Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wetboek van Burgerlijke RechtsvorderingJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AX3745, Eerste aanleg - meervoudig, 189622/ HA ZA 05-168
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  17-05-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  Mededingingsrecht, relevante markt, misbruik van een machtspositie onvoorziene omstandigheden.
 • LJN BA9509, Hoger beroep, 2006/237
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  13-03-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Samenwoners zonder (samenlevings)contract. Kosten van de huishouding.
 • LJN BB4867, Hoger beroep, 2006/615
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  11-09-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Naar het oordeel van het hof is artikel 9 van de beëindigingsovereenkomst voldoende helder. Een redelijke uitleg brengt mee dat [geïntimeerde], zoals de kantonrechter heeft overwogen, deze bepaling - omtrent het niet te hebben benaderd of te zullen benaderen van zakelijke relaties van [geïntimeerde] ...
 • LJN BD4028, Eerste aanleg - enkelvoudig, 88932 / HA ZA 07-964
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  09-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  Schuldeisers in gemeenschap van goederen gehuwd. Volgens koopovereenkomst kunnen schuldeisers alleen gezamenlijk rechten uitoefenen, terwijl de eis slechts door één schuldeiser is ingesteld. Dit volgt ook uit artikel 1:97 BW. Tussenvonnis opdat medeschuldeiser zich zal voegen.
 • LJN BD6618, Eerste aanleg - enkelvoudig, 354525 / 366321
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  18-06-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  De rechtbank komt tot het oordeel dat de vordering, voor zover het het eigen handelen van de rechtsbijstandverzekeraar betreft, is verjaard. Verder komt de rechtbank tot het oordeel dat de krachtens de rechtsbijstandverzekering ingeschakelde advocaat van verzekerde een beroepsfout heeft gemaakt door...
 • LJN BF3970, Eerste aanleg - meervoudig, 380607
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  09-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Eisers hebben terecht aangevoerd dat de overeenkomst tussen hen en gedaagden huurkoop betreft in de zin van de Tijdelijke wet huurkoop onroerende zaken (Twhoz). Immers, de overeenkomst heeft betrekking op de koop en verkoop van een pand, waarbij is overeengekomen dat de koopprijs door eisers wordt betaald...
 • LJN BF7331, Hoger beroep kort geding, 104.004.023
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  25-03-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Aan de rechtsgeldigheid van de hiervoor genoemde besluiten staat niet in de weg dat door de eerdergenoemde beschikking van de Hoge Raad van 8 juni 2007 de beslissing van dit hof van 10 oktober 2005, waarbij het verzoek tot de definitieve benoeming van [persoon A] als nieuwe bestuurder van de Stichting is afgewezen, onaantastbaar is geworden...
 • LJN BG4363, Eerste aanleg - meervoudig, 63005 / HA ZA 06-2049
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  12-11-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Dordrecht
  Eindvonnis in lange procedure bestuurdersaansprakelijkheid. Bestuurders (gedaagden) worden hoofdelijk veroordeeld in de tekorten in de faillissementen van hun (2) vennootschappen. Tekorten zijn begroot, geen schadestaatprocedure nodig. Onderlingen verschillen in rol bestuurders zijn geen reden voor matiging.
 • LJN BH2377, Eerste aanleg - meervoudig, 372526
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  07-05-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Effectendienstverlening, bevoegdheid tot opzegging overeenkomst, opzegtermijn, redelijke grond voor opzegging, algemene bankvoorwaarden 30; BW 6:2, 6:248 lid 2, 7:408 lid 2 De bevoegdheid om een relatie als de onderhavige op te zeggen, vloeit voort uit de wet. Ten Cate is immers opdrachtnemer in de zin van art...
 • LJN BH6009, Eerste aanleg - enkelvoudig, 294967 / HA ZA 07-2741
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  04-03-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Koop woning. Voldaan aan de vereisten die koopovereenkomst voor het inroepen van ontbindende voorwaarde (financieringsvoorbehoud) stelt? Invulling inspanningsverplichting. Is overleggen financieringstoetsen te beschouwen als 'goed gedocumenteerd'?
 • LJN BI2215, Eerste aanleg - enkelvoudig, 291406 / HA ZA 07-2281
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  18-03-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Vordering tot betaling van achterstallige management fee. Agentuur of manager van de agent? Uitleg overeenkomst. Wie is de contractuele wederpartij? Toetreding tot de overeenkomst. Grondslagwijziging bij pleidooi.
 • LJN BI8503, Hoger beroep, 104.004.226
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  28-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Uitleg van samenlevingsovereenkomst met Haviltex en eisen van redelijkheid en billijkheid
 •