Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wetboek van Strafrecht

 

Artikel 15e
1
Bij de vordering, bedoeld in artikel 15d, vierde lid, zendt het openbaar ministerie de daarop betrekking hebbende stukken aan de rechtbank toe. De voorzitter van de rechtbank bepaalt daarop onverwijld een dag voor het onderzoek van de zaak, tenzij hij vaststelt dat het openbaar ministerie in zijn vordering niet kan worden ontvangen.
2
Hangende de beslissing van de rechtbank wordt de veroordeelde niet voorwaardelijk in vrijheid gesteld.
3
Indien niet blijkt dat de veroordeelde een raadsman heeft, geeft de voorzitter op verzoek van de veroordeelde aan het bureau rechtsbijstandvoorziening last tot toevoeging van een raadsman. De veroordeelde en zijn raadsman kunnen voor de aanvang van het onderzoek van de stukken kennis nemen. Artikel 34 van het Wetboek van Strafvordering is van overeenkomstige toepassing.
4
Zowel het openbaar ministerie als de veroordeelde is bevoegd getuigen en deskundigen te doen dagvaarden of schriftelijk te doen oproepen om bij het onderzoek tegenwoordig te zijn. De artikelen 260 en 263 van het Wetboek van Strafvordering zijn van overeenkomstige toepassing.
5
De zaak kan worden behandeld en beslist door een enkelvoudige kamer van de rechtbank. Het onderzoek van de zaak vindt plaats ter openbare terechtzitting. De veroordeelde wordt in de gelegenheid gesteld bij de behandeling van zijn zaak tegenwoordig te zijn en zich door een raadsman te doen bijstaan. Het openbaar ministerie is bij het onderzoek aanwezig en wordt ter zake gehoord. Gedurende het onderzoek kan het openbaar ministerie zijn ingediende vordering wijzigen.
6
De artikelen 268, tweede en derde lid, 269 tot en met 277, 278, tweede lid, 279, 281, 284, eerste lid, 286, 287, tweede en derde lid, 288 tot en met 311, 315, 316, 318, 319, 320, eerste en tweede lid, 321, 322, 324, 326 tot en met 331, 345, eerste en derde lid, en 346 van het Wetboek van Strafvordering zijn van overeenkomstige toepassing.
7
De in het zesde lid genoemde artikelen vinden geen toepassing voorzover deze betrekking hebben op een getuige wiens identiteit niet of slechts ten dele blijkt.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN BI0958, Eerste aanleg - meervoudig, 02/800375-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  10-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  Verdachte heeft zijn ex-vrouw gedood door haar met een mes in haar buik en borst te steken en haar keel door te snijden. Gelet op de eerste verklaringen van verdachte en de omstandigheden van het geval acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte na kalm beraad en rustig overleg zijn ex...
 • LJN BI1410, Eerste aanleg - meervoudig, 800375-08 [P]
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  10-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  Verdachte heeft zijn ex-vrouw gedood door haar met een mes in haar buik en borst te steken en haar keel door te snijden. Gelet op de eerste verklaringen van verdachte en de omstandigheden van het geval acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte na kalm beraad en rustig overleg zijn ex...
 • LJN AZ0945, Hoger beroep, VI 08-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  18-10-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Gelet op de tekst van artikel 15, vijfde lid, Sr kan in geval van een aaneensluitende vrijheidsbeneming uit hoofde van verschillende veroordelingen -voordat alle straffen zijn geëxecuteerd- niet worden gezegd dat de opgelegde vrijheidsstraf waarop de vordering is gestoeld reeds is geëxecuteerd. De vordering in de onderhavige zaak is derhalve tijdig ingediend...
 • LJN BI4014, Eerste aanleg - meervoudig, 99-000014-13 / 13/437128-08 en 13/430430-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Afwijzing vordering uitstel/achterwege blijven van de voorwaardelijke invrijheidstelling (art. 15d Sr).
 • LJN AT9564, Kort geding, 127560
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  19-07-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  De vraag die in dit kort geding beantwoord dient te worden is of de Staat gehouden is eiser, die zich als tbs-passant in een penitentiaire inrichting bevindt, op korte termijn in een tbs-kliniek te plaatsen, dan wel - bij gebreke daarvan - eiser onmiddellijk in vrijheid te stellen. De voorzieningenrechter...
