Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

 

Artikel 827
1
Ingeval de echtscheiding, de scheiding van tafel en bed of de ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed wordt uitgesproken, kan de rechter als nevenvoorziening de navolgende voorzieningen treffen:
a
toekenning van een uitkering tot levensonderhoud aan een echtgenoot ten laste van de andere echtgenoot;
b
voorzieningen met betrekking tot de verdeling van de gemeenschap of bij huwelijkse voorwaarden overeengekomen verrekening van inkomsten of van vermogen;
c
voorzieningen betreffende het gezag over, de omgang met, de informatie en raadpleging over en een bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van minderjarige kinderen der echtgenoten; alsmede, ingeval de echtscheiding of de scheiding van tafel en bed wordt uitgesproken:
d
toepassing van artikel 165, eerste lid, of van artikel 175, eerste lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;
e
toepassing van artikel 266 lid 5 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;
f
een andere voorziening dan bedoeld in de onderdelen a tot en met e,mits deze voldoende samenhang vertoont met het verzoek tot echtscheiding, scheiding van tafel en bed of ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed, en niet te verwachten is dat de behandeling daarvan tot onnodige vertraging van het geding zal leiden.
2
Ten aanzien van nevenvoorzieningen als bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, zijn de artikelen 808, 809, eerste lid, 810, 810a , 811 en 812 van toepassing, en komt, in afwijking van het bepaalde in artikel 358, het recht van hoger beroep slechts toe aan de ouders, voorzover dezen tot het gezag bevoegd zijn, alsmede aan de raad voor de kinderbescherming.
3
Indien aan de rechter blijkt dat een verzoek tot toekenning van een uitkering tot levensonderhoud aan een echtgenoot ten laste van de andere echtgenoot als voorwaarde is verbonden aan verlening van bijstand, stelt de rechter de gemeente die de voorwaarde heeft gesteld, in de gelegenheid schriftelijk of ter terechtzitting haar mening omtrent de vordering kenbaar te maken.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AF3394, Eerste aanleg - enkelvoudig, 55914 / ES RK 01-6618
  Rechtsoort
  Personen-en familierecht
  Datum uitspraak
  16-01-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Alkmaar
  BB datum beschikking: 16 januari 2003 DE RECHTBANK TE ALKMAAR, Enkelvoudige Kamer voor de behandeling van burgerlijke zaken. In de zaak rekestnummer 55914 / ES RK 01-6618 van: [de vrouw], blijkens het door de gemeente Alkmaar afgegeven uittreksel uit de basisadministratie aldaar ingeschreven als [de...
 • LJN AU9657, Hoger beroep, 955-H-04
  Rechtsoort
  Personen-en familierecht
  Datum uitspraak
  14-12-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Ontslag uit hoofdelijkheid terzake van hypothecaire geldleningen te beschouwen als een verzoek om nevenvoorziening in de zin artikel 827 wetboek van burgerlijke rechtsvotdering. Dient de man de gelegenheid te krijgen de brandschade van door hem zelf gestichte brand te hetstellen.
 • LJN AZ1219, Eerste aanleg - enkelvoudig, 79575/ ES RK 05-321
  Rechtsoort
  Personen-en familierecht
  Datum uitspraak
  26-10-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Alkmaar
  De rechtbank bepaalt dat partijen ten aanzien van de bijdrage in het levensonderhoud van de vrouw en de afrekening van de huwelijkse voorwaarden zijn overeengekomen als vermeld in de brief van de advocaat van de vrouw en in het verlengde daarvan het door de advocaat van de man opgestelde echtscheidingsconvenant.
 • LJN BA0029, Hoger beroep, 423-H-06
  Rechtsoort
  Personen-en familierecht
  Datum uitspraak
  14-02-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Nevenvoorzieningen zijn, ook voor het eerst in hoger beroep, mogelijk. Oplegging dwangsom: discretionaire bevoegdheid rechter; in casu had de vrouw belang bij haar vordering, samenhangende met een doorhaling van een hypothecaire inschrijving; proceskostenveroordeling.
 • LJN BJ7897, Eerste aanleg - enkelvoudig, 273773 / FA RK 09-5372
  Rechtsoort
  Personen-en familierecht
  Datum uitspraak
  16-09-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  Afwikkeling samenwerkingsovereenkomst (huurrecht, verdeling, kinderalimentatie). Tussenbeschikking: bevoegdheid, welke procedure moet worden gevolgd.
 •