Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wetboek van StrafrechtJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AP6864, Eerste aanleg - meervoudig, 05/080268-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  05-07-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Veroordeling tot 60 uur taakstraf wegens opzettelijke vrijheidsberoving en mishandeling.
 • LJN BJ2796, Hoger beroep, 22-004581-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  16-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Vrijspraak voor Afghaanse generaal

  Het gerechtshof ’s-Gravenhage heeft op 16 juli 2009 de in Nederland verblijvende Afghaanse generaal F, voormalig plaatsvervangend hoofd van de militaire inlichtingendienst in Afghanistan, vrijgesproken van - kort gezegd - het (mede)plegen van martelingen en andere...

 • LJN AU9261, Hoger beroep, 20-002037-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  06-01-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Verdachte, een gemeente, wordt wegens het medeplegen (met een bouwbedrijf en een belastingadviseur) van het doen van valse belastingaangifte en van het medeplegen (met de belasingadviseur) van valsheid in geschrifte veroordeeld tot een geldboete van EUR 95.000,-.
 • LJN AB1474, Hoger beroep, 23-000667-01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  08-05-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  arrestnummer rolnummer 23-000667-01 datum uitspraak 8 mei 2001 tegenspraak Verkort arrest van het Gerechtshof te Amsterdam gewezen op het hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van de arrondissementsrechtbank te Haarlem van 30 oktober 2000 in de strafzaak onder parketnummer 15-035127-99 tegen …………………...
 • LJN AA7954, Cassatie, 01745/00 E
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  31-10-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  31 oktober 2000 Strafkamer nr. 01745/00 E Hoge Raad der Nederlanden Arrest op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof te ‘s-Gravenhage, Economische Kamer van 17 september 1999 met parketnummer 0904116797 alsmede tegen alle op de terechtzitting van dit Hof gegeven beslissingen in de strafzaak tegen...
 • LJN AT3643, Cassatie, 02246/04 E
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  04-10-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Zich ontdoen van gevaarlijke – seleen houdende – afvalstoffen. 1. Het Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen (1997) (oud) is wat betreft de i.c. relevante stoffen, te weten stoffen waarin zich seleen bevindt in een hogere dan de toegestane concentratie, niet gegrond op art. 1.1.10 (oud) Wm, maar op art...
 • LJN AO8977, Eerste aanleg - meervoudig, 09/757708-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  06-05-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Verdachte is, in vereniging met zijn twee zoons, een achttiental vreemdelingen zonder geldige verblijfstitel voor Nederland behulpzaam geweest bij hun verblijf in Nederland. Verdachte had ernstige redenen te vermoeden dat deze vreemdelingen geen geldige verblijfstitel hadden. Zijn hulp bestond in het...
 • LJN AP6814, Eerste aanleg - meervoudig, 05/080265-03 en 05/080297-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  05-07-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  veroordeling tot 80 uur taakstraf wegens opzettelijke vrijheidsberoving en mishandeling
 • LJN BD1537, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 06/1232 WET
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  14-01-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Intrekken verlof tot het voorhanden hebben van vuurwapens. Verweerder heeft het verlof van eiser ingetrokken. Verweerder heeft zich daarbij op het standpunt gesteld dat sprake is van vrees voor misbruik op grond van andere, niet uit veroordeling of transacties gebleken feiten, als bedoeld in bijzonder deel ...
 • LJN BC4621, Hoger beroep, 21-001039-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  19-02-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan ontucht met en verkrachting van jonge meisjes, onder wie zijn stiefdochter. Het misbruik van zijn stiefdochter [voornaam stiefdochter] heeft zich uitgestrekt over een periode van tien jaar, van haar zevende tot haar zeventiende jaar. Hij heeft haar ervan overtuigd...
 • LJN AB1471, Cassatie, 00749/01 CW 2323
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  18-09-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  18 september 2001 Strafkamer nr. 00749/01 (CW 2323) SB Hoge Raad der Nederlanden Arrest op het beroep in cassatie in het belang der wet van de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden tegen een beschikking van het Gerechtshof te Amsterdam (rekestnrs. R 97/163/12 Sv en R 97/176/12 Sv...
 • LJN AA6466, Hoger beroep, 98/4586 AKW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  10-05-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Geen "voortgezette overtreding" bij een feit dat zich heeft voorgedaan vóór 01-08-1996 en een verplichting die vier weken nadien nog niet is nagekomen. Oplegging boete ad f 300,-- wegens niet tijdig voldoen aan de verplichting (a.b.i. art. 15 AKW) om wijziging in het inkomen van dochter D tijdig door te geven...
 • LJN AR5713, Kort geding, KG 04/1214
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  16-11-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  De Penitentiaire maatregel bevat bepalingen over het dagprogramma in de penitentiaire inrichtingen en het aantal uren per week dat daarin aan activiteiten en bezoek wordt geboden. ln alle penitentiaire inrichtingen in Nederland is een (bezuinigings)maatregel op het gebied van bedrijfstijden ingevoerd...
 • LJN AS5435, Cassatie, 01289/04 E
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-03-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Geen onverbindendheid van art. 15 Besluit inzake stoffen die de ozonlaag aantasten 1995 en art. 6 Regeling lekdichtheidsvoorschriften koelinstallaties 1997 wegens strijd met bepaaldheidsgebod. De aard en de inhoud van de aan de hier toepasselijke voorschriften ten grondslag liggende norm maakt enerzijds...
 • LJN AO5594, Hoger beroep, 20.000925.03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  12-03-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Het is verdachte alleszins te verwijten dat zij als beheerder van betreffende koelinstallatie niet heeft zorg gedragen voor een zodanig beheer van deze installatie dat verlies van koudemiddel werd voorkomen, zoals is bewezen verklaard en dient het verweer te worden verworpen. Het bewezen verklaarde is...
 • LJN AO4660, Hoger beroep, 20.001929.02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  30-01-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Aan de verdachte is tenlastegelegd dat: 1. zij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode 27 september 2000 tot en met 3 oktober 2000, in elk geval in de periode augustus 2000 tot en met oktober 2000 te Moerdijk, in elk geval in Nederland al dan niet opzettelijk, zich door afgifte a[betrokkene 1] B...
 • LJN BB8977, Cassatie, 02452/06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Belastingfraude bij de aanleg van een nieuw sportpark in de gemeente Etten-Leur. Samenhang met 02451/06 en 02453/06. 1. Strafrechtelijke immuniteit mbt handelen i.h.k.v. bestuurstaak. Art. 359.2 en 358.3 Sv. 2. Ontvankelijkheid OM. 3. Opzet rechtspersoon. Verdachte is een publiekrechtelijke rechtspersoon ...
 • LJN AP2846, Hoger beroep, 2200181003
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  18-06-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  De rechtbank achtte vier moorden en drie pogingen tot moord bewezen. De in het Juliana Kinderziekenhuis (JKZ) opgenomen slachtoffers waren jonge kinderen in de leeftijd van 0-6 jaar oud. De slachtoffers in het Rode Kruis Ziekenhuis en het Leyenburg Ziekenhuis waren drie bejaarde patiënten. Het hof acht, vooral op basis van toxicologisch bewijs, bewezen dat L...
 •