 • LJN BD6790, Eerste aanleg - meervoudig, 15/800484-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  08-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Invoer cocaïne; toepassing Wet voorwaardelijke invrijheidstelling (Wet VI). Wetgever heeft beoogd na invoering van de Wet VI op dezelfde netto straf uit te komen. maar deze wetswijziging heeft echter tot gevolg dat in een groot aantal gevallen een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf die op of na 1 juli...
 • LJN BG2533, Eerste aanleg - meervoudig, 04/850685-07; 04/850911-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-10-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Verdachte heeft zich gedurende een lange periode op ruime schaal schuldig gemaakt aan vermogenscriminaliteit, met name flessentrekkerij, verduistering en gewoontewitwassen, waarvoor hij door de rechtbank is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 maanden met aftrek van de tijd in voorarrest. Verdachte heeft een groot aantal mensen financieel gedupeerd...
 • LJN AF2584, Raadkamer, 1
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  19-12-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  GERECHTSHOF TE ’s-HERTOGENBOSCH meervoudige kamer voor de behandeling van een wrakingsverzoek BESLISSING gegeven op het op 12 december 2002 ter griffie van het gerechtshof ingekomen schriftelijk en ter zitting van bovengenoemde meervoudige kamer van 19 december 2002 toegelichte verzoek, ingediend door mr...
 • LJN BH6016, Hoger beroep, 24-001739-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  13-03-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Verdachte heeft proefritten in auto's gemaakt en die auto's vervolgens niet teruggebracht naar de garage. Hij heeft uit twee van die auto's autostoelen gesloopt en aan derden verkocht. Daarmee heeft hij zich schuldig gemaakt aan oplichting en diefstal. Voorts heeft hij zich kort gezegd schuldig gemaakt aan flessentrekkerij door in hotels eet...
 • LJN AZ1215, Eerste aanleg - meervoudig, 630240-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  02-10-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Het verzoekschrift is gericht op de omzetting van het onvoorwaardelijk deel van de opgelegde jeugddetentie in gevangenisstraf van gelijke duur. Verzoeker wenst het restant van zijn straf te ondergaan in de Penitentiaire Inrichting Lelystad, waar hij thans verblijft, en deel te nemen aan het penitentiair programma in deze inrichting...
 • LJN BD6788, Eerste aanleg - meervoudig, 15/800506-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  08-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Invoer cocaïne; medeplegen; toepassing Wet voorwaardelijke invrijheidstelling (Wet VI). Wetgever heeft beoogd na invoering van de Wet VI op dezelfde netto straf uit te komen. maar deze wetswijziging heeft echter tot gevolg dat in een groot aantal gevallen een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf die op of...
 • LJN BD6789, Eerste aanleg - meervoudig, 15/800505-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  08-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Invoer cocaïne; medeplegen; toepassing Wet voorwaardelijke invrijheidstelling (Wet VI). Wetgever heeft beoogd na invoering van de Wet VI op dezelfde netto straf uit te komen. maar deze wetswijziging heeft echter tot gevolg dat in een groot aantal gevallen een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf die op of...
 • LJN BB5060, Hoger beroep, VI 3/07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  03-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Deels toewijzen van de vordering tot achterwege blijven van de vervroegde invrijheidstelling. Niet gebleken van een zodanig ernstige schending dat dit tot niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie dient te leiden. Bij het vaststellen van de duur van het achterwege blijven van de vervroegde invrijheidstelling...
 • LJN BD8969, Hoger beroep, 20-000380-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  08-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  282a Sr. Veroordeling wegens medeplegen van gijzeling. Voor bewezenverklaring van het medeplegen van de gewelddadige gedragingen als ten laste gelegd is niet vereist dat verdachte op de hoogte is geweest van de precieze gedragingen van zijn mededaders.
 • LJN BH1269, Hoger beroep, 20-004827-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  23-01-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Opzettelijk aanwezig hebben van harddrugs. Verweer verdediging dat sprake was van een huiszoeking door het hof verworpen, omdat er geen sprake is geweest van stelselmatig en gericht onderzoek naar de aanwezigheid van voor inbeslagneming vatbare voorwerpen door de politie - ook al is daartoe een kastdeur geopend ...
 •