Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet werk en bijstand

 

Artikel 13 Uitsluiting van bijstand
1
Geen recht op bijstand heeft degene:
a
aan wie rechtens zijn vrijheid is ontnomen;
b
die zijn militaire of vervangende dienstplicht vervult;
c
die wegens werkstaking of uitsluiting niet deelneemt aan de arbeid, voorzover diens gebrek aan middelen daarvan het gevolg is;
d
die per kalenderjaar langer dan vier weken verblijf houdt buiten Nederland dan wel een aaneengesloten periode van langer dan vier weken verblijf houdt buiten Nederland;
e
die jonger is dan 18 jaar;
f
die bijstand vraagt ter gedeeltelijke of volledige aflossing van een schuldenlast en die overigens bij het ontstaan van de schuldenlast, dan wel nadien, beschikte of beschikt over de middelen om in de noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien.
2
Geen recht op algemene bijstand heeft degene:
a
van 18, 19 of 20 jaar die in een inrichting verblijft;
b
die uitkering op grond van de Wet werk en inkomen kunstenaars ontvangt of die gehuwd is met een persoon die een zodanige uitkering ontvangt;
c
die onbetaald verlof geniet als bedoeld in artikel 1, onderdeel g, van de Werkloosheidswet of die gehuwd is met een zodanig persoon, voorzover diens gebrek aan middelen daarvan het gevolg is, tenzij de belanghebbende alleenstaande ouder is en hij verlof geniet als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Wet arbeid en zorg.
3
Het eerste lid, onderdeel a, is niet van toepassing op bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen categorieën personen waarbij tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel plaatsvindt buiten een penitentiaire inrichting, een inrichting voor verpleging van ter beschikking gestelden of een inrichting als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen. Het eerste lid, onderdeel a, is, voor zover het het recht op bijzondere bijstand betreft, niet van toepassing op de persoon aan wie rechtens zijn vrijheid is ontnomen op grond van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen, dan wel van artikel 37, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht of, na ontslag van alle rechtsvervolging, van artikel 37b, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht.
4
?In afwijking van het eerste lid, onderdeel d, geldt:
a
voor personen jonger dan 65 jaar, aan wie op grond van artikel 9, tweede lid, ontheffing is verleend van de verplichtingen, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdelen a en b, een periode van 13 weken;
b
voor personen van 65 jaar of ouder, een periode van 26 weken.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN BA6049, Eerste aanleg - enkelvoudig, 92422 / FA RK 06-1059
  Rechtsoort
  Personen-en familierecht
  Datum uitspraak
  30-05-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Alkmaar
  Verhaalsbijstand door gemeente. Hoewel de artikelen van de Abw -waarop verhaalsbijstand door de gemeente is gebaseerd- zijn vervallen, is de formulering van artikel 13 van de Invoeringswet Wwb van dien aard dat de tekst van de vervallen Abw-artikelen geacht kan worden integraal deel uit te maken van de tekst van voornoemd artikel...
 • LJN AZ5544, Hoger beroep, 244/2006
  Rechtsoort
  Personen-en familierecht
  Datum uitspraak
  14-11-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Bij de bestreden beschikking heeft de rechtbank het verhaalsbedrag over de periode 1 februari 2005 tot en met 31 oktober 2005 vastgesteld op € 5.490,-, de door [verweerder] te betalen verhaalsbijdrage met ingang van 1 november 2005 vastgesteld op € 610,- per maand en het meer of anders verzochte afgewezen...
 • LJN BD3885, Eerste aanleg - enkelvoudig, 100590 / FA RK 08-161 en 101195 / FA RK 08-259
  Rechtsoort
  Personen-en familierecht
  Datum uitspraak
  28-05-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Alkmaar
  Een verzoek van de gemeente om in het kader van de Wet op de Lijkbezorging een verhaalsbijdrage vast te stellen. De gemeente spreekt 2 kinderen aan om een deel van de kosten van de begrafenis van hun moeder te betalen. Overeenkomstig artikel 22 van de Wet op de Lijkbezorging is de gemeente gerechtigd...
 • LJN AU1333, Hoger beroep, Rekestnummer 0500187
  Rechtsoort
  Personen-en familierecht
  Datum uitspraak
  19-08-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  [geïntimeerde] is als vader van de minderjarige [betrokkene] op grond van het bepaalde in artikel 1:392 lid 1 BW gehouden bij te dragen in de kosten van haar verzorging en opvoeding en op hem kan dan ook, op de voet van het bepaalde in artikel 93 Abw, tot de grens van zijn onderhoudsplicht verhaal worden gezocht voor de kosten van bijstand die ...
 • LJN BG6368, Hoger beroep, 106.011.328/01
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  17-01-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  bijstandsverhaal
 • LJN BI2162, Eerste aanleg - enkelvoudig, 123930 / FA RK 07-1470
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  23-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  De onderhoudsplichtige [L] heeft als eerste en meest verstrekkende verweer met een beroep op het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJ EG) van 15 januari 2004, C-433/01 inzake Freistaat Bayern/Jan Blijdenstein (LJN: AU3041) opgeworpen dat de Nederlandse rechter in deze zaak geen internationale rechtsmacht toekomt...
 •