Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet werk en bijstand

 

Artikel 3 Gezamenlijke huishouding en woning
1
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt gelijkgesteld met:
a
echtgenoot: geregistreerde partner;
b
echtgenoten: geregistreerde partners;
c
huwelijk: geregistreerd partnerschap;
d
gehuwd: als partner geregistreerd;
e
gehuwde: als partner geregistreerde;
f
gehuwden: als partners geregistreerden;
g
echtscheiding: beëindiging van een geregistreerd partnerschap anders dan door de dood of vermissing.
2
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt:
a
als gehuwd of als echtgenoot mede aangemerkt de ongehuwde die met een ander een gezamenlijke huishouding voert, tenzij het betreft een bloedverwant in de eerste graad of een bloedverwant in de tweede graad indien er bij één van de bloedverwanten in de tweede graad sprake is van zorgbehoefte;
b
als ongehuwd mede aangemerkt degene die duurzaam gescheiden leeft van de persoon met wie hij gehuwd is.
3
Van een gezamenlijke huishouding is sprake indien twee personen hun hoofdverblijf in dezelfde woning hebben en zij blijk geven zorg te dragen voor elkaar door middel van het leveren van een bijdrage in de kosten van de huishouding dan wel anderszins.
4
Een gezamenlijke huishouding wordt in ieder geval aanwezig geacht indien de belanghebbenden hun hoofdverblijf hebben in dezelfde woning en:
a
zij met elkaar gehuwd zijn geweest of in de periode van twee jaar voorafgaande aan de aanvraag van bijstand voor de verlening van bijstand als gehuwden zijn aangemerkt;
b
uit hun relatie een kind is geboren of erkenning heeft plaatsgevonden van een kind van de een door de ander;
c
zij zich wederzijds verplicht hebben tot een bijdrage aan de huishouding krachtens een geldend samenlevingscontract; of
d
zij op grond van een registratie worden aangemerkt als een gezamenlijke huishouding die naar aard en strekking overeenkomt met de gezamenlijke huishouding, bedoeld in het derde lid.
5
Bij algemene maatregel van bestuur wordt vastgesteld welke registraties, en gedurende welk tijdvak, in aanmerking worden genomen voor de toepassing van het vierde lid, onderdeel d.
6
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt onder een woning mede verstaan een woonwagen of een woonschip.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN BJ4894, Eerste aanleg - meervoudig, 13/480128-08 (PROMIS)
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  10-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Steunfraudezaak
 • LJN BJ4886, Eerste aanleg - meervoudig, 13/480129-08 (PROMIS)
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  10-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Steunfraudezaak
 • LJN BC0268, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 07/3412
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  28-11-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Bij het vaststellen van een betalingsregeling in verband met teveel betaalde huursubsidie heeft de minister zich gebaseerd op de voor eiser geldende bijstandsnorm. Nu het feitelijke inkomen evenwel beneden deze norm was gelegen en de minister bekend was met de hoogte van dit inkomen, bestond geen aanleiding om niet van dit feitelijke inkomen uit te gaan...
 • LJN BC3560, Hoger beroep, 07/2864 WWB, 07/2865 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  22-01-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Geen ontheffing arbeidsverplichting vrouw tijdens (gehele) zwangerschap wegens gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid man; geen gelijkstelling met alleenstaande ouder; medisch advies; verantwoorde verdeling gezinstaken.
 • LJN AZ5263, Hoger beroep, 06/376 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  19-12-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Afwijzing aanvraag ingediend om bijzondere bijstand ingevolge de Wet werk en bijstand (WWB) voor de eigen bijdrage in de kosten van rechtsbijstand en voor de kosten van griffierecht.
 • LJN BB4050, Hoger beroep, 06/3646 WWB + 07/2522 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  21-08-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Intrekking en terugvordering bijstandsuitkering. Gezamenlijke huishouding. Wederzijdse verzorging.
 • LJN BI0846, Hoger beroep, 07/3891 WWB
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  07-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  De gedraging van appellant is terecht gekwalificeerd als het niet of in onvoldoende mate meewerken aan een re-integratietraject en/of een aangeboden voorziening, waaronder begrepen sociale activering, gericht op arbeidsinschakeling, welke gedraging behoort tot de derde categorie. Aangezien er een eerdere maatregel is opgelegd is het percentage verdubbeld...
 • LJN BJ0880, Hoger beroep, 08/3203 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  23-06-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Geen uitspraak gedaan in het openbaar.
 • LJN BD7679, Hoger beroep, 07/1672 WWB + 08/918 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  17-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Niet overleggen van de bewijsstukken van inkomsten. De spreiding van de maatregelen over twee maanden geeft een cumulatie van boven de 100%. Bij het niet voldoen aan verplichtingen tot arbeidsinschakeling wordt een sanctie toegepast.
 • LJN AZ0881, Hoger beroep, 05/4066 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  24-10-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  AANVRaag bijstaansuitkering alleenstaande afgewezen. Gezamenlijke huishouding? Zelfde adres. Voldaan aan zorgcriterium.
 • LJN AU8054, Eerste aanleg - meervoudig, 05 / 1566 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  08-11-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  Betrokkenes Wwb-uitkering is verlaagd omdat zij heeft nagelaten een werkpolis te ondertekenen en terug te sturen. De rechtbank concludeert dat noch in de wet, noch in de verordening een dergelijke verplichting is opgenomen. Ten overvloede vraagt de rechtbank zich af of het in de verordening opnemen van...
 • LJN AV1066, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 05/3703
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  01-02-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  De mededeling in het bestreden besluit dat de vermogensruimte € 5.105,- bedraagt mist voor de toepassing van artikel 11, eerste lid, van de WWB zelfstandige betekenis en is niet op enig rechtsgevolg gericht. Derhalve kan deze mededeling niet worden aangemerkt als een besluit in de zin van artikel 1:3 van de Awb waartegen bezwaar en beroep mogelijk is...
 •