Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet op het primair onderwijs

 

Artikel 40b Te verstrekken gegevens bij toelating
1
Onverminderd bij algemene maatregel van bestuur gegeven voorschriften met betrekking tot de in- en uitschrijving van leerlingen, vindt toelating van een leerling als bedoeld in artikel 40 slechts plaats nadat de ouders de gegevens betreffende de geslachtsnaam, de voorletters, de geboortedatum, het geslacht en het persoonsgebonden nummer van de leerling hebben overgelegd. Indien de ouders aannemelijk maken dat zij geen persoonsgebonden nummer van de leerling kunnen overleggen, vindt de toelating plaats met inachtneming van het derde lid.
2
De in het eerste lid bedoelde gegevens worden overgelegd door middel van een van overheidswege verstrekt document dan wel een door een andere school of een school voor ander onderwijs verstrekt bewijs van uitschrijving, waarin de desbetreffende gegevens zijn opgenomen.
3
Indien de ouders aannemelijk maken dat zij geen persoonsgebonden nummer van de leerling kunnen overleggen, meldt het bevoegd gezag binnen twee weken na het besluit tot toelating aan de Informatie Beheer Groep de beschikbare gegevens van de leerling, bedoeld in het eerste lid, alsmede zijn adres en woonplaats en, indien aanwezig, het leerlingadministratienummer.
4
De Informatie Beheer Groep verstrekt binnen acht weken na ontvangst van de melding, bedoeld in het derde lid, aan het bevoegd gezag het sociaal-fiscaalnummer van de leerling, dan wel, indien is gebleken dat hem niet van overheidswege een sociaal-fiscaalnummer is verstrekt, het onderwijsnummer van de leerling. Het onderwijsnummer is een door de Informatie Beheer Groep uitgegeven en aan de leerling toegekend persoonsgebonden nummer.
5
Het bevoegd gezag neemt de in het eerste en vierde lid bedoelde gegevens op in de leerlingenadministratie van de school. Bij ministeriƫle regeling kan worden bepaald welke andere gegevens in de leerlingenadministratie worden opgenomen.
6
Indien aan een leerling een onderwijsnummer is toegekend en het bevoegd gezag de beschikking krijgt over zijn sociaal-fiscaalnummer, neemt het bevoegd gezag dit sociaal-fiscaalnummer terstond als persoonsgebonden nummer op in de leerlingenadministratie van de school in de plaats van het onderwijsnummer. Het bevoegd gezag meldt deze wijziging binnen twee weken aan de Informatie Beheer Groep onder opgave van het sociaal-fiscaalnummer en het onderwijsnummer van de leerling.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AT9498, Eerste aanleg - meervoudig, 04-1548
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  13-06-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Artikel 40 Wet op het Primair Onderwijs (WPO). De WPO biedt geen mogelijkheid een leerling van school te verwijderen op de enkele grond dat het bevoegd gezag van oordeel is dat er een indicatie bestaat voor speciaal onderwijs. Een verwijdering op die basis is alleen mogelijk in overeenstemming met de ouders...
 • LJN BJ7457, Kort geding, 158979 / KG ZA 09-355
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  03-08-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Kort geding. Artikel 40 van de Wet op het primair onderwijs; artikel 11 aanhef en onder j Wet medezeggenschap op scholen. Vordering van ouders tot toelating van hun dochter als leerling van de koorschool van gedaagde. Gelet op genoemde wetsbepalingen toetst de voorzieningenrechter de afwijzing van de school marginaal...
 • LJN AB2284, Voorlopige voorziening, 01/269 BESLU H1 V
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  03-05-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  Beslissing tot overplaatsing van leerling naar dependance van dezelfde school is niet gericht op rechtsgevolg. Door de directeur van de openbare basisschool (o.b.s.) X is aan de moeder van verzoekster onder meer meegedeeld dat verzoekster wordt overgeplaatst naar de dependance van X. Rechtbank: De...
 • LJN BA7375, Voorlopige voorziening+bodemzaak, AWB 07/704 VV, AWB 07/1080
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  05-06-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Verwijdering leerling van basisschool ex artikel 40, lid 1, WPO. Niet gebleken is dat aan de ondertekenaren van het besluit in primo c.q. besluit op bezwaar mandaat is verleend. Volgt vernietiging van besluit op bezwaar.

  Ten aanzien van het besluit ten gronde heeft verweerder in zijn besluitvorming...

 • LJN AS4379, Voorlopige voorziening+bodemzaak, VBESLU 05/12 en BESLU 05/13
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  24-01-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Verwijdering openbare basisschool.
 •