdienst/Ondernemingen [P] op het bezwaarschrift van belanghebbende betreffende na te melden aan...
 • LJN AT7851, Eerste aanleg - meervoudig, 03/00742
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  25-05-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Omzetbelasting De levering van een achterhuis door belanghebbende vormt, nu sprake is van verplicht privé-vermogen, geen belaste levering voor de omzetbelasting.
 • LJN AX3084, Eerste aanleg - meervoudig, 04/00228
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  01-02-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Partijen zijn het erover eens dat bij de levering van doorgroeide champignoncompost, zoals in het geval van belanghebbende, sprake is van één prestatie, te weten de levering van één goed. Het hof volgt partijen in dat standpunt. Partijen houdt verdeeld het antwoord op de vraag of de levering van doorgroeide...
 • LJN AO2577, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 01/844
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  09-01-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  College van Beroep voor het bedrijfsleven
  Op 31 oktober 2001 heeft het College van appellante een beroepschrift ontvangen, waarbij beroep wordt ingesteld tegen een besluit van verweerder van 21 september 2001. Bij dit besluit heeft verweerder het bezwaar van appellante tegen een besluit van verweerder van 17 juli 2001 in het kader van de Regeling subsidie opkoop in beschermings...
 • LJN AX6379, Cassatie, 42024
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  02-06-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  belanghebbende of zijn maatschap belastingplichtig voor verhandeling melkquota?
 •